Beleidsregel Verordening Leerlingenvervoer gemeente Dordrecht (2014)

Geldend van 21-10-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Verordening Leerlingenvervoer gemeente Dordrecht (2014)

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO), artikel 4, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), artikel 4, eerste lid van de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet Passend Onderwijs;

verwijzende naar het raadsbesluit van 4 februari 2014 en het collegebesluit van 18 maart 2014;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende

Beleidsregel Verordening Leerlingenvervoer gemeente Dordrecht (2014)

Artikel 1 Berekening van de afstand

De afstand als bedoeld in artikel 1 sub b van de verordening leerlingenvervoer gemeente Dordrecht, wordt gemeten via de routeplanner Routenet (www.routenet.nl) op het moment van behandeling van de aanvraag. Uitgangspunt is kortste route. Bij de berekening van de afstand van huis naar school binnen Dordrecht wordt de kortste route per fiets aangehouden. Buiten Dordrecht wordt de kortste route per auto aangehouden. De afstand wordt gemeten van het feitelijke woonadres tot het vestigingsadres van de school. Vervoer naar/van buitenschoolse opvang, therapie, gastouders, medische voorzieningen, enzovoorts, dus anders dan het feitelijke woonadres van de leerling, is niet aan de orde.

Artikel 2 Vaststellen van de kosten van openbaar vervoer

Het vaststellen van de kosten van openbaar vervoer als bedoeld in artikel 1 sub k, en de daaraan gerelateerde vergoeding vindt plaats via www.9292ov.nl. Uitgangspunt is het meest voordelige reisproduct (dus inclusief kortingen en dergelijke).

Artikel 3 Vaststellen van de reistijd openbaar vervoer

Het vaststellen van de reistijd als bedoeld in artikel 1 sub o per openbaar vervoer vindt plaats via www.9292ov.nl.

Artikel 4 Stagevervoer

Als een leerling in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening en in de schoolgids is (verplichte) stage als bedoeld in artikel 1 sub r opgenomen, dan is het stageadres aan te merken als school. Stageadressen en stagetijden moeten in redelijkheid en billijkheid afgesproken worden tussen school en gemeente.

Artikel 5 Schooltijden/lestijden/schooldagen

Het vervoer als bedoeld in artikel 1 sub t vindt plaats op de schooltijden en schooldagen zoals aangegeven in de schoolgids van de betreffende school. Met afwijkingen van deze tijden en dagen door bijvoorbeeld roosterwijzigingen, lesuitval, extra vakantiedagen en tentamens wordt geen rekening gehouden.

Artikel 6 Bekostiging openbaar vervoer of eigen vervoer

De vergoeding voor openbaar vervoer of eigen vervoer als bedoeld in artikel 1 sub f en sub k wordt achteraf uitbetaald na ontvangst en controle van ingestuurde declaraties. De bedragen worden uitbetaald aan de ouder(s)/verzorger(s). Er geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

Als de ouder(s)/verzorger(s) een tegemoetkoming voor eigen vervoer of openbaar vervoer met begeleiding aanvragen dan maakt de gemeente een kostenafweging. De gemeente vergoedt de kosten van de voor haar goedkoopste vergoeding.

Artikel 7 Advisering door deskundigen

Wanneer een leerling door zijn structurele (vervoers)handicap geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer en/of fiets, zelfs niet met begeleiding, komt hij in aanmerking voor aangepast vervoer. Om een dergelijke aanvraag voor aangepast vervoer te kunnen beoordelen, is advies van deskundigen nodig. Adviezen kunnen worden gegeven door onder andere de commissie van onderzoek, commissie voor begeleiding, ambulante begeleider, schooldirecteur, samenwerkingsverband of een medisch specialist. In het advies moet een duidelijke, beargumenteerde relatie bestaan tussen de structurele handicap van de leerling en het gevraagde/passende vervoer.

Als het vervoersadvies ontbreekt of als het overgelegde vervoersadvies onvoldoende houvast biedt voor een beoordeling van de aanvraag kan de gemeente overgaan tot het uitvoeren van een keuring door GGD Rotterdam-Rijnmond. De kosten van deze keuring komen voor rekening van de gemeente Dordrecht.

Als de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling niet verschijnen op de gemaakte afspraak voor de keuring van de GGD Rotterdam-Rijnmond, dan worden de gemaakte kosten doorberekend aan de ouder(s)/verzorger(s).

Artikel 8 Drempelbedrag

Voor leerlingen van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs wordt een drempelbedrag als bedoeld in artikel 14 via automatische incasso in rekening gebracht. Dit drempelbedrag is gekoppeld aan de gehanteerde kilometergrens.

De hoogte van het drempelbedrag is gebaseerd op de kosten van de reis per openbaar vervoer over de eerste vier (speciaal basisonderwijs) of zes kilometer (regulier basisonderwijs).

De gemeente gaat voor de berekening uit van de tarieven via www.92920v.nl en een schooljaar dat bestaat uit 200 dagen. Als ouder(s)/verzorger(s) een drempelbedrag moeten betalen maar niet het hele schooljaar gebruikmaken van het vervoer, dan wordt het drempelbedrag naar rato berekend.

Per gezin wordt voor maximaal drie kinderen een drempelbedrag gevraagd.

Ouder(s)/verzorger(s) die een vergoeding ontvangen voor de fiets wordt geen drempelbedrag in rekening gebracht.

Artikel 9 Afwijkingen van bepalingen en gevallen waarin de regeling niet voorziet

Toepassing van de hardheidsclausule wordt altijd voorgelegd aan het college.

Toepassing van de hardheidsclausule is bedoeld voor uitzonderlijke situaties, omdat het overgrote deel van de voorkomende situaties in de verordening is geregeld.

De hardheidsclausule wordt niet toegepast als uitsluitend een beroep wordt gedaan op de omstandigheid dat ouder(s)/verzorger(s) wegens betaalde arbeid of andere werkzaamheden de leerling niet naar school kunnen brengen, of omdat er meerdere kinderen in het gezin aanwezig zijn.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De beleidsregels “Verordening leerlingenvervoer gemeente Dordrecht”, laatstelijk vastgesteld op 21 mei 2013, worden ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 augustus 2014.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: "Beleidsregel Verordening Leerlingenvervoer gemeente Dordrecht (2014)".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 mei 2014.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris de burgemeester
M.M. van der Kraan A.A.M. Brok