Drank- en Horecaverordening Rhenen

Geldend van 01-02-2014 t/m heden

Intitulé

DRANK- EN HORECAVERORDENING Rhenen

De raad van de gemeente Rhenen

gelezen het voorstel van burgemeester d.d. 26 november 2013, nummer 2013bis/610;

gelet op de artikelen 147 van de Gemeentewet en 4, 25a, 25b, 25c, 25d en 26 van de Drank- en Horecawet;

besluit vast te stellen de volgende verordening

Drank- en Horecaverordening R henen

§ 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  a.de wet:

  Drank- en Horecawet;

  b.terras:

  hetgeen de Algemene Plaatselijke Verordening Rhenen 2014 daaronder verstaat;

  c.vergunning:

  de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

  d.bezoeker:

  een ieder die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering van:

  -leidinggevenden in de zin van de wet;

  -personen die dienst doen in de inrichting;

  -personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is;

  e.paracommerciële inrichting:

  een inrichting waarin een paracommerciële rechtspersoon in eigen beheer het horecabedrijf exploiteert;

 • 2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in dezeverordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

§ 2 BEPALINGEN VOOR INRICHTINGEN WAARIN HET HORECABEDRIJF WORDT UITGEOEFEND

Artikel 2 Voorschriften aan vergunningen om het horecabedrijf uit te oefenen

De burgemeester kan aan een vergunning voor een horecabedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld:

 • a.

  ter bescherming van de volksgezondheid, of

 • b.

  in het belang van de openbare orde, of

 • c.

  ter bevordering van de naleving van artikel 20 van de wet.

Artikel 3 Prijsacties horeca

Gereserveerd.

Artikel 4 Toelatingsleeftijden tot alle horecalokaliteiten en terrassen

Gereserveerd.

Artikel 5 Toelatingsleeftijden tot horecalokaliteiten en terrassen die naar verhouding langer geopend zijn (nachthoreca)

Gereserveerd.

§ 3 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR INRICHTINGEN WAARIN HET HORECABEDRIJF WORDT UITGEOEFEND IN BEPAALDE GEBOUWEN

Artikel 6 Schenktijden en verbod verstrekken van sterke drank

 • 1. Het is verboden buiten onderstaande tijden alcoholhoudende drank te verstrekken in een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, niet zijnde een paracommerciële inrichting, welke:

  • a.

   deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt om onderwijs te geven aan leerlingen die merendeels de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, of

  • b.

   deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een of meer jeugd- of jongerenorganisaties, of

  • c.

   deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is als gemeentelijk wijkgebouw of buurthuis, of

  • d.

   deel uitmaakt van een gebouw, dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer sportorganisaties of –instellingen.

   Maandag tot en met vrijdag

   17.00 uur tot 24.00 uur

   Zaterdag en zondag

   15.00 uur tot 24.00 uur

 • 2. In de in het eerste lid bedoelde inrichtingen is het verboden sterke drank te verstrekken.

§ 4 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR PARACOMMERCIËLE INRICHTINGEN

Artikel 7 Schenktijden paracommerciële inrichtingen

 • 1. Het is verboden in paracommerciële inrichtingen buiten onderstaande tijden alcoholhoudende drank te verstrekken:

  Maandag tot en met donderdag

  16.00 uur tot 24.00 uur

  Vrijdag, zaterdag en zondag

  17.00 uur tot 01.00 uur

 • 2. In afwijking van het eerste lid kunnen op aanvraag andere schenktijden worden bepaald, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • a.

   De schenktijden zijn maximaal 8 uur per dag;

  • b.

   Deze 8 uur zijn aaneengesloten;

  • c.

   De schenktijden van maandag tot en met donderdag zijn gelijk;

  • d.

   De schenktijden van vrijdag tot en met zondag zijn gelijk;

  • e.

   De eindtijd is op maandag tot en met donderdag uiterlijk 24.00 uur en op vrijdag, zaterdag en zondag uiterlijk 01.00 uur

 • 3. Een aanvraag als bedoeld in het tweede lid wordt maximaal één keer per 12 maanden ingediend. Voornoemde aanvraag wordt geweigerd indien deze termijn niet in acht wordt genomen.

 • 4. Het is een paracommerciële inrichting toegestaan maximaal twaalf keer per kalenderjaar af te wijken van de schenktijden door het verschuiven van de 8 uur aaneengesloten schenktijden, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang de burgemeester daarvan in kennis heeft gesteld. De eindtijd is maximaal de in artikel 2:29 APV genoemde sluitingstijd.

Artikel 8 Andere schenktijden voor bepaalde typen paracommerciële inrichtingen

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 hanteren de in onderstaand schema opgenomen typen paracommerciële inrichtingen de hierna opgenomen schenktijden:

Verpleeg- en verzorgingstehuizen

Alle dagen

10.00 uur tot 22.00 uur

Dorpshuis Achterberg

Alle dagen

15.00 uur tot 24.00 uur

Artikel 9 Privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten derden

Ter voorkoming van oneerlijke mededinging is het verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken:

 • a.

  tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen, of

 • b.

  tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de beherende paracommerciële rechtspersoon zijn betrokken.

Artikel 10 Verbod verstrekken van sterke drank

Gereserveerd.

Artikel 11 Aanvullende vragen aan paracommerciële rechtspersonen

 • 1. Een paracommerciële rechtspersoon geeft bij de aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning tot uitoefening van het horecabedrijf nadere informatie over de doelstelling van de paracommerciële rechtspersoon en de doelgroep waarop de rechtspersoon zich richt.

 • 2. Hiertoe wordt het in de bijlage van deze verordening opgenomen door de gemeenteraad vastgestelde formulier met aanvullende vragen ingevuld en verstrekt de paracommerciële rechtspersoon een afschrift van de statuten en het bestuursreglement als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet.

§ 5 BEPALINGEN VOOR DE DETAILHANDEL

Artikel 12 Prijsacties detailhandel

Gereserveerd.

Artikel 13 Voorschriften slijterijen

De burgemeester kan aan een vergunning voor een slijtersbedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld:

 • a.

  ter bescherming van de volksgezondheid, of

 • b.

  in het belang van de openbare orde, of

 • c.

  ter bevordering van de naleving van artikel 20 van de wet.

§ 6 TIJDELIJKE VERSTREKKINGSVERBODEN

Artikel 14 Algeheel tijdelijk verstrekkingsverbod

Gereserveerd.

Artikel 15 Tijdelijk verstrekkingsverbod in een deel van de gemeente

Gereserveerd.

Artikel 16 Tijdelijk verstrekkingsverbod gedurende bepaalde uren

Gereserveerd.

§ 7 ONTHEFFINGEN

Artikel 17 Mandatoire ontheffingen

Gereserveerd.

Artikel 18 Facultatieve ontheffingen

 • 1. De burgemeester kan op aanvraag permanent, dan wel tijdelijk, ontheffing verlenen van het in artikel 6 gestelde verbod. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 2. De burgemeester kan conform het bepaalde in artikel 4, vierde lid, van de wet, met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard op aanvraag voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen ontheffing verlenen van de in artikel 7, 8 en 9 gestelde verboden en beperkingen.

 • 3. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de aanvraag om ontheffingen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 19 Intrekkingsgronden ontheffing

De in artikel 17 en 18 bedoelde ontheffingen kunnen worden ingetrokken of gewijzigd indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt, of

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist, of

 • c.

  zich feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid, of

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen, of

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn, of

 • f.

  indien de houder van de ontheffing dit verzoekt.

§ 8 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 20 Overgangsrecht

 • 1. Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor paracommerciële inrichtingen:

  • a.

   de voorschriften en beperkingen die tot dat tijdstip op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet zijn gesteld;

  • b.

   de ontheffingen die tot dat tijdstip door het College van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn verleend;

  • c.

   de tot dat tijdstip gehanteerde schenk- of taptijden.

 • 2. Voorschriften en beperkingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet zijn gesteld aan vergunningen van andere dan in het eerste lid bedoelde inrichtingen, blijven van kracht.

 • 3. Ontheffingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet, behalve de in het eerste lid, onder c bedoelde ontheffingen, blijven 12 maanden na inwerkingtreding van deze verordening van kracht. Daarna komen deze ontheffingen te vervallen.

 • 4. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een ontheffing of vergunning is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 21 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2014.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Drank- en Horecawet Rhenen’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 21 januari 2014,
de raadsgriffier, de voorzitter,
C.A.M. Apell drs. J.H.A. van Oostrum

toelichting

toelichting