Regeling vervallen per 29-12-2018

Nadere regels betreffende de gebieden waar vestiging van seksinrichtingen niet zijn toegestaan

Geldend van 17-10-2014 t/m 28-12-2018

Intitulé

Nadere regels betreffende de gebieden waar vestiging van seksinrichtingen niet zijn toegestaan

Corsanummer: 09.60507

Besluit tot het vaststellen van een beleidsregel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • ·

  gelezen collegevoorstel d.d. 16 december 2009 van het Bestuurs en Juridische Ondersteuning, afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving;

 • ·

  gelet op artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010;

 • ·

  gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Gemeentewet.

Besluit:

tot vaststellen van de navolgende beleidsregel:

Nadere regels betreffende de gebieden waar vestiging van seksinrichtingen niet zijn toegestaan

Artikel 1. Gebieden

In de volgende gebieden wordt de vestiging van seksinrichtingen niet toegestaan:

 • a.

  winkelgebieden;

 • b.

  bedrijfsterreinen;

 • c.

  straten waar de woonfunctie voorop staat.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 2.

  Het besluit nadere regels betreffende de gebieden waar de vestiging van seksinrichtingen niet is toegestaan, welke is vastgesteld op 19 september 2000 vervalt per 1 januari 2010

te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door:

 • ·

  opname in het Gemeenteblad

 • ·

  vervolgens ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering 16 december 2009

College van burgemeester en wethouder,

de secretaris,                   de burgemeester,