Nadere regels betreffende de exploitatie van een escortbedrijf

Geldend van 17-10-2014 t/m heden

Intitulé

Nadere regels betreffende de exploitatie van een escortbedrijf

Corsanummer: 09.60505

Besluit tot het vaststellen van een beleidsregel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • ·

  gelezen het collegevoorstel 09.60473 van het Bestuurs en Juridische Ondersteuning, afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving;

 • ·

  gelet op artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010;

 • ·

  gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Gemeentewet.

Besluit:

tot vaststellen van de navolgende beleidsregel:

Nadere regels betreffende de exploitatie van een escortbedrijf

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van dit besluit wordt onder escortbedrijf verstaan: de natuurlijke persoon, groepvan personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was,prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend.

Artikel 2 Gebruiks- en gezondheidsvoorschriften

 • 1. De exploitant en de beheerder zijn verplicht maatregelen te treffen in het belang van de veiligheid, de vrijheid, de hygiëne en de bescherming van de gezondheid van de in het escortbedrijf werkzame prostituee(s), alsmede de bescherming van de volksgezondheid.

 • 2. De in het vorige lid bedoelde verplichting houdt in dat:

  • a.

   de prostituee zelf de werktijden mag bepalen;

  • b.

   de prostituee zelf de klanten mag kiezen;

  • c.

   de prostituee mag weigeren om met de klant alcoholhoudende drank te drinken;

  • d.

   de prostituee niet verplicht is om als daarom wordt verzocht zonder condoom te werken;

  • e.

   de onder b t/m d genoemde rechten van de prostituee vooraf en duidelijk aan de klant worden medegedeeld;

  • f.

   voor de prostituee altijd voldoende wettelijk goedgekeurde condooms voor gebruik beschikbaar zijn.

Artikel 3 Gezondheidsvoorlichting

De exploitant en de beheerder zijn verplicht:

 • a.

  medewerkers van de GGD Westfriesland toegang te verlenen tot het escortbedrijf om voorlichtingsmateriaal te verstrekken gericht op bevordering en instandhouding van de gezondheidssituatie van de in het escortbedrijf werkzame prostituee(s);

 • b.

  er voor zorg dragen dat onder de in het escortbedrijf werkzame prostituees voldoende informatie aan voorlichtingsmateriaal in verschillende talen wordt verspreid over aan prostitutie verbonden gezondheidsrisico's en over de aanwezigheid en bereikbaarheid van instellingen op het gebied van de gezondheidszorg en de hulpverlening.

Artikel 4 Geneeskundig onderzoek

 • 1. De exploitant en de beheerder zijn verplicht de in het escortbedrijf werkzame prostituees in de gelegenheid te stellen zich regelmatig geneeskundig op seksueel overdraagbare aandoeningen en overige aan het beroep gerelateerde klachten door een arts naar eigen keuze te laten onderzoeken en dit ook te stimuleren.

 • 2. Als aan het prostitutiebedrijf een vaste arts verbonden is, worden naam en adres van deze arts aan de GGD Westfriesland bekend gemaakt. De prostituee mag niet gedwongen worden van deze arts gebruik te maken.

 • 3. Wij kunnen nadere regels stellen voor punten waaraan specifiek aandacht moet worden besteed bij het geneeskundig onderzoek als bedoeld in het eerste lid.

 • 4. Van het geneeskundig onderzoek mogen uitsluitend niet op personen herleidbare gegevens worden vastgelegd voor wetenschappelijk of epidemiologisch onderzoek.

 • 5. Bij het vermoeden van een besmetting moet de prostituee het werk onmiddellijk stopzetten en zich door een arts laten onderzoeken.

 • 6. Als een besmetting is vastgesteld mag de prostituee het werk niet hervatten tot het besmettingsrisico is geweken, een en ander in overleg met de behandelend arts.

 • 7. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is van toepassing.

Artikel 5 Verboden reclame

Het is verboden voor een prostitutiebedrijf reclame te maken waarbij de garantie wordt gegeven of opandere wijze wordt aangegeven dat de in het escortbedrijf werkzame prostituees vrij zijn van seksueeloverdraagbare aandoeningen.

Artikel 6 Inzage identiteitsdocumenten

De exploitant en de beheerder zijn verplicht op eerste aanvraag van hen die met de opsporing vanstrafbare feiten, met het toezicht op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening of met de zorgvoor de naleving van het bepaalde in deze nadere regels zijn belast een kopie van deidentiteitsdocumenten van de in het prostitutiebedrijf werkzame prostituees ter inzage te geven.

Artikel 7 Slotbepaling

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 2.

  Het besluit nadere regels betreffende de exploitatie van een escortbedrijf, welke is vastgesteld op 19 september 2000 vervalt per 1 januari 2010.

te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door:

 • ·

  opname in het Gemeenteblad

 • ·

  vervolgens ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering 16 december 2009

College van burgemeester en wethouder

de secretaris,                     de burgemeester,