Nadere regels betreffende de exploitatie van een prostitutiebedrijf

Geldend van 17-10-2014 t/m heden

Intitulé

Nadere regels betreffende de exploitatie van een prostitutiebedrijf

Corsanummer: 09.60474

Besluit tot het vaststellen van een beleidsregel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • ·

  gelezen voorstel 09.60473 van het Bestuurs en Juridische Ondersteuning, afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

 • ·

  gelet op artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010

 • ·

  gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Gemeentewet

Besluit:

tot vaststellen van de navolgende beleidsregel:

Nadere regels betreffende de exploitatie van een prostitutiebedrijf

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van dit besluit wordt onder prostitutiebedrijf verstaan: een privéhuis, eenparenclub, dan wel een erotische massagesalon.

Artikel 2 Inrichtingseisen

Onverminderd het bepaalde van de Bouwverordening en het Bouwbesluit dient een prostitutiebedrijf tevoldoen aan de volgende inrichtingseisen:

 • a.

  in de inrichting moet een afzonderlijke kleedruimte ten behoeve van de in het prostitutiebedrijf werkzame prostituees aanwezig zijn;

 • b.

  in de kleedruimte moet per in de inrichting aanwezige werkkamer een afsluitbare hang/ legkast aanwezig zijn;

 • c.

  de kleedruimte moet een oppervlakte hebben van tenminste 5 m2, vermeerderd met de oppervlakte van de totaal daarin aanwezige hang/-legkasten en een breedte van tenminste 1.80m;

 • d.

  in de inrichting moet een dagverblijf voor de in het prostitutiebedrijf werkzame prostituees aanwezig zijn;

 • e.

  het dagverblijf moet een oppervlakte hebben van tenminste 16 m2 en een breedte van tenminste 3.35m;

 • f.

  de kleedkamer en het dagverblijf mogen niet voor prostitutiedoeleinden worden gebruikt;

 • g.

  in de inrichting moet een keuken ten behoeve van het bereiden van maaltijden aanwezig zijn;

 • h.

  de keuken moet een oppervlakte hebben van tenminste 5 m2 en een breedte van tenminste 1.80m;

 • i.

  elke werkkamer moet een oppervlakte hebben van tenminste 5 m2 en een breedte van tenminste 1.80m;

 • j.

  elke werkkamer moet zijn voorzien van een wasbak met warm en koud stromend water;

 • k.

  in de inrichting moet per vijf werkruimten een badruimte (waaronder mede wordt verstaan een doucheruimte) en een toilet of een combinatie van badruimte en toilet aanwezig zijn;

 • l.

  indien in de inrichting meer dan vijf werkruimten aanwezig zijn, moet het aantal badruimten en toiletten per vijf werkruimten worden vermeerderd met 1. Voor de berekening van het aantal bad- en toiletruimten dient het aantal werkruimten naar boven te worden afgerond op een veelvoud van vijf.

Artikel 3 Veiligheidsvoorzieningen prostituee

 • 1. ledere werkruimte moet zijn voorzien van een zogenaamd stil alarm.

 • 2. De toegangsdeur van een werkruimte mag niet van binnenuit afsluitbaar zijn.

 • 3. Het vorige lid is niet van toepassing als een toegangsdeur van een werkruimte is gelegen aan de weg.

 • 4. Een werkruimte waarvan de toegangsdeur is gelegen aan de weg moet in open verbinding staan met andere ruimten.

 • 5. Als het in het vorige lid bepaalde niet mogelijk is of niet kan worden gevergd, moeten maatregelen worden getroffen waardoor de veiligheid van de prostituees op andere wijze wordt gewaarborgd.

Artikel 4 Gebruiks- en gezondheidsvoorschriften

 • 1. De exploitant en de beheerder zijn verplicht maatregelen te treffen in het belang van de veiligheid, de vrijheid, de hygiëne en de bescherming van de gezondheid van de in het prostitutiebedrijf werkzame prostituee(s), alsmede de bescherming van de volksgezondheid.

 • 2. De in het vorige lid bedoelde verplichting houdt in, dat:

  • a.

   de prostituee zelf de werktijden mag bepalen;

  • b.

   de prostituee zelf de klanten mag kiezen;

  • c.

   de prostituee mag weigeren om met de klant alcoholhoudende drank te drinken;

  • d.

   de prostituee niet verplicht is om als daarom wordt verzocht zonder condoom te werken;

  • e.

   de onder b t/m d genoemde rechten van de prostituee in het prostitutiebedrijf op een voor de klant duidelijk zichtbare plaats zijn opgehangen;

  • f.

   in de werkruimte van de prostituee altijd voldoende wettelijk goedgekeurde condooms voor gebruik beschikbaar zijn;

  • g.

   na ieder gebruik van het bed het laken of badlaken wordt verschoond;

  • h.

   per cliënt een schone handdoek en wegwerpdoekjes (tissues) aanwezig is;

  • i.

   in iedere werkruimte een pedaalemmer staat met daarin een plastic zak om afval op een verantwoorde manier op te bergen;

  • j.

   afval en besmet materiaal op een verantwoorde manier worden afgevoerd;

  • k.

   sekshulpmiddelen na elk gebruik worden gereinigd en ontsmet;

  • l.

   alle in de inrichting aanwezige ruimten en sanitaire voorzieningen te allen tijde in zindelijke staat verkeren.

Artikel 5 Gezondheidsvoorlichting

De exploitant en de beheerder zijn verplicht:

 • a.

  medewerkers van de GGD Westfriesland toegang te verlenen tot het prostitutiebedrijf om voorlichtings- en preventie-activiteiten uit te voeren en voorlichtingsmateriaal te verstrekken gericht op bevordering en instandhouding van de gezondheidssituatie van de in het prostitutiebedrijf werkzame prostituee(s);

 • b.

  er voor zorg dragen dat onder de in het prostitutiebedrijf werkzame prostituees voldoende informatie aan voorlichtingsmateriaal in verschillende talen wordt verspreid over aan prostitutie verbonden gezondheidsrisico's en over de aanwezigheid en bereikbaarheid van instellingen op het gebied van de gezondheidszorg en de hulpverlening;

 • c.

  er voor zorg te dragen dat voor de klant op een duidelijke zichtbare plek voorlichtingsmateriaal aanwezig is over aan prostitutie verbonden gezondheidsrisico's en over de aanwezigheid en bereikbaarheid van instellingen op het gebied van de gezondheidszorg.

Artikel 6 Geneeskundig onderzoek

 • 1. De exploitant en de beheerder zijn verplicht de in het prostitutiebedrijf werkzame prostituees in de gelegenheid te stellen zich regelmatig geneeskundig op seksueel overdraagbare aandoeningen en overige aan het beroep gerelateerde klachten door een arts naar eigen keuze te laten onderzoeken en dit ook te stimuleren.

 • 2. Als aan het prostitutiebedrijf een vaste arts verbonden is, worden naam en adres van deze arts aan de GGD Westfriesland bekend gemaakt. De prostituee mag niet gedwongen worden van deze arts gebruik te maken.

 • 3. Wij kunnen nadere regels stellen voor punten waaraan specifiek aandacht moet worden besteed bij het geneeskundig onderzoek als bedoeld in het eerste lid.

 • 4. Van het geneeskundig onderzoek mogen uitsluitend niet op personen herleidbare gegevens worden vastgelegd voor wetenschappelijk of epidemiologisch onderzoek.

 • 5. Bij het vermoeden van een besmetting moet de prostituee het werk onmiddellijk stopzetten en zich door een arts laten onderzoeken.

 • 6. Als een besmetting is vastgesteld mag de prostituee het werk niet hervatten tot het besmettingsrisico is geweken, een en ander in overleg met de behandelend arts.

 • 7. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is van toepassing.

Artikel 7 Bewoningsverbod prostitutiebedrijf

 • 1. Het is verboden om een gebouw dat geheel of gedeeltelijk bestemd is als prostitutiebedrijf als woonruimte te gebruiken of in gebruik te nemen.

 • 2. De exploitant en de beheerder zijn verplicht daar toezicht op uit te oefenen.

Artikel 8 Verboden reclame

Het is verboden voor een prostitutiebedrijf reclame te maken waarbij de garantie wordt gegeven of opandere wijze wordt aangegeven dat de in het prostitutiebedrijf werkzame prostituees vrij zijn vanseksueel overdraagbare aandoeningen.

Artikel 9 Inzage identiteitsdocumenten

De exploitant en de beheerder zijn verplicht op eerste aanvraag van hen die met de opsporing vanstrafbare feiten, met het toezicht op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening of met de zorgvoor de naleving van het bepaalde in deze nadere regels zijn belast een kopie van de

identiteitsdocumenten van de in het prostitutiebedrijf werkzame prostituees ter inzage te geven.

Artikel 10 Slotbepaling

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 2.

  Het besluit nadere regels betreffende de exploitatie van een prostitutiebedrijf, welke is vastgesteld op 19 september 2000 vervalt per 1 januari 2010.

te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door:

 • ·

  opname in het Gemeenteblad

 • ·

  vervolgens ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur;

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 december 2009

College van burgemeester en wethouder

de secretaris,                     de burgemeester,