Regeling vervallen per 29-12-2018

Nadere regels betreffende de mogelijke vestigingsplaats van een seksinrichting

Geldend van 17-10-2014 t/m 28-12-2018

Intitulé

Nadere regels betreffende de mogelijke vestigingsplaats van een seksinrichting

Corsanummer: 09.60506

Besluit tot het vaststellen van een beleidsregel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelezen voorstel d.d. 16 december 2009 van het Bestuurs en Juridische Ondersteuning, afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

 • -

  gelet op artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010

 • -

  gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Gemeentewet

Besluit:

tot vaststellen van de navolgende beleidsregel:

Nadere regels betreffende de mogelijke vestigingsplaats van een seksinrichting

Artikel 1 Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing op de mogelijke vestigingsplaats van een seksinrichting:

 • a.

  seksinrichtingen mogen ten opzichte van elkaar niet gevestigd worden binnen een straal van 200m;

 • b.

  een seksinrichting mag niet gevestigd worden binnen een straal van 200m van scholen, kerken, jeugdcentra, horeca-inrichtingen en openbare gebouwen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 2.

  Het besluit nadere regels betreffende de mogelijke vestigingsplaats van een seksinrichting, welke is vastgesteld op 19 september 2000 vervalt per 1 januari 2010.

te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door:

 • -

  opname in het Gemeenteblad

 • -

  vervolgens ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur;

Aldus vastgesteld in de vergadering 16 december 2009

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                de burgemeester,