Reglement van orde voor het Presidium

Geldend van 06-10-2014 t/m heden

Intitulé

Reglement van orde voor het Presidium

De raad van de gemeente Roosendaal

gelezen het advies van het raadspresidium d.d.25 juni 2014;

gelet op artikel 16 van de Gemeentewet en artikel 4 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad;

besluit vast te stellen:

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET PRESIDIUM

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  voorzitter: de voorzitter van de gemeenteraad of de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad;

 • b.

  griffier: de raadsgriffier of de plaatsvervangend raadsgriffier;

 • c.

  secretaris: de plaatsvervangend raadsgriffier of zijn vervanger.

Hoofdstuk 2: Het presidium

Artikel 2. Het presidium

 • 1. Het presidium is op grond van artikel 4 van het ‘reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad ingesteld’.

 • 2. Het presidium bestaat uit de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de fractievoorzitters. Bij afwezigheid of verhindering laat de voorzitter zich vervangen door zijn plaatsvervanger. De fractievoorzitters kunnen zich bij afwezigheid laten vervangen door en lid van de fractie.

 • 3. De leden van de agendacommissie, als bedoeld is artikel 5 reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, nemen als adviseurs deel aan de vergadering.

Artikel 3. De voorzitter

De voorzitter is belast met:

 • a.

  het samenstellen van de voorlopige agenda;

 • b.

  het leiden van de vergadering;

 • c.

  hetgeen dit reglement hem verder opdraagt.

Artikel 4. De griffier

 • 1. Het presidium wordt bijgestaan door de griffier. De griffier is in elke vergadering van het presidium aanwezig.

 • 2. De griffier kan, indien zij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deelnemen.

Artikel 5. Taken

Het presidium heeft tot taak het bewaken en zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de werkwijzen en procedures van de gemeenteraad.

Hoofdstuk 3 De Vergaderingen

Artikel 6. De Vergaderingen

De bijeenkomsten van het presidium zijn niet openbaar.

Artikel 7. Vergaderfrequentie

De vergaderingen van het presidium vinden in de regel plaats op woensdagen minimaal eens in de tien weken. De vergaderingen worden in principe gehouden in het Oude Raadhuis, Markt 1 in Roosendaal.

Artikel 8. De agenda

 • 1. Voordat de digitale oproep wordt verzonden, stelt de voorzitter de voorlopige agenda van de vergadering vast.

 • 2. De voorzitter kan na het verzenden van de oproeping voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda opstellen.

 • 3. Bij aanvang van de vergadering stelt het presidium de agenda vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan het presidium bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

 • 4. Op verzoek van een lid of op voorstel van de voorzitter kan het presidium de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

Artikel 9. Oproep vergadering

 • 1. De voorzitter roept - spoedeisende vergaderingen uitgezonderd - de leden tenminste vijf dagen van tevoren digitaal tot de vergadering op.

 • 2. De agenda en de daarbij behorende voorstellen -met uitzondering van de in artikel 25, tweede lid Gemeentewet bedoelde stukken- worden tegelijkertijd met de oproeping (dan wel uiterlijk voor aanvang van de vergadering) verzonden.

 • 3. Indien er stukken als bedoeld in artikel 25, tweede lid Gemeentewet aan het presidium worden overgelegd of voor het presidium ter inzage worden gelegd, besluit het presidium over bekrachtiging van de opgelegde geheimhouding.

Artikel 10. Verhindering tot bijwoning vergadering

Het lid dat verhinderd is de vergadering bij te wonen, geeft daarvan voor het begin van de vergadering, kennis aan de voorzitter c.q. de griffier.

Artikel 11. Opening vergadering, ontbreken quorum

 • 1. De vergadering wordt door de voorzitter geopend op het tijdstip waarop zij is belegd indien naast de voorzitter de helft plus één van de leden aanwezig zijn.

 • 2. Wanneer een kwartier na de voor de opening van de vergadering bepaalde tijd het vereiste aantal leden niet aanwezig is, deelt de voorzitter mede dat de vergadering niet kan worden gehouden. Tevens bepaalt de voorzitter (onder verwijzing naar dit artikel) dag en uur van de volgende vergadering.

Artikel 12. Verslaglegging

 • 1. Het verslag van de voorgaande vergadering wordt, zo mogelijk, gelijktijdig met de digitale oproep aan de leden en adviseurs toegezonden.

 • 2. Bij het begin van de vergadering wordt het verslag van de vorige vergadering vastgesteld.

 • 3. Het verslag moet inhouden:

  • a.

   de namen van de aanwezigen;

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   een zakelijke samenvatting van het besprokene.

 • 4. Het verslag wordt opgesteld onder de zorg van de griffier.

 • 5. Het verslag wordt na vaststelling verzonden naar alle raadsleden en wordt op de website van de gemeenteraad geplaatst.

Artikel 13. Advisering en besluitvorming

Het presidium adviseert de gemeenteraad over de onderwerpen genoemd in artikel 5 van dit reglement.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 14. Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist het presidium op voorstel van de voorzitter.

Artikel 15. Intrekking oude reglement

Het Reglement van orde voor het Presidium vastgesteld op 7 juli 2011 en inwerkinggetreden op 25 juli 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 16. In werkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit reglement van orde treedt in werking op de derde dag na die dag van bekendmaking.

 • 2. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van orde Presidium.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roosendaal in zijn openbare vergadering van 24 september 2014,
De griffier,
E.M.J. van Straaten- Noyons,
De voorzitter,
mr. J.M.L. Niederer