Beleidsregels participatie onderhoud plantsoen- en boomspiegelbeplanting Bunnik 2013

Geldend van 04-07-2013 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels participatie onderhoud plantsoen- en boomspiegelbeplanting Bunnik 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Bunnik;

gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 160, eerste lid onder e Gemeentewet;

Overwegende het volgende:

De gemeente Bunnik wil invulling geven aan de ontwikkeling van een ‘civiel society’ waarin eigen initiatieven van inwoners worden gestimuleerd. Participatie in het onderhoud van openbaar groen is één van de mogelijkheden om daaraan vorm te geven. Initiatieven van inwoners om het onderhoud van openbaar groen op zich te nemen worden van harte gestimuleerd en mogelijk gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) streeft er naar om het voor de inwoners zo eenvoudig mogelijk te maken om dit onderhoud op zich te nemen. Dit heeft bij de opstelling van onderstaande beleidsregels steeds voorop gestaan. In de onderstaande beleidsregels zijn de minimaal noodzakelijke afspraken voor de participatie in openbaar groenonderhoud vastgelegd.

Besluit:

vast te stellen de

Beleidsregels participatie onderhoud plantsoen- en boomspiegelbeplanting Bunnik 2013

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze beleidsregels verstaan onder:

 • 1.

  plantsoen: openbaar terrein in eigendom bij de gemeente dat is ingericht als plantsoen met gras of beplanting zoals heesters en/of hagen of bloembakken, met uitzondering van zich daarin eventueel bevindende bomen;

 • 2.

  boomspiegel: bij een boom geplaatst in de verharding is dit de ruimte rondom de boom waar geen (weg)verharding is aangebracht;

 • 3.

  boomspiegelbeplanting: beplanting in de boomspiegel;

 • 4.

  deelnemer: degene die participeert in het onderhoud van plantsoen en/of boomspiegel;

 • 5.

  aanmeldingsformulier: het formulier waarmee de inwoner zich aanmeldt om te participeren in het onderhoud van plantsoen;

 • 6.

  gemeente: de gemeente Bunnik;

 • 7.

  inwoner: inwoner van de gemeente Bunnik;

 • 8.

  participatiedeelname: het deelnemen aan het onderhoud van plantsoen en/of boomspiegel;

Artikel 2 Aanmelding

 • 1. De inwoner die wil participeren in het onderhoud van plantsoen meldt dit bij de gemeente.

 • 2. De inwoner komt als deelnemer in aanmerking als deze voldoet of zal voldoen aan deze beleidsregels.

 • 3. De door de gemeente geaccepteerde melding geldt als overeenkomst om niet tussen de deelnemer en de gemeente.

Artikel 3 Onderhoud

 • 1. De deelnemer onderhoudt het plantsoen als een goed huisvader.

 • 2. De deelnemer zorgt voor het in stand houden van de beplanting en mag op zijn kosten nieuwe beplanting aanbrengen, met uitzondering van klimplanten.

 • 3. De deelnemer is ermee bekend dat in het plantsoen nutsvoorzieningen gelegen kunnen zijn. De deelnemer zorgt ervoor dat de eventuele nutsvoorzieningen niet beschadigd (kunnen) worden.

Artikel 4 Boomspiegelbeplanting

 • 1. De deelnemer brengt geen beplanting buiten de boomspiegel aan.

 • 2. Bij het aanbrengen van beplanting in de boomspiegel zorgt de deelnemer ervoor dat de stam en/of wortels van de boom niet kunnen worden beschadigd.

Artikel 5 Eigendomsrechten gemeente

De deelnemer erkent de eigendomsrechten van plantsoenen zoals die gelden op het moment van de aanmelding als bedoeld in artikel 2.

Artikel 6 Beëindiging van de participatie

 • 1. De participatiedeelname geldt voor onbepaalde tijd.

 • 2. Opzegging kan geschieden na gezamenlijk overleg en met inachtneming van een termijn van drie maanden.

 • 3. De participatiedeelname kan door de gemeente gemotiveerd worden beëindigd om redenen van het algemeen belang.

 • 4. De participatiedeelname is overdraagbaar als de nieuwe deelnemer zich aanmeldt conform artikel 2. De deelnemer informeert de gemeente bij (voorgenomen) verhuizing, zodat de kwaliteit van het plantsoen gewaarborgd kan blijven.

Artikel 7 Tenaamstelling en inwerkingtreding

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels participatie onderhoud plantsoen- en boomspiegelbeplanting Bunnik 2013” en treden in werking op de eerstvolgende dag na die van publicatie.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op
Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris, de burgemeester,
mr. G. Veenhof H.M. Ostendorp