Verordening basisregistratie personen (BRP)

Geldend van 01-10-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Intitulé

Verordening basisregistratie personen (BRP)

De raad van de gemeente Staphorst;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2014

gelet op de

 • -

  artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

 • -

  Wet bescherming persoonsgegevens

B E S L U I T:

vast te stellen de verordening basisregistratie personen

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Staphorst, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Staphorst.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Staphorst en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Staphorst was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3;

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Staphorst gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3. De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardige belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner een eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze Verordening treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2. Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen van de gemeente Staphorst (Verordening BRP)

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Staphorst van 23 september 2014.
J.D. Alssema, voorzitter
J.W. van Hoppe, griffier