Subsidieregeling compensatie legeskosten evenementen/activiteiten

Geldend van 02-10-2014 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling compensatie legeskosten evenementen/activiteiten

Subsidieregeling compensatie leges kosten evenementen/activiteiten

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep;

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de sociale samenhang en de leefbaarheid in de gemeente Gennep;

gelet op de Algemene subsidieverdeling Gennep;

besluit vast te stellen de ‘Subsidieregeling compensatie legeskosten evenementen/activiteiten’:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gennep;

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep;

 • c.

  Vrijwilligersorganisatie: ieder meer of mindergeorganiseerd verband, dat onverplicht en onbetaald activiteiten verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.

 • d.

  Commerciële opzet: organisaties die naar winst streven.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor legeskosten die worden gemaakt voor de organisatie van evenementen en activiteiten die ten goede komen aan de sociale samenhang en de leefbaarheid in de gemeente Gennep.

 • 2. Indien de evenementen en activiteiten zelf niet gericht zijn op het vergroten van de sociale samenhang en de leefbaarheid in de gemeente Gennep, maar de opbrengsten daarvan wel ten goede komen aan de sociale samenhang en de leefbaarheid van de gemeente Gennep komt men mogelijk ook in aanmerking voor de subsidie.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de legeskosten in aanmerking die door de gemeente Gennep in rekening worden gebracht voor de behandeling van aanvragen voor vergunningen of ontheffingen van de APV of bijzondere wetten.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt 100% van de gemaakte legeskosten.

Artikel 7. Beslistermijn

De subsidie wordt door burgemeester en wethouders direct vastgesteld.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 7, tweede lid, aanhef en onder f, van de Subsidieverordening kan subsidieverlening geweigerd worden indien de evenementen of activiteiten waarvoor de legeskosten worden gesubsidieerd:

 • a.

  Een politiek karakter hebben;

 • b.

  Schadelijk zijn voor natuur en milieu;

 • c.

  Een commerciële opzet hebben;

 • d.

  Een opzet hebben waarbij de baten of activiteiten niet bijdragen aan sociale samenhang en leefbaarheid van de gemeente Gennep.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen deze regeling, met uitzondering van de artikelen 1 en 2, in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 10. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2014.

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling compensatie legeskosten evenementen/activiteiten.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep van 1 juli 2014.
Burgemeester en wethouders van Gennep,
De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland
De burgemeester,De heer P.J.H.M. de Koning