Verordening basisregistratie personen Voorst 2014

Geldend van 09-10-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Intitulé

Verordening basisregistratie personen Voorst 2014

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de:

- artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

- Wet bescherming persoonsgegevens;

B E S L U I T :

vast te stellen de Verordening basisregistratie personen Voorst 2014

Artikel 1 Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Voorst, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Voorst.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

  • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Voorst en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Voorst was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

  • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Voorst gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

  • 3. De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

  • 4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

  • 1. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.

  • 2. Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking op 8 dagen na de dag van publicatie op het digitale gemeenteblad, en werkt terug tot 6 januari 2014.

  • 2. Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen Voorst 2014.

  • 3. De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Voorst wordt hierbij ingetrokken met ingang van de datum waarop de Verordening basisregistratie personen Voorst 2014 in werking is getreden, waarbij de intrekking terugwerkt tot 6 januari 2014.

Ondertekening

Aldus besloten op 15 september 2014
De raad,
griffier,
drs. B.J.M. Jansen
de burgemeester,
drs. J.T.H.M. Penninx

Bijlage 1 behorend bij artikel 3

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 van de Wet BRP verzocht heeft om geheimhouding.

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme

Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Ondersteunen van organisaties in de

gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven

Fondsenwervende organisaties met erkenning van het CBF

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Algemene en geestelijke gezondheiszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociale werkvooziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociaal-Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Geestelijke en maatschappelijke zorg

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringsbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning

Ouderenorganisaties

Onderlinge hulp patiënten

Patiëntenverenigingen

Bevorderen van sportgezondheid

Sportverenigingen en -organisaties

Bevorderen van zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Maatschappelijke of filantropische doelen

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen

Bevordering vrouwenwelzijn

Vrouwenorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet

Een overheidsorgaan van, dan wel een

persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Een overheidsorgaan van, dan wel een

persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie

en

Buitenlandse Rechtspersonen voor

bijvoorbeeld sociale zekerheid