Regeling waterschap Aa en Maas voor verlening van subsidies ex artikel 122d, vijfde lid, aanhef en onder b Waterschapswet

Geldend van 11-07-2014 t/m heden

Intitulé

Regeling waterschap Aa en Maas voor verlening van subsidies ex artikel 122d, vijfde lid, aanhef en onder b Waterschapswet

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Aa en Maas;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 27 mei 2014;

gezien het advies van de commissie Algemene en Financiële  Zaken op 12 juni 2014;

gelet op artikel 122d, vijfde lid aanhef en onder b, artikel 122l en artikel 78 eerste lid Waterschapswet;

gelet op de “Circulaire voor subsidies conform artikel 122d, vijfde lid, aanhef en onder b van de Waterschapswet” van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (SA.36556 (2013/N), zoals goedgekeurd bij besluit van de Europese Commissie op 16 oktober 2013 kenmerk C(2013) 6628;

mede gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

(a) het waterschap stimuleert om te komen tot vermindering van emissies naar oppervlaktewateren en het sluiten van waterkringlopen in bedrijfsprocessen;

(b) het waterschap streeft naar een optimaal economisch gebruik van persleidingen, rioolgemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties;

(c) inzicht in de ontwikkeling van het afvalwateraanbod over de middellange termijn, zowel qua waterkwantiteit als qua vervuilingseenheden hiervoor essentieel is;

(d) kapitaalvernietiging en stijging van het tarief voor de aan de rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap gebonden lozers zoveel mogelijk moet worden voorkomen;

(e) het derhalve wenselijk kan zijn meerjarige afspraken te maken met bedrijven waarvan het afvalwater een betekenisvol aandeel van de belasting van de zuiveringtechnische voorzieningen vormt;

(f) ingevolge artikel 122d, vijfde lid aanhef en onder b, Waterschapswet de opbrengst van de heffing tevens kan worden besteed aan het verstrekken van subsidies aan heffingplichtigen tot behoud van het gebruik van zuiveringstechnische werken teneinde een stijging van het tarief van de heffing zoveel mogelijk te voorkomen;

(g) ingevolge de Algemene wet bestuursrecht subsidieverlening geschiedt op basis van een beschikking;

(h) ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening een overeenkomst kan worden gesloten;

(i) de Europese Commissie gelet op haar besluit van 16 oktober 2013, kenmerk C(2013) 6628,

inhoudende de goedkeuring voor 10 jaar van de anti-afhaakregeling waterschappen zoals vastgelegd in de circulaire van het voormalig Ministerie van Verkeer en Waterstaat, nu het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, geen bezwaar heeft tegen een dergelijke vorm van staatssteun indien wordt voldaan aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in voornoemde circulaire;

(j) het waterschap binnen die randvoorwaarden de mogelijkheid heeft zijn eigen beleid te bepalen;

(k) uit oogpunt van onder meer transparantie, rechtszekerheid, gelijke behandeling en het streven naar doelmatige besteding van overheidsuitgaven het derhalve wenselijk is een toetsingskader vast te stellen en daarbij de voorwaarden zoals opgenomen in voornoemde circulaire over te nemen;

b e s l u i t :

Vast te stellen de navolgende “Regeling waterschap Aa en Maas voor verlening van subsidies ex artikel 122d, vijfde lid aanhef en onder b Waterschapswet.

Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  Waterschap: Waterschap Aa en Maas

 • b.

  Het bestuur: het dagelijks bestuur van het waterschap;

 • c.

  Uitvoeringsovereenkomst: de door of namens het bestuur door de dijkgraaf te ondertekenen overeenkomst tussen een bedrijf en het waterschap, waarin in ieder geval de wijze van betaling en de vaststelling van de subsidie worden geregeld en waarin wordt bepaald wanneer en op welke wijze de bevoorschotting plaatsvindt.

 • d.

  Zuiveringstechnisch werk: een werk als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van de Verordening zuiveringsheffing.

Bevoegdheid

Artikel 2

 • 1. Het bestuur kan subsidie verstrekken voor het aanbieden door bedrijven van ongezuiverd afvalwater op een zuiveringstechnisch werk van het waterschap.

 • 2. De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien de aanvrager naar het oordeel van het bestuur niet voldoet of niet zal kunnen voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 en 4 van deze regeling.

Voorwaarden

Artikel 3 Omvang lozing

 • 1. Het aantal vervuilingseenheden, dat door het belastingplichtig bedrijf op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap wordt gebracht, bedraagt minimaal 5% van de ontwerpzuiveringscapaciteit van die installatie.

 • 2. Voor het afvalwater van het bedrijf waaraan subsidie wordt verstrekt, bestaat voor het waterschap geen of tijdelijk geen vergelijkbare alternatieve benutting van de zuiveringscapaciteit van de zuiveringsinstallatie.

Artikel 4 Reële mogelijkheid tot zelf (voor)zuiveren

 • 1. Het bedrijf dat voor subsidieverlening in aanmerking wil komen, dient aan te tonen dat het laten (voor)zuiveren van zijn afvalwater voor het bedrijf per vervuilingseenheid financieel substantieel voordeliger is dan het tarief per vervuilingseenheid van de zuiveringsheffing van het waterschap.

 • 2. Het bedrijf dient aan te tonen dat het financieel in staat is om de voorzuivering van zijn afvalwater daadwerkelijk te realiseren.

 • 3. Het bedrijf dient aan te tonen dat het zelf (voor)zuiveren van zijn afvalwater binnen de geldende wettelijke eisen kan plaatsvinden.

 • 4. Met de door het bedrijf beoogde eigen (voor)zuivering dient tenminste een reductie van de vervuilingswaarde van 50% te worden behaald ten opzichte van vervuilingswaarde van de bestaande afvalwaterlozing.

 • 5. Het bedrijf dient mogelijkheden te hebben om:

  • a.

   het gezuiverde effluent direct op het oppervlaktewater te lozen, dan wel het gezuiverde effluent anderszins aan te wenden;

  • b.

   bij lozing op de riolering zorg te dragen voor een zodanige samenstelling van het afvalwater dat de doelmatige werking van de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstallatie op basis van de criteria zoals bepaald door het bestuur van het waterschap niet in gevaar komt.

 • 6. Een bedrijf dat reeds over een eigen (gedeeltelijke) zuivering beschikt en voor subsidie in aanmerking wenst te komen, dient een onderbouwing van de huidige bedrijfsvoering op basis van de in het vorige lid sub b vermelde criteria te presenteren en de invloed van aansluiting van de afvalwaterstroom op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in beeld te brengen.

Artikel 5 Hoogte van de individuele subsidie

 • 1. De aan een bedrijf verleende jaarlijkse subsidie bedraagt per vervuilingseenheid ten hoogste het verschil van het tarief per vervuilingseenheid van de zuiveringsheffing van het waterschap en de kosten van het zelf (voor)zuiveren per vervuilingseenheid, zoals door het bedrijf dient te worden aangetoond.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, bedraagt de aan een bedrijf verleende jaarlijkse subsidie per vervuilingseenheid ten hoogste 50% van het tarief per vervuilingseenheid.

 • 3. Indien de subsidie voor twee of meer jaren wordt verleend dient in elk jaar aan de twee voorwaarden te worden voldaan.

Artikel 6

De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

Artikel 7

De subsidie wordt verleend op voorwaarde dat aan alle wettelijke bepalingen voor het lozen van afvalwater op de riolering wordt voldaan.

Duur

Artikel 8 Duur van de subsidieverlening

De subsidie kan uiterlijk tot en met 15 oktober 2023 worden verleend.

Vermindering

Artikel 9 Terugvordering bij niet voldoen aan subsidievoorwaarden

De subsidie wordt verleend onder de verplichting dat het bedrijf per kalenderjaar tenminste een in het verleningsbesluit te bepalen minimum aantal en ten hoogste een maximum aantal vervuilingseenheden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap brengt.

De bepalingen van afdeling 4.2.7 van de Algemene wet bestuursrecht inzake betaling en terugvordering zijn van toepassing.

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie met wettelijke rente teruggevorderd als dat nodig is ter uitvoering van een terugvorderingsbesluit van de Europese Commissie of een onherroepelijke rechterlijke uitspraak.

Uitvoeringsovereenkomst

Artikel 10 Uitvoeringsovereenkomst

 • 1. De subsidie wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening door het bedrijf wordt meegewerkt aan de totstandkoming van de aan het besluit tot subsidieverlening gehechte uitvoeringsovereenkomst, door middel van ondertekening van een daartoe rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegde en het doen toekomen aan het waterschap van deze uitvoeringsovereenkomst.

 • 2. In de uitvoeringsovereenkomst wordt de wijze van betaling van de subsidie geregeld.

 • 3. De uitvoeringsovereenkomst vermeldt de wijze waarop de subsidie wordt vastgesteld .

 • 4. De uitvoeringsovereenkomst vermeldt wanneer bevoorschotting plaatsvindt en op welke wijze.

Artikel 11 Jaarlijkse rapportage

Het waterschap rapporteert aan de Directeur-Generaal Ruimte en Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over ieder kalenderjaar:

 • a.

  de naam van de bedrijven aan wie subsidie wordt verleend;

 • b.

  de adressen van de vestigingen van waaruit de onder a bedoelde bedrijven afvalwater op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap hebben gebracht;

 • c.

  de branches waarin de onder a bedoelde bedrijven werkzaam zijn;

 • d.

  het aantal vervuilingseenheden dat het bedrijf in dat kalenderjaar op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap heeft gebracht;

 • e.

  het bedrag van de subsidie per vervuilingseenheid;

 • f.

  het tarief van de zuiveringsheffing per vervuilingseenheid;

 • g.

  de periode waarover subsidie aan de onder a bedoelde bedrijven is verleend;

 • h.

  de te verwachten veranderingen in het daaropvolgend kalenderjaar met betrekking tot de onder a tot en met g bedoelde gegevens.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Regeling waterschap Aa en Maas voor subsidieverlening ex artikel 122d, vijfde lid, aanhef en onder b Waterschapswet”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur op 4 juli 2014,
de secretaris,
drs. P. Sennema
de dijkgraaf,
drs. L.H.J. Verheijen