Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Achtkarspelen

Geldend van 12-09-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Achtkarspelen

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Achtkarspelen 2014

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan gemeentelijke organen gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerecht-vaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie van het besluit en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening basisregistratie personen Achtkarspelen 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 11 september 2014.
De griffier,
mr. R. van der Heide
De voorzitter,
G.Gerbrandy

Toelichting Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Achtkarspelen 2014

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (Wet Brp). Met de invoering van die wet is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) ingetrokken; daardoor is bovendien de Verordening gemeentelijke basisadministratie gemeente

Achtkarspelen 2007 vervallen. De mogelijkheid die de Wet GBA kende om regels te stellen over de verstrekking van gegevens over ingezetenen van de eigen gemeente is in de Wet Brp echter overgenomen. Deze verordening geeft daar invulling aan. Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en wethouders (college) van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan:

 • -

  organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wet Brp, zie artikel 2 van deze verordening); en

 • -

  derden (op grond van artikel 3.9 van de Wet Brp, zie artikel 3 van deze verordening).

Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de Wbrp werken door in deze verordening. Daarmee wordt in deze verordening

verstaan onder:

 • -

  basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet Brp;

 • -

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • -

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • -

  overheidsorgaan: 1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 2° een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • -

  persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, van de Wet Brp over één persoon in de basisregistratie.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie te verstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan het college overgelaten om te bepalen welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de verschillende gemeentelijke organen verstrekt krijgen. Het college verstrekt de gegevens vervolgens zelf, al dan

niet systematisch, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wet Brp).

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

• als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet Brp); of

• ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wet Brp).

Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid. Bovendien vindt verstrekking op grond van artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wet Brp alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan (zie het tweede lid).

De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt (waarbij het gewichtig maatschappelijk belang samenvalt met het gemeentelijk belang), en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, worden door het college aangewezen (zie het derde lid).

In verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevenen schrijft de Wet Brp in artikel 3.9, tweede lid, voor dat de gemeentelijke verordening de verstrekking van gegevens over hen slechts mag toestaan voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde. Ook is het van belang dat de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene (waaronder ook diens recht op privacy moet worden begrepen) niet aan de verstrekking in de weg staan.

Daarnaast kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op een aantal in de Wet Brp met name genoemde gegevens (zie artikel 3.9, vierde lid). Bij het aanwijzen van de werkzaamheden en categorieën zal steeds een afweging gemaakt moeten worden tussen deze belangen en de doeleinden waarvoor verstrekking wordt toegestaan.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

Aan de verordening wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 6 januari 2014, te weten de datum waarop de Wet Brp in werking treedt en de Wet GBA en de Verordening gemeentelijke basisadministratie gemeente Achtkarspelen 2007 vervallen. Hiermee wordt aan de verstrekkingen gedaan in de periode tussen

6 januari 2014 en de inwerkingtreding van deze verordening alsnog een adequate grondslag geboden. Terugwerkende kracht ligt hier in voor de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is.

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen Achtkarspelen 2014.