Werktijden en verlofregeling gemeente Peel en Maas 2010

Geldend van 25-09-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2010

Intitulé

Werktijden en verlofregeling gemeente Peel en Maas 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas

Gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Peel en Maas (CAR/UWO).

Besluiten

Vast te stellen de volgende regeling:

Werktijden en verlofregeling gemeente Peel en Maas 2010

Begripsbepalingen

 • -

  Arbeidsduur: Het aantal uren waarin een werknemer arbeid moet verrichten.

 • -

  Bandbreedte: De marges waarbinnen de feitelijke arbeidsduur per week kan schommelen. Voor een fulltimer bedraagt deze marge

  30 – 42 uur.

 • -

  Bedrijfstijd: De tijd waarbinnen normaal gesproken producten en diensten worden voortgebracht

 • -

  Dienstreis: Werkzaamheden buiten het gemeentehuis

 • -

  Feitelijke arbeidsduur: De arbeidsduur zoals die voor een medewerker is vastgesteld

 • -

  Openingstijd: De tijd waarop het gemeentehuis voor het publiek geopend is

 • -

  Overwerk: Werkzaamheden door de medewerker in dienstopdracht verricht buiten de arbeids-duur zoals die voor de med.rker is vastgesteld

Artikel 1 Algemeen

Deze regeling heeft betrekking op de medewerkers van de gemeente Peel en Maas. Als medewerkers op wisselende tijden moeten werken (bijvoorbeeld medewerkers van de sportaccommodaties, markt, milieupark, buitengewone ambtenaar burgerlijke stand), stelt de werkgever daarvoor roosters op. Afspraken over werkroosters en bezetting van het team worden altijd in overleg met de leidinggevende gemaakt.

Alle regels worden voor parttimers naar evenredigheid toegepast.

Artikel 2 De bedrijfstijden

De bedrijfstijden zijn normaal gesproken:

Ma, Di, Wo, Do en Vr van 7.00 tot 22.00 uur

Indien de openingstijd voor het publiek op een dag ruimer is dan wordt de bedrijfstijd hierop aangepast. (bijvoorbeeld de zaterdagopenstelling van het milieupark). Voor bepaalde functies of werkzaamheden kan er sprake zijn van een verschuiving van de bedrijfstijd (bijvoorbeeld het bijwonen van een avondvergadering).

Artikel 3 Feestdagen

Er zijn een aantal landelijke feestdagen vastgesteld. Dit zijn:

 • -

  nieuwjaarsdag;

 • -

  tweede paasdag;

 • -

  hemelvaartsdag;

 • -

  tweede pinksterdag;

 • -

  beide kerstdagen;

 • -

  de dag waarop de verjaardag van de koningin wordt gevierd.

Daarnaast zijn er een viertal lokale feestdagen. Dit zijn de twee carnavalsdagen (maandag en dinsdag) en de overige 2 dagen worden jaarlijks collectief ingeroosterd of toegevoegd aan het persoonlijk verlof (zie art. 5)

Artikel 4 De arbeidsduur

De arbeidsduur is uit te drukken per jaar, per week en per dag.

Voor de arbeidsduur per jaar wordt de berekening mede bepaald door het aantal landelijke en lokale feestdagen. Bij een volledig dienstverband bedraagt deze 1.836 (gemiddeld 365,25 dagen x 5/7 minus

gemiddeld 5,9 feestdagen is 255 werkdagen x 7,2) minus de lokale feestdagen. Dit resulteert in 1.836 – 28,8 = 1.807,2 uur per jaar.

De arbeidsduur per week is tijdens normale weken (als er geen feestdagen zijn) 36 uur per week. De arbeidsduur per dag is 7,2 uur. Bij een arbeidsduur 5,5 uur of langer moet deze onderbroken worden door een pauze van minimaal een half uur.

Artikel 5 Verlofuren

Medewerkers hebben recht op 22 verlofdagen, ofwel 22 x 7,2 uur = 158,4 verlofuren. Met betrekking tot de medewerkers waarvoor een hogere salarisschaal geldt dan schaal 10, wordt dit verlof verhoogd met 7,2 uren.

Artikel 6 Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid

Onder verwijzing naar de beleidsnotitie ”Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid gemeente Peel en Maas” worden aan de medewerkers extra verlofuren toegekend om de belasting te verlagen, de belastbaarheid te verhogen en daarmee de inzetbaarheid van de medewerkers te verhogen:

Leeftijd 25 tot 35 jaar: 7,2 uur

Leeftijd 35 tot 45 jaar: 14,4 uur

Leeftijd 45 tot 55 jaar: 28,8 uur

Leeftijd 55 tot 65 jaar: 43,2 uur

Artikel 7 Verlof voor jeugd-en jongerenwerk

Voor het verkrijgen van “Buitengewoon verlof voor jeugd-en jongerenwerk” wordt de rijksregeling gevolgd.

Artikel 8 Verlof personeelsuitstapje

De dag waarop het personeelsuitstapje plaatsvindt, zal voor de ambtenaren die hieraan deelnemen, worden aangemerkt als een dag van buitengewoon verlof. Deze dag van buitengewoon verlof wordt gesteld op 1/5 deel van de arbeidsduur per week. Ambtenaren welke afzien van deelname aan het personeelsuitstapje dienen deze dag vrij te roosteren.

Artikel 9 Betaald ouderschapsverlof

Aan de medewerkers wordt de mogelijkheid geboden tot betaald ouderschapsverlof. Met betrekking tot de vaststelling van het recht op betaald ouderschapsverlof, wordt toepassing gegeven aan de artikelen 6:5 tot en met 6:5a:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Peel en Maas (CAR/UWO).

Artikel 10 Kraamverlof

Na de bevalling van echtgenote, geregistreerde partner of degene van wie de medewerker het kind erkent, heeft de medewerker recht op 2 dagen verlof met behoud van bezoldiging. Het verlof dient te worden opgenomen binnen vier weken vanaf het moment dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont.

Artikel 11 Buitengewoon verlof in verband met overlijden

Bij het overlijden van bloed-en aanverwanten in de eerste graad heeft de medewerker recht op 4 dagen verlof met behoud van bezoldiging. Bij het overlijden van bloed-en aanverwanten in de tweede graad heeft de medewerker recht op 2 dagen verlof met behoud van bezoldiging, tenzij de ambtenaar belast is met de regeling van de begrafenis of (en) nalatenschap, in welk geval ten hoogste 4 dagen verlof met behoud van

bezoldiging wordt verleend. Dit verlof dient binnen een periode van 7 kalenderdagen te worden opgenomen.

Artikel 12 Overschrijven van verlof

Aan het einde van een kalenderjaar mag ten hoogste 50,4 uur verlof worden overgeschreven naar het volgend jaar. Bij een dreigende overschrijding van dit aantal uren, wordt in overleg met de direct leidinggevende naar een oplossing gezocht.

Artikel 13 Flexibele werktijden

De medewerkers kunnen meer of minder werken binnen de bandbreedte (bijvoorbeeld 4 x 9 uur is mogelijk).

Artikel 14 Afwezigheid wegens bezoek dokter, huisarts, specialist

Consultatie van een huisarts, specialist, tandarts of afwezigheid wegens andere bijzondere omstandigheden dient daar waar mogelijk aan het begin van de ochtend, dan wel aan het einde van de middag plaats te vinden. Bij afwezigheid als gevolg hiervan wordt de werktijd fictief vastgesteld op 3,6 uur voor het betreffende dagdeel.

Artikel 15 Afwezigheid wegens opleiding, cursus, seminar

Voor het volgen van een opleiding, cursus of seminar mag maximaal 4 uur per dagdeel worden geteld.

Artikel 16 Overwerk

Er is sprake van overwerk indien de medewerker in dienstopdracht werkzaamheden verricht buiten de arbeidsduur zoals die voor de medewerker is vastgesteld. Overwerk dient altijd vooraf te worden aangevraagd. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot het uitvoering geven aan overwerk binnen de organisatie.

Artikel 17 Tropenrooster

Bij een verwachting van extreme temperaturen in de maanden juli en augustus kan de aanvang van de bedrijfstijd verschoven worden naar 06.30 uur en kan arbeidsduur per dag verminderd worden. In de genoemde periode kan de arbeidsduur met maximaal 15 uur verminderd worden in verband met het tropenrooster. Deze uren dienen in de resterende 10 maanden van het jaar gecompenseerd te worden of verrekend te worden met het verlof van de medewerker. Bij een eventuele overschrijding van deze 15 uur komen deze extra uren voor de helft voor rekening van de werkgever en voor de helft voor rekening van de medewerker. Het verschuiven van de aanvang van de bedrijfstijd geeft geen recht op een toelage zoals bedoeld in artikel 17 van de Bezoldigingsregeling.

Artikel 18 Ingangsdatum

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 19 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1. De Werktijdenregeling gemeente Meijel 2006, de Regeling Tijdsregistratie gemeente Meijel 2006, de Arbeidsvoorwaardenregeling voor het aanvullend toekennen van vakantieuren gemeente Meijel, de Regeling verlof, buitengewoon verlof, variabele werktijden en overwerk gemeente Maasbree 2006, de Regeling Tropendienst gemeente Helden, de Vakantieregeling gemeente Helden, de Regeling buitengewoon verlof jeugd-en jongerenwerk gemeente Helden, de Regeling ADV dagen op verzoek van de gemeente Kessel en de Regeling Tropendienst gemeente Kessel worden ingetrokken.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 20 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de regeling bedoeld in artikel 19 eerste lid, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze regeling en waarvoor deze regeling overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze regeling.

Artikel 21 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Werktijden-en verlofregeling gemeente Peel en Maas 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 januari 2010 van
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas
de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester
drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo