Reis- en verblijfkostenregeling gemeente Peel en Maas 2010

Geldend van 25-09-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2010

Intitulé

Reis- en verblijfkostenregeling gemeente Peel en Maas 2010

Burgemeester en wethouders vand e gemeente Peel en Maas

Gelet op het bepaalde in artikel 15:1:22 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Peel en Maas (CAR/UWO).

Besluiten

Vast te stellen de volgende regeling:

Reis- en verblijfkostenregeling gemeente Peel en Maas 2010

Artikel 1 Reisbesluit binnenland

Met betrekking tot de vergoeding van reis- en verblijfkosten van reizen in het belang van de dienst worden de bepalingen van het Reisbesluit binnenland gevolgd.

Artikel 2 Lokale aanvullingen

  • 1. Dienstreizen worden in de regel met het openbaar vervoer gemaakt op basis van de eerste klasse. Het gebruik van het eigen Motorvoertuig voor de dienstreis mag slechts geschieden indien niet of niet op doelmatige wijze met het openbaar vervoer kan worden gereisd.

  • 2. De kilometers voor dienstreizen, woon-werkverkeer en overige onkosten moeten altijd middels een declaratieformulier worden gedeclareerd inclusief bewijsstukken.

  • 3. Een medewerker mag de kilometers naar het vertrekpunt van het openbaar vervoer declareren.

  • 4. Bij het declareren van dienstreizen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de dienstreis begint en eindigt bij het gemeentehuis van Peel en Maas (dus ook wanneer vanuit de woonplaats van de medewerker gereisd wordt).

  • 5. Voor extra woon-werkverkeer (vergaderingen en ander overwerk) geldt dezelfde vergoeding als bij dienstreizen zoals bedoeld in artikel 1. De vergoeding wordt gebaseerd op de reisafstand tussen de woning van de medewerker en het gemeentehuis van Peel en Maas.

  • 6. Onkosten voor parkeren, tol of veerboot kunnen gedeclareerd worden met overlegging van het bewijsstuk. Hiervoor geldt een bruto-vergoeding.

  • 7. Reis- en verblijfkosten dienen ieder kwartaal gedeclareerd te worden.

Artikel 3 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

  • 1. De Uitvoeringsregeling betreffende het gebruik van het eigen motorrijtuig bij dienstreizen gemeente Helden, de Reis- en verblijfkostenregeling gemeente Meijel 2001, de Regeling reis- en verblijfkosten gemeente Maasbree 2006 en de Regeling Autovergoeding en rijwielvergoeding gemeente Maasbree 2006 worden ingetrokken.

  • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 4 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de regeling bedoeld in artikel 3 eerste lid, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze regeling en waarvoor deze regeling overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze regeling.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reis- en verblijfkostenregeling gemeente Peel en Maas 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 januari 2010 van
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas
de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester
drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo