Regeling telewerken gemeente Peel en Maas 2010

Geldend van 25-09-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2010

Intitulé

Regeling telewerken gemeente Peel en Maas 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas

Besluiten

Vast te stellen de volgende regeling:

Regeling telewerken gemeente Peel en Maas 2010

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Telewerken: het op initiatief van de ambtenaar structureel verrichten van werkzaamheden vanuit de woning van de ambtenaar op telewerkdagen, met behulp van informatie- en telecommunicatietechnologie;

 • b.

  Telewerkdagen: de dag/dagdelen in de week, waarop de ambtenaar arbeid door middel van telewerken verricht;

 • c.

  Telewerkplek: de ruimte in de woning van de ambtenaar van waaruit de ambtenaar op telewerkdagen arbeid verricht;

 • d.

  Telewerkbesluit: het besluit op grond waarvan de ambtenaar zijn werkzaamheden door middel van telewerken verricht.

Artikel 2 Indienen aanvraag

 • 1. De ambtenaar kan een aanvraag indienen om te mogen telewerken.

 • 2. Een aanvraag wordt door of namens het afdelingshoofd toegewezen, indien het belang van de dienst daarbij niet geschaad wordt.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid wordt een aanvraag alleen toegewezen indien de ambtenaar beschikt over een telewerkplek, die voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld door de Arbeidsomstandighedenwet en wanneer de ambtenaar reeds beschikt over een PC met randapparatuur welke voldoet aan de gestelde voorschriften.

 • 4. Met betrekking tot de kosten van het telewerken wordt geen vergoeding verstrekt.

Artikel 3 Telewerkbesluit

 • 1. Aan de ambtenaar die zijn functie door middel van telewerken uitoefent, worden in een telewerkbesluit aanwijzingen gegeven met betrekking tot één of meer van de volgende onderwerpen:

  • a.

   De bereikbaarheid van de ambtenaar;

  • b.

   De wijze van terugkoppeling met de organisatie;

  • c.

   De te verrichten werkzaamheden;

  • d.

   De periode waarin de ambtenaar telewerkt;

  • e.

   Het aantal dagen/dagdelen per week waarop de ambtenaar telewerkt;

  • f.

   De dagen in de week waarop de ambtenaar telewerkt;

  • g.

   Informatiebeveiliging;

  • h.

   Privacy-aspecten.

 • 2. Bij het bepalen van het aantal dagen/dagdelen per week waarop de ambtenaar telewerkt, wordt het uitgangspunt toegepast dat een fulltime medewerker in de regel minimaal 3 dagen per week zijn werkzaamheden vanuit het gemeentekantoor verricht. Voor parttimers wordt een maatwerkafspraak gemaakt.

Artikel 4 Telewerkplek

 • 1. De ambtenaar is verplicht er voor zorg te dragen dat de telewerkplek blijft voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet.

 • 2. De ambtenaar verleent medewerking aan een bezoek aan de telewerkplek door een arbodeskundige, indien dit noodzakelijk is om de arbeidsomstandigheden te controleren.

Artikel 5 Intrekking telewerkbesluit

 • 1. Het college kan het telewerkbesluit intrekken, indien:

  • a.

   De telewerkplek niet of niet meer voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld door de Arbeidsomstandighedenwet;

  • b.

   De ambtenaar weigert mee te werken aan een tijdig aangekondigd onderzoek van de telewerkplek door een arbodeskundige;

  • c.

   De ambtenaar de aanwijzingen die hem in het telewerkbesluit gegeven zijn niet opvolgt;

  • d.

   De ambtenaar in onvoldoende mate aan de gestelde eisen voldoet;

  • e.

   De ambtenaar van functie verandert;

  • f.

   De ambtenaar hierom verzoekt.

 • 2. De ambtenaar dient een verzoek om intrekking van het telewerkbesluit tenminste één maand voor de gewenste einddatum in te dienen.

Artikel 6 Reiskostenvergoeding

Over dagen dat de ambtenaar telewerkt en niet op kantoor komt, komt een aan hem toegekende reiskostenvergoeding niet tot uitbetaling. 7

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet in billijkheid voorziet, treft het college nadere regels.

Artikel 8 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1. De regeling thuiswerken gemeente Meijel wordt ingetrokken.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling telewerken gemeente Peel en Maas 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 januari 2010 van
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas
de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester
drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage Telewerkbesluit

Telewerkbesluit