Besluit van het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier houdende regels omtrent mandaat (Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012)

Geldend van 01-01-2024 t/m 01-01-2024

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier houdende regels omtrent mandaat (Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012)

Artikel 1 Verlening mandaat, volmacht en machtiging; ondertekening

 • 1. Aan de functionarissen die genoemd zijn in de bij dit besluit behorende bijlage wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden nemen van besluiten ter uitoefening van de daarbij genoemde bestuurs- en beheersbevoegdheden, het verrichten van daarmee verbonden rechtshandelingen en het verrichten van daarmee samenhangende feitelijke handelingen.

 • 2. Het verleende mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van de krachtens het mandaat genomen besluiten, tenzij daarvoor een andere functionaris is aangewezen.

Artikel 2 Algemene instructies

 • 1. De uitoefening van het mandaat, de machtiging en de volmacht geschiedt binnen de grenzen van de vastgestelde taken, met inachtneming van het terzake geldende recht, de vastgestelde of vast te stellen beleids- en uitvoeringsregels alsmede de aangegeven beperkingen en voorwaarden.

 • 2. De uitoefening van gemandateerde bevoegdheden met (mogelijke) financiële gevolgen geschiedt met inachtneming van de vastgestelde regels omtrent het budgetbeheer en de uitoefening van budgettaire bevoegdheden bij het hoogheemraadschap.

 • 3. Stukken die krachtens mandaat worden afgehandeld worden ondertekend met ‘namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden’, gevolgd door de naam en de functie van de gemandateerde.

Artikel 3 Vervanging

 • 1. Bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerde gaat de bevoegdheid over op zijn plaatsvervanger of, bij gebreke van een functionele plaatsvervanger, op de naasthogere functionaris.

 • 2. Indien de uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid de persoon, functie of enig ander belang van de gemandateerde zelf betreft, gaat het mandaat over op de naasthogere functionaris.

Artikel 4 Informatieplicht bevoegdheden dagelijks bestuur

 • 1. De gemandateerde stelt dijkgraaf en hoogheemraden danwel, indien tot instelling van portefeuilles is besloten, de betrokken portefeuillehouder(s) in kennis van in mandaat genomen besluiten waarvan hij moet aannemen dat kennisneming door het college of de betrokken portefeuillehouder(s) van belang is.

 • 2. Het college alsook de betrokken portefeuillehouder(s) kunnen zich door de gemandateerde laten informeren over in mandaat genomen besluiten.

Artikel 5 Vertegenwoordiging in en buiten rechte

 • 1. Tenzij daarvoor een andere functionaris is aangewezen wordt aan de gemandateerden binnen hun taakopdracht volmacht en machtiging verleend tot het vertegenwoordigen van het dagelijks bestuur in en buiten rechte.

 • 2. De dijkgraaf kan een ander machtiging tot vertegenwoordiging verlenen als bedoeld in artikel 95 van de Waterschapswet.

 • 3. Artikel 4 is met betrekking tot krachtens de volmacht of machtiging verrichte handelingen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Ondermandaat

 • 1. Verlening van ondermandaat geschiedt uitsluitend voor zover de aard van de gemandateerde bevoegdheid zich daartegen niet verzet.

 • 2. Stukken die krachtens ondermandaat worden afgehandeld worden ondertekend met ‘namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden’, gevolgd door de functie van de gemandateerde, aangevuld met ‘voor deze’, gevolgd door de naam en de functie van de ondergemandateerde.

 • 3. Besluiten tot ondermandaat worden zo spoedig mogelijk aan de mandaatverlener meegedeeld.

Artikel 7 Intrekking, inwerkingtreding, citeertitel

 • 1. Ingetrokken worden:

  • a.

   de Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009, vastgesteld op 9 december 2009, reg.nr. 09.33018;

  • b.

   het Mandaatbesluit klachtafhandeling, vastgesteld op 20 april 2010, reg.nr. 10.11168;

  • c.

   het Mandaatbesluit vaststelling projectplannen, vastgesteld op 7 december 2010, reg.nr. 10.37974.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2012.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012 of Mandaatregeling HHNK 2012.

Bijlage: Mandatenlijst 2012

Door het dagelijks bestuur te mandateren bevoegdheden

Betekenis van de gebruikte begrippen:

mandaat = bevoegdheid besluiten te nemen en te ondertekenen;

volmacht = bevoegdheid privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

machtiging = bevoegdheid overige handelingen te verrichten

Nr.

Bevoegdheid

Grond-

Slag 1

Mandaat, volmacht en machtiging aan 2

Voorwaarden/beperkingen/

bijzonderheden 3

1

Bestuursrechtelijke procedures: instellen en voeren van bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures

Wsw, Awb, Regl

secretaris-directeur

De bevoegdheid omvat het instellen en voeren van bezwaar- en beroepsprocedures en het uitoefenen van daarmee samenhangende procedurele bevoegdheden, zoals het instellen van beroep en hoger beroep, het verzoeken om schorsing en voorlopige voorziening, het berusten in uitspraken, en het intrekken van bezwaren en beroepen.

Het indienen van een zienswijze of inspraakreactie wordt niet als het voeren van een bestuursrechtelijke procedure aangemerkt.

De bevoegdheid geldt ook voor tegen het hoogheemraadschap ingestelde procedures.

2

Burgerrechtelijke procedures: aangaan en voeren van burgerrechtelijke rechtsgedingen

Wsw, Bw, Rv

secretaris-directeur

De bevoegdheid omvat het aangaan en voeren van rechtsgedingen en het uitoefenen van daarmee samenhangende procedurele bevoegdheden, zoals het instellen van verzet, (hoger) beroep en cassatie, het aangaan van schikkingen, het berusten in vonnissen en het intrekken van vorderingen en beroepen.

De bevoegdheid geldt ook voor tegen het hoogheemraadschap ingestelde gedingen.

3

Strafrechtelijke procedures: het aangaan en voeren van strafrechtelijke rechtsgedingen

Wsw, Sv

secretaris-directeur

De bevoegdheid omvat het aangaan en voeren van strafrechtelijke procedures en het uitoefenen van daarmee samen-hangende procedurele bevoegdheden, zoals het voeren van verweer, het instellen van bezwaar, (hoger) beroep en cassatie, het aangaan van schikkingen, het berusten in boeten en vonnissen en het intrekken van bezwaren en beroepen.

De bevoegdheid geldt ook voor strafprocedures tegen derden en daarmee samenhangende besluiten en bevoegdheden.

4

Aangifte: het doen van aangifte van strafbare feiten begaan jegens medewerkers, eigendommen of belangen van het hoogheemraadschap

Wsw, SV

 • afdelingshoofd P&OCF

 • clusterhoofd P&O

 • adviseur Arbo & Veiligheid

 • objectbeheerders

 • gebouw-, terrein- en

 • leidingbeheerders

 • medewerkers Vastgoed & Materieel

In afwijking hiervan geldt dat:

 • -

  aangifte van strafbare feiten begaan door bestuursleden en directieleden geschiedt door de dijkgraaf;

 • -

  aangifte van strafbare feiten begaan door of namens publiekrechtelijke rechtspersonen en strafbare feiten begaan door de dijkgraaf of door de afdelingshoofden geschiedt door de secretaris-directeur.

5

Conservatoire maatregelen: nemen van conservatoire maatregelen en maatregelen ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit

Wsw, Bw, Rv

 • secretaris-directeur

 • afdelingshoofd FCB

 • clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

 

6

Aansprakelijkstelling: het aansprakelijk stellen van derden voor schade aan eigendommen, rechten of belangen van het hoogheemraadschap

Wsw, Bw,Wvw

 • afdelingshoofd FCB

 • clusterhoofd Financiële administratie

 • clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

 • afdelingshoofd P&OCF

 • clusterhoofd P&O

Het mandaat omvat tevens de bevoegdheid schades aan te melden bij de verzekeraar of bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

7

Verhaal kosten: het uitoefenen van bevoegdheden in verband met het verhaal van kosten in verband met schade, toegebracht aan een waterstaatswerk of een zuiveringstechnisch werk in beheer bij het hoogheemraadschap, waarvoor een eigenaar of gebruiker van een vaartuig aansprakelijk is

Ow

 • afdelingshoofd VHIJG

 • clusterhoofd Handhaving

 • clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

 • medewerkers cluster Handhaving

 

8

Aansprakelijkheid: beslissen op aansprakelijkstellingen en verzoeken om vergoeding van aan derden toegebrachte schade

Wsw, Bw, Wvw

 • afdelingshoofd FCB

 • clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Het mandaat omvat tevens de bevoegdheid schades aan te melden bij de verzekeraar.

Dit mandaat geldt niet voor verzoeken om nadeelcompensatie en andere verzoeken waarvoor een bijzondere procedure geldt.

9

Nadeelcompensatie:

beslissen op een verzoek om nadeelcompensatie als bedoeld in artikel 4:126, eerste lid, Awb

Awb, Ow

afdelingshoofden

De mandaathouder:

 • 1.

  is uitsluitend bevoegd te besluiten op verzoeken die geen hogere waarde vertegenwoordigen dan € 10.000;

 • 2.

  laat zich voorafgaand aan het nemen van zijn besluit schriftelijk adviseren door het Clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken of een onafhankelijk adviseur.

De mandaathouder draagt de afdoening van het verzoek over aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden indien verzoeker aangeeft zich ten principale niet te kunnen verenigen met het, voorafgaand aan het te nemen besluit, aan hem kenbaar gemaakte advies van het Clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken of de onafhankelijk adviseur.

10

Vergoeding van schade: beslissen op verzoeken van personeelsleden om vergoeding van schade ontstaan bij of als gevolg van hun taak-uitoefening

Wsw

 • directieleden

 • afdelingshoofden

 • clusterhoofden

Het mandaat voor directieleden geldt tot een bedrag van € 5.000,- per geval en na advisering door het clusterhoofd P&O of het clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken. Het mandaat voor afdelingshoofden en clusterhoofden geldt tot een bedrag van € 2.500,- per geval en na advisering door het clusterhoofd P&O of het clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken.

11

Invordering: het instellen van (dwang)invorderingsmaat-

regelen ter zake van aan het hoogheemraadschap verschuldigde bedragen, niet zijnde belastingen of daarmee gelijk te stellen heffingen

Wsw, Bw, Rv, Fw

clusterhoofd Financiële administratie

Het mandaat omvat o.m. de bevoegdheid tot inschakeling van deurwaarders, beslaglegging, uitwinning e.d., de bevoegdheid tot het treffen van betalingsregelingen, schikkingen e.d., alsmede de uitoefening van bevoegdheden op grond van de Faillissementswet.

12

Fiscale procedures: het instellen van cassatie in fiscaalrechtelijke procedures

Wsw, Awr

ambtenaar belast met de heffing en invordering van waterschaps-belastingen

 

13

Oninbaarverklaring: het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belastingschulden

Wsw

secretaris-directeur

 

14

Aanwijzen invorderingsambtenaren en deurwaarders:

het aanwijzen van ambtenaren als bedoeld in artikel 123, derde lid, onder d en e van de Waterschapswet

Wsw

ambtenaar belast met de invordering

 

15

Algemene wet bestuursrecht: het voorbereiden en nemen van beslissingen en het uitoefenen van bevoegdheden op grond van de Algemene wet bestuurs-recht, met uitzondering van de titels 4.2 (Subsidies) en 4.3 (Beleidsregels) en de hoofdstukken 5 (Handhaving) en 9 (Klachtbehandeling), en voor zover elders in deze regeling niet anders is geregeld

Wsw, Awb

clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Uitgezonderd is de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften.

16

Algemene wet bestuursrecht: het vaststellen van dwangsommen bij niet tijdig beslissen op aanvragen

Wsw, Awb

afdelingshoofden

Het mandaat betreft het hoofd van de afdeling die in gebreke is gebleven tijdig op een aanvraag te beslissen.

17

Klachtbehandeling: het beslissen op klachten

Wsw, Awb

secretaris-directeur

Uitgezonderd is de bevoegdheid te beslissen op klachten over de secretaris-directeur, de dijkgraaf of bestuursleden.

18

Gegevensbescherming: het nemen van beslissingen en uitoefenen van bevoegdheden in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming

Wsw, AVG

secretaris-directeur

Het mandaat omvat mede de bevoegdheid tot het instellen van bezwaar tegen krachtens de AVG opgelegde boetes en andere sancties.

19

Grondtransacties: aankoop, verkoop en ruiling van onbebouwde grond

Wsw, Bw

 • afdelingshoofd VHIJG

 • clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Het mandaat is beperkt tot transacties van onbebouwde grond passend binnen het eigendommenbeleid van het hoogheemraadschap, waarbij de aankoopprijs, verkoopprijs of bij een ruiling de toegift niet meer bedraagt dan € 150.000,- in totaal.

Het mandaat en de volmacht gelden tevens voor de notariële overdracht van wegen al dan niet inclusief de ondergrond.

20

Vastgoedtransacties: aankoop, verkoop en ruiling van vastgoed (gebouwen e.d.), inclusief bijbehorende grond

Wsw,

Bw

afdelingshoofd P&OCF

Het mandaat is beperkt tot transacties binnen het eigendommenbeleid van het hoogheemraadschap, waarbij de aankoopprijs, verkoopprijs of bij een ruiling de toegift niet meer bedraagt dan € 150.000,- in totaal.

21

Beperkte rechten: vestiging, verlenging, wijziging en opheffing van beperkte rechten (opstal, erfpacht e.d.)

Wsw, Bw

 • afdelingshoofd VHIJG

 • clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Het mandaat is beperkt tot vestiging, verlenging, wijziging en opheffing van beperkte rechten passend binnen het eigendommenbeleid van het hoogheemraadschap.

22

Gedoogplicht andere werken van algemeen belang: indienen van een verzoek bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat tot het opleggen van een gedoogplicht op grond van artikel 10.21, eerste lid Omgevingswet.

Wsw, Ow

 • afdelingshoofd VHIJG

 • clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

 

23

Gebruiks- en genotsrechten: verhuring, verpachting, ingebruikgeving e.d. van gronden alsmede verhuring van visrecht, jachtrecht e.d.

Wsw, Bw

 • afdelingshoofd VHIJG

 • clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Het mandaat geldt zowel voor door als aan het hoogheemraadschap verleende gebruiks- en genotsrechten.

24

Huur/verhuur gebouwen: huur/verhuur van gebouwde eigendommen van het hoogheemraadschap

Wsw, Bw

 • afdelingshoofd P&OCF

 • clusterhoofd Facilitair

Het mandaat geldt voor door of aan het hoogheemraadschap verhuurde gebouwen en (dienst)woningen.

25

Subsidies: het nemen van beslissingen op aanvragen om subsidies en bijdragen in het kader van de beheerstaken

Wsw, Awb

 • afdelingshoofden

 • clusterhoofden

 • subsidieverleners

Het mandaat geldt voor beslissingen op aanvragen in het kader van door het hoogheemraadschap vastgestelde subsidieregeling en tot het daarvoor vastgestelde subsidieplafond.

Voor zover er geen subsidieregeling van toepassing is op de gevraagde subsidie omvat het mandaat tevens de bevoegdheid tot beslissen over (begrotings)subsidies zoals bedoeld in artikel 4.23, derde lid, onder c van de Awb en incidentele subsidies als bedoeld in artikel 4.23, derde lid, onder d Awb, uitsluitend voor zover daarvoor een budget beschikbaar is of wordt gesteld.

De te subsidiëren activiteit moet verband houden met (de taken van) het hoogheemraadschap in heden of verleden (bijvoorbeeld ten aanzien van cultuurhistorisch erfgoed).

Indien een medewerker van het hoogheemraadschap, die volgens de benoemingsprocedure door het afdelingshoofd of clusterhoofd zijn aangewezen als 'subsidieverlener' gebruik maakt van het mandaat, dient er voorafgaand aan het nemen van het besluit een controle op het besluit te worden uitgevoerd door één van de andere gemandateerden (vier ogenprincipe).

26

Openbaarheid: het nemen van beslissingen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur of, na inwerkingtreding daarvan, de Wet Open Overheid

Wsw, Wob, Woo

 • secretaris-directeur

 • clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bij bestuurlijk gevoelige verzoeken wordt de dijkgraaf geïnformeerd.

27

Ambtelijke organisatie: het aanbrengen van wijzigingen in de organisatiestructuur

Wsw, cao

secretaris-directeur

Het mandaat geldt voor wijzigingen van beperkte aard binnen de hoofdstructuur van de organisatie, zoals beperkte formatiewijzigingen, herverdeling van taken tussen dienstonderdelen e.d., met inachtneming van de bevoegdheden van de Ondernemingsraad terzake.

28

Formatie- en functiestructuur: het aanbrengen van wijzigingen in de formatie- en functiestructuur van afdelingen

Wsw, cao

afdelingshoofden

Het mandaat geldt voor wijzigingen van beperkte aard in de formatie- en functiestructuur binnen afdelingen, zoals beperkte wijzigingen in de formatie, herverdeling van taken tussen afdelingen en clusters, functiewijziging van medewerkers e.d., voor zover niet onderworpen aan het adviesrecht van de Ondernemingsraad en met inachtneming van budgettaire neutraliteit.

29

Taak- en functie-inhoud: het aanbrengen van wijzigingen in taak- en functie-inhoud binnen afdelingen

Wsw, cao

 • afdelingshoofden

 • clusterhoofden

Het mandaat geldt voor wijzigingen van beperkte aard in taak- of functie-inhoud van medewerkers zonder consequenties voor de salarisschaal, herverdeling van taken tussen medewerkers e.d.

30

Rechtspositie:

nemen van beslissingen in het kader van regelingen betreffende rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en het starten en voeren van een ontslagprocedure bij het UWV ingeval van arbeidsongeschiktheid.

Wsw, BW, cao

 • secretaris-directeur

 • afdelingshoofden

Het mandaat en de volmacht betreffen onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende bevoegdheden:

 • -

  het aangaan en wijzigen van een arbeidsovereenkomst;

 • -

  het beëindigen van een arbeidsovereenkomst op eigen verzoek van de werknemer;

 • -

  loon;

 • -

  ontslagprocedure bij arbeidsongeschiktheid.

Het mandaat/de volmacht van de secretaris-directeur betreft de overige directieleden en de afdelingshoofden.

31

Beloningsdifferentiatie: nemen van beslissingen in het kader van beloningsdifferentiatie

Wsw, BW, cao

 • secretaris-directeur

 • afdelingshoofden

Het mandaat en de volmacht gelden met betrekking tot de functionarissen aan wie rechtstreeks leiding wordt gegeven. Het mandaat en de volmacht van de afdelingshoofden gelden met betrekking tot alle tot hun afdeling behorende functionarissen.

32

Rechtspositie:

nemen van beslissingen inzake functiewaardering, schorsing, straffen en disciplinaire maatregelen, het bovenformatief verklaren van medewerkers wegens reorganisatie, het aangaan van een vaststellingsovereenkomst en het verlenen van ontslag anders dan op eigen verzoek.

Wsw, BW, cao

secretaris-directeur

Onder het mandaat en de volmacht valt eveneens de bevoegdheid en het uitoefenen van de daarmee samenhangende procedurele bevoegdheden tot het ontbinden, opzeggen of anderszins beëindigen van een arbeidsovereenkomst anders dan op eigen verzoek. Hieronder valt tevens de bevoegdheid voor het volgen van een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter.

Het mandaat en de volmacht geldt niet ten aanzien van de overige directieleden.

33

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

het nemen van beslissingen in het kader van secundaire arbeidsvoorwaardenregelingen

Wsw, BW, cao

 • secretaris-directeur

 • directieleden

 • afdelingshoofden

 • clusterhoofden

Het mandaat en de volmacht betreffen beslissingen in het kader van de uitvoering van secundaire arbeidsvoorwaardenregelingen, zoals op het gebied van:

 • -

  werktijden en overwerk;

 • -

  vakantie en verlof;

 • -

  wachtdienst en beschikbaarheid

 • -

  studiefaciliteiten;

 • -

  functioneren;

 • -

  verzuimbeleid;

 • -

  arbeidsomstandigheden;

 • -

  vergoedingen (reiskosten e.d.);

 • -

  verstrekkingsregelingen (werkkleding, mobiele telefoon e.d.)

Voor directieleden wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door de secretaris-directeur. Voor afdelingshoofden wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door directieleden.

34

Bezwaar rechtspositie en arbeidsvoorwaarden: het beslissen op bezwaar tegen beslissingen op grond van regelingen betreffende rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Wsw, cao

secretaris-directeur

Het mandaat geldt niet voor bezwaren die de directieleden betreffen.

35

Overleg met de Ondernemingsraad: nemen van beslissingen en uitoefenen van bevoegdheden in het kader van het overleg met de Onder-nemingsraad

Wsw, Wor

secretaris-directeur

Het mandaat omvat alle bevoegdheden ten behoeve van het functioneren als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden, inhoudende het met de Ondernemingsraad overleggen en maken van afspraken over de verkiezing en het functioneren van de raad, alsmede over alle aangelegenheden met betrekking waartoe de raad een instemmingsrecht, een adviesrecht of een recht op informatie bezit.

36

Vergunningverlening Omgevingswet: het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunningen voor wateractiviteiten op grond van de Omgevingswet en de waterschapsverordening met inbegrip van:

 • -

  het in ontvangst nemen en afhandelen van meldingen;

 • -

  stellen van maatwerkvoorschriften;

 • -

  beslissen op verzoeken tot het treffen van een gelijkwaardige maatregel;

 • -

  het actualiseren, wijzigen, intrekken van vergunningen en verlenen van revisievergunningen;

 • -

  het wijzigen van vergunningvoorschriften;

 • -

  het afwijken van beleidsregels;

 • -

  het verlenen van gedoogbeschikkingen

Wsw, Awb, Ow,

WV

 • afdelingshoofd VHIJG

 • clusterhoofd Vergunningen

 • adviseurs vergunningen

 • vergunningverleners

 • 1.

  Indien het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de vergunning heeft aangevraagd:

  • -

   geldt het mandaat niet indien voorafgaand aan de beslissing op de aanvraag zienswijzen zijn ingediend waaraan niet tegemoet gekomen wordt. Het behandelen van ingekomen zienswijzen geschiedt na overleg met de portefeuillehouder en;

  • -

   geldt het mandaat uitsluitend voor het afdelingshoofd VHIJG en het clusterhoofd Vergunningen.

 • 2.

  Het mandaat om bij vergunningverlening af te wijken van beleidsregels, om maatwerkvoorschriften te stellen en om te beslissen op een verzoek tot het treffen van een gelijkwaardige maatregel geldt uitsluitend voor het afdelingshoofd VHIJG en het clusterhoofd Vergunningen. Deze onderdelen van het mandaat mogen niet worden (onder)gemandateerd aan andere medewerkers.

37

Ontheffing instructieregels projectbesluit:

Het aanvragen van ontheffing van de instructieregels voor projectbesluiten zoals bedoeld in artikel 9.4 Bkl

Ow

 • afdelingshoofden

 • clusterhoofden

 

38

Leggers en werkingsgebieden Waterschapsverordening:

 • -

  het vaststellen en wijzigen van de legger als bedoeld in artikel 2.39, eerste lid, van de Omgevingswet en de legger als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;

 • -

  het aanwijzen en begrenzen van beperkingengebieden met betrekking tot waterstaatswerken, installaties in een waterstaatswerk en (vaar)wegen;

 • -

  het vaststellen en wijzigen van werkingsgebieden van de regels in de Waterschapsverordening

 
 • afdelingshoofd Waterveiligheid & Wegen

 • afdelingshoofd Watersystemen

 • afdelingshoofd VHIJG

 • clusterhoofd Vergunningen

Het mandaat geldt voor wijzigingen die voortvloeien uit Omgevingsvergunningen, projectbesluiten, meldingen op grond van de informatieplicht in de Waterschapsverordening en correcties vanwege onjuiste of onvolledige gegevens.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is op grond van de delegatieregeling gehouden het college van hoofdingelanden middels de triaalrapportage kenbaar te maken op welke wijze gebruik is gemaakt van de gedelegeerde bevoegdheid. De gemandateerden verzamelen hiervoor de benodigde gegevens en dragen zorg voor de opname in de triaalrapportage.

39

Advies en instemming: het uitbrengen van advies over een aanvraag om een omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift waarvoor een ander bestuursorgaan bevoegd gezag is en instemmen met een voorgenomen beslissing op een aanvraag waarvoor een ander bestuursorgaan bevoegd gezag is.

Wsw,

Awb,

Ow,

Ob,

WV

 • afdelingshoofd VHIJG

 • clusterhoofd Vergunningen

 

40

Kenbaar maken opvattingen:

het kenbaar maken van opvattingen ten aanzien van de gevolgen voor het beheer van watersystemen van een omgevingsplan.

Ow

 • afdelingshoofden

 • clusterhoofden

Indien de opvattingen betrekking hebben op de taken van meerdere afdelingen kan een van de gemandateerde namens de overige afdelingen de opvattingen kenbaar maken na afstemming met de betreffende afdeling(en).

41

Vergunningverlening overig: het beslissen op aanvragen om vergunning, ontheffing of vrijstelling van de Scheepvaart-verkeerswet, Binnenvaart-politiereglement, Besluit administratieve bepalingen Scheepvaartverkeer, Wegenverkeerswet, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Wsw, Awb Svw, Bpr, Babs, Wvw, Rvv

 • afdelingshoofd VHIJG

 • clusterhoofd Vergunningen

 

42

Vragen advies deskundige: het beslissen op een verzoek als bedoeld in artikel 5.48, tweede lid van de Omgevingswet om een onafhankelijk deskundige advies te vragen over een aangedragen mogelijke oplossing voor een opgave in de fysieke leefomgeving en het ambtshalve besluiten tot het verzoeken om advies aan een onafhankelijke deskundige.

Wsw,

Awb,

Ow

afdelingshoofden

 

43

M.e.r.-beoordelingsbesluiten: het vaststellen van m.e.r.-beoordelingsbesluiten

 
 • afdelingshoofd VHIJG

 • clusterhoofd Vergunningen

Het mandaat van het Clusterhoofd Vergunningen geldt niet voor m.e.r.-beoordelingsbesluiten voor projecten van het hoogheemraadschap zelf.

44

Projectplannen

het vaststellen van ontwerp-projectplannen en projectplannen op grond van de Waterwet

Wtw, Awb

 • afdelingshoofd VHIJG

 • clusterhoofd Vergunningen

Het mandaat omvat:

 • -

  het vaststellen van ontwerp- projectplannen, voor zover dijkgraaf en hoogheemraden tot vaststelling van die plannen bevoegd zijn;

 • -

  het vaststellen van project- plannen als hiervoor bedoeld, tenzij daaromtrent zienswijzen zijn ingediend die niet overgenomen worden.

De vaststelling van ontwerpprojectplannen en het behandelen van ingekomen zienswijzen geschiedt na overleg met de portefeuillehouder.

Dit mandaat geldt voor zolang er op grond van de overgangsbepalingen op grond van de Invoeringswet Omgevingswet nog projectplannen in procedure kunnen worden gebracht en/of vastgesteld.

45

Verkeersbesluiten: het nemen van besluiten tot het plaatsen of verwijderen van verkeersborden of verkeerstekens en het treffen of verwijderen van verkeers- of inrichtingsmaatregelen of voorzieningen ter regeling van het verkeer

Wsw, Wvw, Babw

afdelingshoofd Waterveiligheid & Wegen

 

46

Tijdelijke verkeersmaat-regelen: het beslissen tot het afsluiten van wegen in verband met uitvoering van werken, de toestand van de weg, dreigend gevaar of andere dringende omstandigheden

Wsw, Babw

 • afdelingshoofd Waterveiligheid & Wegen

 • clusterhoofd Onderhoud

 

47

Verkeersbesluiten te water: het nemen van besluiten tot het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens voor het scheepvaartverkeer of tot een bekendmaking met dezelfde strekking

Wsw, Svw, Bpr, Babs

afdelingshoofd Watersystemen

 

48

Tijdelijke verkeersmaat-regelen te water: het plaatsen van verkeerstekens of treffen van maatregelen voor het scheepvaartverkeer in verband met de uitvoering van werken, dreigend gevaar of andere dringende omstandigheden

Wsw, Svw, Bpr, Babs

 • afdelingshoofd Waterveiligheid & Wegen

 • clusterhoofd Beheer Watersystemen

 

49

Geluidwerende maatregelen: het nemen van besluiten tot het treffen van geluidwerende maatregelen

Ow

afdelingshoofd Waterveiligheid & Wegen

 

50

Toezicht: het aanwijzen van personen belast met toezicht en het aanwijzen van personen als bevoegde autoriteit

Wsw, Awb, Ow,

Svw

Wm

VBpr

 • afdelingshoofd VHIJG

 • clusterhoofd Handhaving

 

51

Bestuursrechtelijke handhaving: het nemen van beslissingen inzake het uitoefenen van bestuursdwang, het opleggen van dwangsommen en bestuurlijke boetes

Wsw, Awb

Svw

Ow

 • afdelingshoofd VHIJG

 • clusterhoofd Handhaving

Het mandaat omvat alle aspecten verbonden aan de uitoefening van bestuursdwang en het opleggen van dwangsommen als genoemd in de afdelingen 5.3 en 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het mandaat geldt tevens voor het opleggen van een dwangsom aan een bewoner van een woning die medewerking dient te verlenen aan het betreden van de woning (art. 10.5, vierde lid Ow).

52

Bestuurlijke strafbeschikking: het opleggen van een bestuurlijke strafbeschikking

Sv

 • afdelingshoofd VHIJG

 • clusterhoofd Handhaving

 

53

Verwerking politiegegevens: het aanwijzen/autoriseren van personen belast met de verwerking van politiegegevens

Wp

Bpbo

 • afdelingshoofd VHIJG

 • clusterhoofd Handhaving

 

54

Ongewoon voorval:

 • -

  het verplichten van de veroorzaker van een ongewoon voorval tot het treffen van maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen;

 • -

  het geven van aanwijzingen over het verrichten van activiteiten of het treffen van maatregelen, waaronder de aanwijzing om die activiteit waardoor het ongewoon voorval is veroorzaakt, onmiddellijk stil te leggen

Ow

 • afdelingshoofden

 • clusterhoofd Handhaving

 

55

Machtiging binnentreden:

het geven van een machtiging aan een persoon tot het zonder toestemming van de bewoner binnentreden in een woning, voor zover die woning deel uitmaakt van een waterstaatswerk of daarmee rechtstreeks in verbinding staat.

Wsw,

Awb,

Ow,

Awohb

 • afdelingshoofd VHIJG

 • clusterhoofd Handhaving

Na voorafgaand informeren van de dijkgraaf.

56

Opleggen gedoogplichten: het nemen van beschikkingen tot het opleggen van gedoogplichten

Ow

 • afdelingshoofd VHIJG

 • clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken en Grondzaken

Het mandaat wordt uitgeoefend na overleg met de taakafdeling ten behoeve waarvan de gedoogplicht wordt opgelegd.

57

Verzekeringen: besluiten tot het aangaan, verlengen en opzeggen van verzekeringen

Wsw

clusterhoofd Financiële Administratie

 

58

Verstrekken gegevens:

 • -

  het verstrekken van feitelijke gegevens over de stand van zaken omtrent de taken en taakuitoefening van het hoogheemraadschap of de toestand van de (waterstaats)werken van het hoogheemraadschap indien dit bij of krachtens de Omgevingswet verplicht is of indien hiertoe door het bevoegd gezag om wordt verzocht;

 • -

  het verstrekken van gegevens over besluiten en andere rechtsfiguren zoals bedoeld in artikel 14.5 Ow aan het Kadaster

Ow

 • afdelingshoofden

 • clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken en Grondzaken

Het mandaat van het clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken en Grondzaken heeft alleen betrekking op het verstrekken van gegevens aan het Kadaster.

Toelichting: het gaat o.a. om feitelijke gegevens die andere bevoegde gezagen nodig hebben, bijv. voor het opstellen van stroomgebiedsbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplannen, actieplannen omtrent geluid, programma's, zwemlocaties.

Uitgezonderd van het mandaat zijn de gegevens als bedoeld in artikel 10.33b (voortgang uitvoering KRW) en 10.36 (verslag resultaten monitoring aan einde waterbeheerprogramma) van het Omgevingsbesluit.

59

Overeenkomsten en verplichtingen: het nemen van beslissingen tot:

 • -

  het aangaan van overeenkomsten;

 • -

  het aangaan van (financiële) verplichtingen;

 • -

  het houden van aanbestedingen;

 • -

  het gunnen of opdragen van werkzaamheden;

 • -

  het accepteren van geleverde producten en diensten.

Wsw

Directieleden

Overeenkomsten tot het aangaan van leningen zijn uitgesloten van het mandaat.

Via een ondermandaatbesluit kan aansluiting worden gezocht bij de financiële bevoegdheden die binnen het hoogheemraadschap zijn verstrekt, zodat genoemde bevoegdheden namens het dagelijks bestuur kunnen worden uitgeoefend door de functionarissen die de budgetten beheren.

60

Aanvragen en zienswijzen:

 • -

  het aanvragen van vergunningen, ontheffingen of andere besluiten bij het desbetreffende bevoegd gezag;

 • -

  het indienen van zienswijzen/inspraakreacties

Wsw

 • afdelingshoofden

 • clusterhoofden

 

61

Algemeen uitvoerings-mandaat ter realisatie van de taken van het hoogheemraadschap voor zover elders in de mandaatregeling niet anders is geregeld.

Wsw

Medewerkers hoogheemraadschap (inclusief inhuur)

Het betreft een algemeen mandaat aan medewerkers van het hoogheemraadschap tot het uitoefenen van uitvoerende taken ter realisatie van de taken van het hoogheemraadschap. Dit mandaat heeft betrekking op ondertekening van brieven/correspondentie met een uitvoerend karakter en omvat nadrukkelijk niet de bevoegdheid om besluiten te nemen. Hiertoe behoort onder meer:

 • -

  De (routinematige) beantwoording van brieven, met een niet bestuurlijk karakter;

 • -

  Het versturen van uitnodigingen;

 • -

  Het verstrekken van informatie al dan niet op verzoek (niet zijnde een Wob-verzoek/verzoek o.g.v. de Woo) of het doen van mededelingen;

 • -

  Het toezenden van reeds genomen besluiten aan belanghebbenden.

Het mandaat geldt uitsluitend voor zover gebruik van het mandaat passend is bij het aan de medewerker opgedragen takenpakket.

 • 1.

  Gebruikte afkortingen wet- en regelgeving

  AVG Algemene verordening gegevensbescherming

  Awb Algemene wet bestuursrecht

  Awohb Algemene wet op het binnentreden

  Awr Algemene wet inzake rijksbelastingen

  Babw Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

  Bpbo Besluit politiegevens buitengewoon opsporingsambtenaren

  Bpr Binnenvaartpolitiereglement

  Bw Burgerlijk wetboek

  cao cao Werken voor waterschappen

  Fw Faillissementswet

  Ob Omgevingsbesluit

  Ow Omgevingswet

  Regl Reglement van bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2008

  Rv Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

  Rvv Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

  Sr Wetboek van Strafrecht

  Sv Wetboek van Strafvordering

  Svw Scheepvaartverkeerswet

  VBpr Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement

  Wam Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

  Wbp Wet bescherming persoonsgegevens

  Wm Wet milieubeheer

  Wob Wet openbaarheid van bestuur

  Woo Wet open overheid

  Wor Wet op de ondernemingsraden

  Wp Wet politiegegevens

  Wsw Waterschapswet

  Wtw Waterwet

  WV Waterschapsverordening van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

  Wtw Waterwet

  Wvw Wegenverkeerswet 1994

 • 2.

  Wanneer meerdere personen als gemandateerden zijn aangewezen geldt dat zij bevoegd zijn voor de organisatieonderdelen die onder hen ressorteren of de beheersobjecten en budgetten die tot hun taak of werkgebied behoren, een en ander behoudens plaatsvervanging of waarneming.

  Gebruikte afkortingen organisatie:

  FCB Financiën, Control en Belastingen

  P&OCF Personeel & Organisatie, Communicatie en Facilitair

  P&O Personeel & Organisatie

  VHIJG Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

 • 3.

  Voorwaarden/beperkingen/bijzonderheden gelden naast wettelijke bevoegdheden en beperkingen en eventueel vastgestelde of vast te stellen beleidsregels.

Toelichting Mandaatregeling HHNK 2012

Toelichting Mandaatregeling HHNK 2012