Beschikbaarheids- en bereikbaarheidsregeling gemeente Peel en Maas 2010

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Beschikbaarheids- en bereikbaarheidsregeling gemeente Peel en Maas 2010

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op het bepaalde in de artikelen 3:13 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Peel en Maas (CAR/UWO)

B E S L U I T E N

Vast te stellen de volgende regeling:

BESCHIKBAARHEIDS- EN BEREIKBAARHEIDSREGELING GEMEENTE PEEL EN MAAS 2010

Paragraaf 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Ambtenaar:

  • 1.

   de ambtenaar in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Peel en Maas (CAR/UWO)

  • 2.

   de werknemer als bedoeld in artikel 2:5:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Peel en Maas (CAR/UWO);

 • b.

  Bereikbaarheid:

  Volgens een vooraf vastgesteld rooster telefonisch bereikbaar zijn om vervolgens telefonisch actie te kunnen ondernemen, zonder beperking van bewegingsvrijheid en verblijfplaats;

 • c.

  Beschikbaarheid:

  Volgens een vooraf vastgesteld rooster zich beschikbaar stellen voor het uitvoeren van vastgestelde werkzaamheden, waarbij aan de opgedragen werkzaamheden plaatsgebondenheid op of rond de plaats van de werkzaamheden is verbonden;

 • d.

  Overwerk:

  Werkzaamheden door de ambtenaar in dienstopdracht verricht buiten de feitelijke arbeidsduur per week.

Paragraaf 2 Beschikbaarheids-en bereikbaarheidsdiensten

Artikel 2 Beschikbaarheids-en bereikbaarheidsdiensten

 • 1. Het college kan, rekening houdend en in overeenstemming met het bepaalde in de Arbo-wet en de Arbeidstijdenwet, de medewerker verplichten beschikbaarheids- en/of bereikbaarheidsdiensten te verrichten, als dit in het dienstbelang is. Hierbij geldt dat:

  • -

   In elke periode van 49 maal 24 uren de medewerker ten hoogste zeven keer een bereikbaarheidsdienst opgelegd kan worden.

  • -

   In elke periode van 13 weken de medewerker ten hoogste 26 keer een beschikbaarheidsdienst opgelegd kan worden.

  Binnen de gemeente Peel en Maas worden een aantal beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdiensten onderscheiden. Deze diensten worden als gevolg van het specifieke karakter door of de namens de afdelingshoofden afzonderlijk beschreven.

 • 2. Voor beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdiensten gelden de door of namens het afdelingshoofd gemaakte afspraken. In deze afspraken word in ieder geval vastgelegd gedurende welke periode de beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdiensten gelden, hoe de beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdiensten over de betreffende medewerkers wordt verdeeld, evenals van welke mate van gebondenheid, beschikbaarheid en of bereikbaarheid sprake is.

 • 3. De beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdiensten wordt ingeroosterd door of namens het afdelingshoofd.

 • 4. In bijzondere gevallen kan het college afwijken van het gestelde in lid 1.

Artikel 3 Vergoedingen voor beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdiensten

 • 1. De ambtenaar die is aangewezen om een beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst, zoals bedoeld in artikel 2, te verrichten ontvangt hiervoor een vergoeding.

 • 2. De toelage bedraagt per uur bereikbaarheid en beschikbaarheid een percentage voor het voor de ambtenaar geldende salaris per uur en wel

  • a.

   5% voor de uren op maandag tot en met vrijdag.

  • b.

   10% voor de uren op zaterdag en zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 3 van Werktijden- en verlofregeling van de gemeente Peel en Maas,

   met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris behorende bij periodiek 11 van salarisschaal 7.

 • 3. De op basis van het tweede lid berekende toelage wordt verhoogd met 100% over de uren waarop er sprake is van een beschikbaarheidsdienst.

 • 4. In afwijking van het tweede en derde lid kan het afdelingshoofd een vaste toelage toekennen, rekening houdend met de in het tweede lid genoemde percentages. De hoogte van de vaste toelage is minimaal de vergoeding die men ontvangt volgens de methodiek gebaseerd op het tweede en derde lid van dit artikel.

 • 5. In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen welke het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan afwijkt.

 • 6. Bij de berekening van de vergoeding wordt rekening gehouden met de duur van de beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst en de mate van gebondenheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid zoals opgenomen in de afspraken bedoeld in artikel 2, lid 2.

Artikel 4 Overwerk

Indien tijdens een beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst daadwerkelijk werkzaamheden worden uitgevoerd, is op de gemaakte uren de bezoldigingsregeling gemeente Peel en Maas 2010 van toepassing.

Artikel 5 Ziekte

 • 1. Indien een medewerker wegens ziekte verhinderd is beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst te verrichten, wordt door of namens het afdelingshoofd een vervanger aangewezen.

 • 2. Duurt de ziekteperiode langer dan een roostercyclus dan zal de beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst worden overgedragen aan een andere medewerker die hiervoor de vergoeding ontvangt.

Paragraaf 3 Overige bepalingen

Artikel 6 Vrijstellingen bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst

 • 1. Vanaf de dag dat de medewerker 55 jaar wordt, kan hij desgewenst worden vrijgesteld van deelname aan bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten.

 • 2. Bij vrijstelling, ongeacht eigen verzoek, is artikel 20 van de Bezoldigingsregeling van toepassing.

Artikel 7 beëindiging bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst

 • 1. Vanaf de dag dat de medewerker 60 jaar wordt, mag hij niet meer deelnemen of ingeroosterd worden voor bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten.

 • 2. Bij beëindiging wegens het bereiken van de leeftijd van 60 jaar, is artikel 20 van de Bezoldigingsregeling van toepassing.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen Burgemeester en Wethouders een bijzondere regeling.

Artikel 9 Inwerkingtreding en intrekking oude regelingen

 • 1. De regeling betreffende de wachtdienst, wachtdienst gladheidbestrijding en vuile arbeid gemeente Maasbree 2006, regeling wachtdienstvergoeding gemeente Helden, Regeling wachtdienst gladheidbestrijding 1995" gemeente Kessel "1995, Bereikbaarheidsregeling gemeente Kessel 2005, arbeidsvoorwaardenregeling voor de uitvoering van de servicedienst en de gladheidbestrijding gemeente Meijel 2004 en de bereikbaarheidsregeling gemeente Meijel 2004, worden ingetrokken.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 10 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de regelingen bedoeld in artikel 9 eerste lid, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze regeling en waarvoor deze regeling overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze regelingen.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beschikbaarheids- en bereikbaarheidsregeling gemeente Peel en Maas 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 januari 2010 van Burgemeester en wethouders gemeente Peel en Maas,
De gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester
drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo