Regeling vervallen per 01-03-2011

Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energievoorzieningen

Geldend van 26-11-2009 t/m 28-02-2011 met terugwerkende kracht vanaf 11-11-2009

Intitulé

Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energievoorzieningen

Artikel 1 Begripsbepaling

1.In deze regeling wordt verstaan onder:

College

:

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven.

Schone energie

:

Energie opgewekt uit schone energiebronnen zoals zon, water, wind en warmte afkomstig uit de warmte van lucht en/of (bodem)water.

DE-voorziening

:

Een duurzame energievoorziening: een duurzame energie-installatie en/óf een energiebesparende maatregel.

Duurzame energie-installatie

:

Een installatie of een voorziening/apparaat die zijn energie opwekt uit een schone energiebron en/of duurzaam gebruik van energie bevorderd: windtoepassing, PV-cellen, zonneboiler, micro- WKK, warmtepomp, koude- en warmteopslag, hotfill (af)wasmachiene, douchewarmtewisselaar.

Energiebesparende maatregel

:

Een verandering/aanpassing aan een woning of complex die het energieverbruik reduceert. Hieronder wordt in deze regeling verstaan het aanbrengen van: HR++ glas, isolatie voor vloer, muur en/of dak, een sedumdak of bewegingssensoren.

Windtoepassing

:

Windturbines die op of aan de woning zijn geplaatst, met een maximale doorsnede van 2 meter en waarvoor een vergunning door het college is verleend.

PV-cellen

:

Een installatie in de vorm van zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit, afkomstig uit een schone energiebron en die nagelvast is bevestigd op of aan de woning en/of bijgebouw.

Zonneboiler

:

Een installatie voor het verwarmen van tapwater, waarvoor de opgewekte energie afkomstig is van een schone energiebron en die nagelvast is bevestigd op, aan of in de woning en/of bijgebouw.

Warmtepomp

:

Een installatie voor het opwekken van elektriciteit, afkomstig uit een schone energiebron en die nagelvast in of aan een woning en/of bijgebouw is bevestigd.

Koude- en warmteopslag

:

Een systeem waarbij warmte in het ene seizoen in een buffer wordt opgeslagen en in een kouder seizoen wordt gebruikt en/of omgekeerd.

Micro-WKK

:

Warmte Kracht Koppelingsinstallatie, gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit, waarbij warmte als elektriciteit optimaal benut worden.

Douchewarmtewisselaar

:

De douchewarmtewisselaar zorgt dat de warmte van het afvalwater wordt afgegeven aan het schone water. Hierdoor is 40 tot 60% minder energie nodig om warm water te bereiden.

Hotfill voor (af)wasmachine

:

Regelt automatisch de toevoer van heet en koud water naar de (af)wasmachine, door rechtstreeks heet water uit (zonne)boiler te gebruiken wordt bespaart op (elektrische) stroomkosten voor het opwarmen van koud water.

Bewegingssensoren

:

Bewegingssensoren die onnodig energieverbruik voorkomen door een energieverbruiker uit te schakelen wanneer hier geen activiteit wordt waargenomen.

HR++ glas

:

Glas met een hoog rendement. Het is dubbelglas met in de spouw een edelgas en een coating, Onder HR++ glas wordt niet verstaan de overige glassoorten zoals: enkel glas, voorzetraam, gewoon dubbel (HR) glas, HR+ glas én het bijbehorende frame/kozijn van het HR++ glas. Op de factuur moet duidelijk het aantal m2 van het nieuw geplaatste HR++ vermeld staan.

Vloerisolatie

:

Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de vloer van een woning, appartementencomplex of bedrijvencomplex.

Muurisolatie

:

Door een specialist in de gevelspouw aangebracht materiaal ter warmte-isolatiewaarde van een woning, appartementencomplex of bedrijvencomplex.

Dakisolatie

:

Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van het dak van een woning, appartementencomplex of bedrijvencomplex.

Sedumdaken

:

Het groene dak bestaat uit minimaal de volgende vijf lagen: een gifstoffenvrije dakbedekking, wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraatlaag en vegetatielaag (zoals grassen, vetplanten en kruiden). Het dak moet de warmte-isolatiewaarde van een woning, appartementencomplex of bedrijvencomplex verhogen. De helling van het dak is niet meer dan 45°. Bij een hellingshoek tussen de 35° en 45° moeten maatregelen getroffen zijn tegen het wegglijden en uitdrogen van de groene daklaag. De aanleg van het groene dak is uitgevoerd conform de bouwregelgeving. Vooraf wordt bij de gemeente Veldhoven nagegaan of voor de aanpassingen een vergunning verplicht is en of er sprake is van een beschermd stadsgezicht.

Woning

:

Een, volgens het bestemmingsplan vastgesteld, voor bewoning bestemd gebouw, dat opgeleverd is en bewoond wordt door een burger. De woning moet kadastraal bekend zijn bij de gemeente Veldhoven.

Bijgebouw

:

Dakkapel, serre, garage verbonden aan de bestaande woning.

Bedrijfscomplex

:

Een, volgens het bestemmingsplan vastgesteld, voor bedrijvig-heid bestemd gebouw, dat opgeleverd is en in bedrijf is. Het bedrijf moet kadastraal bekend zijn bij de gemeente Veldhoven.

Appartementencomplex

:

Een appartementencomplex is een verzameling van meerdere bij elkaar behorende woningen.

VVE

:

Een bij de KvK geregistreerde Vereniging Van Eigenaren, met als leden de eigenaren en/of huurders van een appartementencomplex in Veldhoven.

Bestuur VVE

:

Dagelijks bestuur van VVE met als leden de voorzitter,

penningmeester en/of secretaris, die gemachtigd zijn om namens de VVE te besluiten.

Eigenaar

:

Een natuurlijk persoon die het volledige eigendomsrecht van de woning bezit en aldaar zijn/haar hoofdverblijf heeft en op het betreffende adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

Non-profitorganisatie

:

Een bij de KvK geregistreerde en niet winstgevende of commerciële organisatie gevestigd in een gebouw dat kadastraal bekend is in Veldhoven.

Bedrijfseigenaar

:

De rechtspersoon, of de gemachtigde van de rechtspersoon, die de inrichting bedrijft.

Aanvrager

:

Een:

¨particuliere eigenaar of huurder die gebruik maakt van een woning en deze voorzien heeft van een DE-voorziening; of

¨een rechtpersoon van een non-profitorganisatie; of

¨een bestuurslid van een VVE die het appartementencomplex heeft laten voorzien van een DE-voorziening; of

¨een bedrijfseigenaar die het bedrijfscomplex waarin zijn/haar bedrijf gevestigd is, voorzien heeft van een DE-voorziening.

Aanvraag

:

Een door een aanvrager ingevuld aanvraagformulier voor het verkrijgen van een subsidie voor het plaatsen van een DE-voorzieningen. Een ontvankelijke aanvraag bestaat uit:

¨een ondertekend aanvraagformulier;

¨een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager;

¨een offerte óf beschrijving van de DE-voorziening;

¨een gespecificeerde factuur;

¨een betalingsbewijs.

Aanvraagformulier

:

Een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier voor subsidie DE-voorzieningen.

Legitimatiebewijs

:

Een geldig legitimatiebewijs, zoals rijbewijs, paspoort of ID-kaart, van de aanvrager die de subsidieaanvraag indient.

Offerte

:

Een kopie van een door een installatiebedrijf opgestelde offerte, die een duidelijke beschrijving geeft van het type DE-voorziening waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Factuur

:

Een kopie van een door een erkend installatiebedrijf opgestelde rekening van de DE-voorziening waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voorzien van het bedrag en het type DE-voorzieningen en een datum waarop de DE-voorziening is geplaatst. In de factuur moet een specifiek onderscheid zijn gemaakt tussen de verschillende kostenposten.

Betalingsbewijs

:

Een kopie bankafschrift dat aantoont dat de betaling is over-gemaakt aan het bedrijf dat de DE-voorziening geïnstalleerd heeft. Dit bankafschrift moet voorzien zijn van de originele datum, naam en/of nummer van de aanvrager. De overige gegevens die niet van belang zijn voor de behandeling van deze aanvraag kunnen onzichtbaar gemaakt worden.

Artikel 2 Bevoegdheden

 • 1. De gemeenteraad stelt jaarlijks het subsidieplafond en de subsidiebudgetten vast voor de subsidiëring van DE-voorzieningen.

 • 2. De gemeenteraad is bevoegd om een of meerdere artikelen van deze regeling te laten vervallen, of om artikelen op te nemen.

 • 3. Het college kan op aanvraag, aan een aanvrager een subsidie verstrekken om zo tegemoet te komen in de kosten van een gerealiseerde DE-voorziening.

 • 4. Het college is bevoegd om de genoemde subsidiebedragen en percentages van deze regeling aan te passen.

 • 5. Het college is bevoegd in individuele gevallen van één of meer bepalingen van deze regeling af te wijken.

Artikel 3 Algemene voorwaarden

 • 1. Afhankelijk van het type aanvrager kan subsidie worden aangevraagd voor:

  • a.

   Windtoepassing;

  • b.

   PV-cellen;

  • c.

   Zonneboiler;

  • d.

   Micro- WKK;

  • e.

   Warmtepomp

  • f.

   Koude- en warmteopslag

  • g.

   HR++ glas;

  • h.

   Vloerisolatie;

  • i.

   Muurisolatie;

  • j.

   Dakisolatie;

  • k.

   Sedumdaken;

  • l.

   Douchewarmtewisselaar;

  • m.

   Hotfill (af)wasmachnine;

  • n.

   Bewegingssensoren.

 • 2. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als:

  • a.

   de DE-voorziening geplaatst is op het moment van de aanvraag;

  • b.

   als alle benodigde bijlagen aan de aanvraag zijn toegevoegd en zijn voorzien van de originele data;

  • c.

   de voorziening in bestaande bouw is geplaatst,

  • d.

   in het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend nog niet eerder een aanvraag is ingediend voor dit type DE-voorziening;

  • e.

   de DE-voorzieningen leidt tot een vermindering van het energieverbruik én tot een verbetering van de bestaande woning, bedrijfs- en/of appartementencomplex;

  • f.

   het totaal geïnvesteerde bedrag, waarvoor de aanvrager subsidie aanvraagt, minimaal €200,- is;

  • g.

   de periode tussen de plaatsing van de DE-voorziening en het indienen van een ontvankelijke aanvraag niet meer dan 365 dagen bedraagt;

  • h.

   de DE-voorziening besteld is bij een daarvoor gespecialiseerd bedrijf;

  • i.

   de aanleg of installatie van de DE-voorziening uitgevoerd is conform de, op het moment van aanleg, geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving;

  • j.

   door de aanvrager voorafgaand aan de plaatsing van de DE-voorziening bij de gemeente is nagegaan of een (bouw)vergunning voor deze DE-voorziening verplicht is.

 • 3. Artikel 3 lid 2c is uitgezonderd als het een DE-voorziening betreft die in een nieuwbouw bijgebouw geplaatst is.

 • 4. Ontvankelijke aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 5. Het college heeft een beslistermijn van 6 weken.

 • 6. Een subsidie wordt per aangeschafte en geplaatste DE-voorziening eenmalig verstrekt.

Artikel 4 Subsidieverstrekking voor eigenaren/huurders van woningen

 • 1.

  Een particuliere eigenaar of huurder van een woning kan subsidie aanvragen voor:

Energie-installaties:

Energiebesparende maatregelen:

a.Windtoepassing;

i.HR++ glas;

b.PV-cellen;

j.Vloerisolatie;

c.Zonneboiler;

k.Muurisolatie;

d.Micro- WKK;

l.Dakisolatie;

e.Warmtepomp

m.Sedumdaken;

f.Koude- en warmteopslag

g.Douchewarmtewisselaar;

h.Hotfill (af)wasmachnine;

 • 2.

  De subsidie voor een geplaatste installatie zoals bepaald in artikel 4.1 a t/m h bedraagt:

  • a.

   40 % van het factuur bedrag;

  • b.

   maximaal €3000,-per installatie/kalenderjaar.

 • 3.

  De subsidie voor HR++ glas, zoals bepaald in artikel 4.1 i bedraagt:

  • a.

   €20,- per geplaatste m2;

  • b.

   maximaal €1000,-/kalenderjaar;

 • 4.

  De subsidie voor isolatie, zoals bepaald in artikel 4.1 j t/m l bedraagt:

  • a.

   30 % van het factuurbedrag;

  • b.

   maximaal €1000,- per maatregel/kalenderjaar;

 • 5.

  De subsidie voor sedumdaken, zoals bepaald in artikel 4.1 m bedraagt:

  • a.

   50 % van het factuurbedrag;

  • b.

   maximaal €2000,- en wordt éénmalig per woning verstrekt.

 • 6.

  Een eigenaar/huurder kan per jaar subsidie aanvragen voor meerdere type DE-voorzieningen. In totaal wordt per woning maximaal €6000,- per kalenderjaar verstrekt.

 • 7.

  De subsidie wordt verstrekt en overgemaakt op het rekeningnummer van de aanvrager die tevens de bewoner van het pand moet zijn.

Artikel 5 Subsidieverstrekking voor non-profitorganisaties

 • 1. Een rechtspersoon van een non-profitorganisatie kan namens de Non-profitorganisatie, subsidie aanvragen voor het collectief aanbrengen van de onderstaande energiebesparende maatregelen aan het bedrijfscomplex waarin de organisaties zich gevestigd heeft:

  • a.

   HR++ glas;

  • b.

   vloer- muur- dakisolatie;

  • c.

   een sedumdak;

  • d.

   bewegingssensoren.

 • 2. De subsidie voor HR++ glas, zoals bepaald in artikel 5.1 a bedraagt:

  • a.

   €20,- per geplaatste m2;

  • b.

   maximaal €3000,- per kalenderjaar;

 • 3. De subsidie voor isolaties, zoals bepaald in artikel 5.1 b bedraagt:

  • a.

   30 % van het factuurbedrag;

  • b.

   maximaal €3000,- per maatregel/kalenderjaar;

 • 4. De subsidie voor sedumdaken, zoals bepaald in artikel 5.1 c bedraagt:

  • a.

   50 % van het factuurbedrag;

  • b.

   maximaal €5000,- en wordt éénmalig per bedrijfscomplex verstrekt;

 • 5. De subsidie voor bewegingssensoren, zoals bepaald in artikel 5.1 d bedraagt:

  • a.

   30 % van het factuurbedrag;

  • b.

   maximaal €1000,- per kalenderjaar;

 • 6. Een rechtspersoon van een non-profitorganisatie kan per jaar subsidie aanvragen voor meerdere type energiebesparende maatregelen. In totaal wordt per Non-profitorganisatie maximaal € 9000,- per kalenderjaar verstrekt.

 • 7. Het te subsidiëren bedrag wordt gestort op het bankrekeningnummer van de non-profitorganisatie zoals deze geregistreerd staat bij de KvK.

Artikel 6 Subsidieverstrekking voor VVE’s

 • 1. Een bestuurslid van een VVE of rechtspersoon kan namens de VVE subsidie aanvragen voor het collectief aanbrengen van de onderstaande energiebesparende maatregelen aan het appartementencomplex waarin de leden van de VVE wonen:

  • a.

   HR++ glas;

  • b.

   vloer- muur- dakisolatie;

  • c.

   een sedumdak;

  • d.

   bewegingssensoren.

 • 2. De subsidie voor HR++ glas, zoals bepaald in artikel 6.1 a bedraagt:

  • a.

   €20,- per geplaatste m2;

  • b.

   maximaal €3000,-/kalenderjaar;

 • 3. De subsidie voor isolaties, zoals bepaald in artikel 6.1 b bedraagt:

  • a.

   30 % van het factuurbedrag;

  • b.

   maximaal €3000,- per maatregel/kalenderjaar;

 • 4. De subsidie voor sedumdaken, zoals bepaald in artikel 6.1 c bedraagt:

  • a.

   50 % van het factuurbedrag;

  • b.

   maximaal €5000,- en wordt éénmalig per bedrijfscomplex verstrekt;

 • 5. De subsidie voor bewegingssensoren, zoals bepaald in artikel 6.1 d bedraagt:

  • a.

   30 % van het factuurbedrag;

  • b.

   maximaal €1000,- per kalenderjaar;

 • 6. Een bestuurslid van een VVE kan per jaar subsidie aanvragen voor meerdere type energiebesparende maatregelen. In totaal wordt per VVE maximaal € 9000,- per kalenderjaar verstrekt.

 • 7. Het te subsidiëren bedrag wordt gestort op het bankrekeningnummer van de VVE zoals deze geregistreerd staat bij de KvK.

Artikel 7 Subsidieverstrekking voor bedrijfseigenaren

 • 1. Een bedrijfseigenaar kan voor zijn/haar bedrijfscomplex alleen een subsidie aanvragen voor sedumdaken.

 • 2. De subsidie bedraagt 50 % van het bruto factuur bedrag van het sedumdak, met een maximum van € 5000,-.

 • 3. Aan een bedrijfseigenaar wordt eenmalig per bedrijfscomplex maximaal € 5000,- verstrekt voor het aanbrengen van een sedumdak.

 • 4. Het te subsidiëren bedrag wordt gestort op het bankrekeningnummer van het bedrijf zoals deze geregistreerd staat bij de KvK.

Artikel 8 Subsidieverstrekking voor woningbouwcorporaties

 • 1. Een rechtspersoon van een woningbouwcorporatie kan voor een huurwoning waarvan deze eigenaar is subsidie aanvragen voor het aanbrengen van de onderstaande energiebesparende maatregelen aan de woning:

  • a.

   HR++ glas;

  • b.

   vloer- muur- dakisolatie;

  • c.

   een sedumdak;

 • 2. De subsidie voor HR++ glas, zoals bepaald in artikel 8.1 a bedraagt:

  • a.

   €20,- per geplaatste m2;

  • b.

   eenmalig maximaal €200,- per woning;

 • 3. De subsidie voor isolaties, zoals bepaald in artikel 8.1 b bedraagt:

  • a.

   30 % van het factuurbedrag;

  • b.

   eenmalig maximaal € 200,- per maatregel/woning;

 • 4. De subsidie voor sedumdaken, zoals bepaald in artikel 8.1 c bedraagt:

  • a.

   50 % van het factuurbedrag;

  • b.

   maximaal €2000,- en wordt éénmalig per woning of appartementencomplex verstrekt;

 • 5. Een rechtspersoon van een woningbouwcorporatie kan per woning eenmalig maximaal € 2000,- subsidie aanvragen.

 • 6. Het te subsidiëren bedrag wordt gestort op het bankrekeningnummer van de woningbouwcorporatie zoals deze geregistreerd staat bij de KvK.

Artikel 10 Weigeringsgronden

 • 1. De subsidie wordt geweigerd, als:

  • a.

   een eventuele benodigde (bouw)vergunning niet verleend is;

  • b.

   een bewoner/huurder/eigenaar van een woning, appartementen- of bedrijfscomplex een subsidie aanvraagt die door de gemeente Veldhoven reeds al verstrekt is aan een andere partij;

  • c.

   een subsidie wordt aangevraagd voor hetzelfde type DE-voorzieningen waarvoor al eerder door de gemeente een subsidie is verstrekt in het huidige of in een ander kalenderjaar;

  • d.

   het subsidieplafond bij toekenning wordt overschreden;

  • e.

   er gegronde vrees bestaat dat de aanvrager de voorgenomen voorziening niet, of niet naar behoren heeft gerealiseerd.

 • 2. Het college is bevoegd de subsidie te weigeren, als de gerealiseerde voorziening van onvoldoende kwaliteit of onvoldoende veilig is, of onvoldoende mate bijdraagt aan het verminderen van de energievraag of de toepassing van duurzame energie in de gemeente Veldhoven.

 • 3. Het college is bevoegd een aanvraag te weigeren als de aanvraag niet voldoet aan hetgeen bij of krachtens deze regeling is bepaald.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 11 november 2009.

 • 2. De verordening ‘Subsidieverordening Duurzame Energievoorzieningen (vastgesteld bij raadsbesluit van 17 februari 2009) wordt ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energievoorzieningen’.