Voorwaarden tot het maken van reclame op en in gemeentelijke sportaccomodaties door verenigingen

Geldend van 31-05-1983 t/m heden

Intitulé

Voorwaarden tot het maken van reclame op en in gemeentelijke sportaccomodaties door verenigingen

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 september 1981, nr 156;

gelet op het bepaalde in artikel 167 van de gemeentewet;

b e s 1 u i t :

vast te stellen de navolgende voorwaarden tot het maken van reclame op en in gemeentelijke sportaccommodaties door verenigingen.

Artikel 1

Het recht tot het maken van reclame door verenigingen omvat het aanbrengen, hebben en exploiteren van reclameborden of -doeken random het sportveld en in gemeentelijke sportaccommodaties overeenkomstig de terzake door burgemeester en wethouders, schriftelijk te verlenen vergunning, een en ander met inachtneming van de eisen van de sportorganisatie waarbij de vereniging is aangesloten.

Artikel 2

De borden of doeken mogen uitsluitend bestemd zijn voor handels-, beroeps- of bedrijfsreclame.

De reclame mag slechts gevoerd worden op de naar het sportveld gekeerde zijde. De reclame mag in geen geval van religieuze - of politieke strekking zijn. liet maken van reclame voor het gebruik van alcoholische dranken, rookartikelen, verdovende, opwekkende- en geneesmiddelen is verboden.

Artikel 3

De borden dienen voor wat betreft de onoverdekte accommodaties te worden gemaakt van weerbestendig materiaal. Zij dienen een uniforme maat te hebben met dien verstande, dat bij de bepaling van de afmetingen een uniforme maat moet gekozen die, evenals de tekst van de reclame; de goedkeuring behoeft van burgemeester en

wethouders.

-2- B-156-198

Artikel 4

De reclameborden en - doeken mogen slechts tijdens oefen-,

kompetitiewedstrijden en toernooien rondom het hoofdveld c.q. in de sportzaal aanwezig zijn. De wijze van bevestiging alsmede de tijdstippen van bevestigen

en verwijderen behoeven de goedkeuring van burgemeester en wethouders.

Artikel 5

De kosten van het plaatsen c.q. verwijderen van de reclame zijn voor rekening van de vereniging.

Artikel 6

De vereniging heeft zorg te dragen dat de reclameborden en

-doeken alsmede het schilderwerk in goede staat verkeren.

Indien niet aan deze voorwaarde -:gordt voldaan-wordt door burgemeester en wethouders een schriftelijke waarschuwing gegeven, welke zonodig wordt herhaald. indien binnen een week nadat de herhaalde waarschuwing is gegeven nog niet aan deze voorwaarden is voldaan, zal het betreffende reclamebord of - doek van gemeentewege op 'Kosten van de vereniging worden verwijderd, zonder dat de vereniging of de adverteerder recht kan doen gelden op enigerlei schadevergoeding.

Artikel 7

De vereniging is verantwoordelijk voor alle schade, welke aan eigendommen van de gemeente of van anderen, ten gevolge van 'het aanbrengen, het hebben en het verwijderen van de borden of doeken, wordt aangebracht en moet de schade op eerste aanzegging van de gemeente herstellen of vergoeden.

Artikel 8

De gemeente stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade die, door welke oorzaak ook, aan de borden, doeken of de daarop vermelde reclame is toegebracht.

Artikel 9

De gemeente is niet verplicht tot vergoeding van schade als gevolg van het niet of niet voldoende zichtbaar zijn van de reclameborden of - doeken, door welke oorzaak ook.

Artikel 10

De gemeente houdt zich het recht voor op, in of nabij de gemeentelijke sportaccommodaties behalve de in deze voorwaarden bedoelde reclame, andere reclame in welke vorm ook, toe te laten.

Artikel 11

De uit het maken van reclame verkregen inkomsten komen ten woede

van de vereniging aan wie vergunning is verleend, met dien verstande dat 15% van de opbrengst van een reclame-overeenkomst aan de gemeente dient worden betaald, ter vergoeding van het recht om reclame in of op gemeentelijke sportaccommodaties te mogen aanbrengen.

Artikel 12

De overeenkomst tussen de vereniging en de pachter/adverteerder worden gesloten volgens een standaard-contract. Deze contracten zijn bij de gemeente te verkrijgen. Een afschrift van het aan burgemeester en wethouders worden ingezonden.

Artikel

Geschillen over de uitleg van deze voorwaarden worden door burgemeester er. wethouders beslist.

Artikel 14

Deze voorwaarden treden in werking op 1 oktober l981.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 1983, nr. 76;

gelet op artikel 167 van de Gemeentewet;

b e s 1 u i t :

artikel 4 van de voorwaarden tot het maken van reclame op en in gemeentelijke sportaccommodaties door verenigingen te wijzigen als volgt:

Artikel 4.

In de overdekte gemeentelijke sportaccommodaties mogen de reclameborden en -doeken slechts aanwezig zijn tijdens wedstrijden en toernooien.

De wijze van bevestiging alsmede de tijdstippen van bevestigen en verwijderen behoeven de goedkeuring van burgemeester en wethouders.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 mei 1983.

De raad voornoemd,

De secretaris,