Verordening Stimuleringslening Duurzame (Particuliere) Woningverbetering

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

VERORDENING STIMULERINGSLENING DUURZAME (PARTICULIERE) WONINGVERBETERING

De raad van de gemeente Middelburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 januari 2014, volgnummer 14-27;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Stimuleringslening Duurzame (Particuliere) Woningverbetering

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

a) aanvrager: een eigenaar en bewoner die een aanvraag voor een Stimuleringslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als aanvrager;

b) college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg;

c) Stimuleringslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrektaan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van stimuleringsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;

d) stimuleringsmaatregelen: onderhoud maatregelen, waaronder begrepen het opheffen vangebreken aan het casco van de woning, andere woningvoorzieningen en levensloopbestendigewoningaanpassingen, als bedoeld in artikel 6 lid 1;

e) werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor hettreffen van stimuleringsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een bouwkundigadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor hetverkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake vandeze stimuleringsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de vanderden ontvangen of nog te ontvangentegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

f) SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd teHoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Middelburgten behoeve van woningen met een WOZ-waarde van minder dan € 170.000,-- en die zijn gebouwdvòòr 1970, geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeenteMiddelburg het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen. Vanuit hetStimuleringsfonds DPW-2 van de Provincie Zeeland wordt, conform de bedragen genoemd inonderstaande tabel, het voor deze gemeente betreffende bedrag toegekend, nadat de gemeentedaartoe deze verordening heeft vastgesteld en aan het college van Gedeputeerde Staten tergoedkeuring voorgelegd. Indien dit niet gebeurt vòòr 1 januari 2015 wordt het betreffende bedragverdeeld over de andere gemeenten.

GEMEENTE

BEDRAG AAN LENINGEN

Borsele

€ 57.013,00

Goes

€ 68.058,00

Hulst

€ 83.911,00

Kapelle

€ 27.711,00

Middelburg

€ 98.757,00

Noord-Beveland

€ 27.321,00

Reimerswaal

€ 49.866,00

Schouwen-Duiveland

€ 92.147,00

Sluis

€ 101.502,00

Terneuzen

€ 162.284,00

Tholen

€ 65.021,00

Veere

€ 68.448,00

Vlissingen

€ 97.962,00

TOTAAL

€ 1.000.000,00

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Middelburgen SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, eenStimuleringslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaardenverbinden.

Artikel 6 Stimuleringsmaatregelen

 • 1. Tot de stimuleringsmaatregelen worden gerekend:

  • ·

   maatregelen om gebreken aan het casco van de woning op te heffen

   Onder het casco van de woning wordt verstaan;

   i) de funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metsel- en voegwerk, vloeren, buitengevels inclusief kozijnen met ramen en deuren, balkconstructies, balkconstructies, daken inclusief bedekking en randafwerking, evenals alle lood- en zinkwerken, gootconstructies, dakkapellen, dakramen, schoorstenen, rookgasafvoeren en ventilatiekanalen;

   ii) de technische installaties, met daarbij behorende leidingen voor gas, water en elektriciteitsvoorziening en de afvoer van afval- en hemelwater met de riolering;

  • ·

   maatregelen ter bevordering van de geschiktheid van de woning voor de huisvesting van ouderen

  • ·

   maatregelen om het energie- en watergebruik in de woning te verminderen, waaronder

   • Isolatie van gevel, dak en vloer

   • Hoogrendementsbeglazing

   • Isolerende deuren en gevelpanelen

   • Warmtepomp

   • Zonneboiler

   • Installatie voor warmteterugwinning

   • Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator

   • Vraag gestuurde ventilatie

   • Hre-ketel of micro-warmtekrachtkoppeling

   • Hoogrendementsketel

   • Warmtekrachtkoppeling

   • Zonnepanelen

   • Maatwerkadvies

  Er dient zoveel als mogelijk gebruik te worden gemaakt van duurzaam geproduceerde bouwmatenalen.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van stimuleringsmaatregelen aanscherpen ten behoeve van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door degemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van

 • 1.

  de te treffen stimuleringsmaatregelen;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken;

 • 2. Indien de aanvraag met alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren;

 • 3. Indien de aanvraag met binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag met ontvankelijk;

 • 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af;

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager;

 • 6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager met afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien

 • 1.

  het budget met toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel met in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 5 000,-;

 • 4.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend na het treffen van de stimuleringsmaatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening

 • 1. De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn;

 • 2. SVn verstrekt en beheert een toegewezen Stimuleringslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een Stimuleringslening zijn van toepassing 'Algemene bepalingen voor geldleningen', de Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening', de 'Procedures Stimuleringslening', Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening', 'Productspecificaties Bouwkrediet' en Toelichting op eenSVn Financieringsplan', zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Middelburg en SVn.

Artikel 12 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1. De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten;

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening met minder dan € 5.000,-- en niet meer dan € 25.000,- (inclusief BTW);

 • 3. De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 20 jaar;

 • 4. Het rentepercentage is 1%;

 • 5. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast;

 • 6. De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de hierboven genoemde Productspecificaties;

 • 7. Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 13 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, dieverband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

 • 2. Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening Duurzame Particuliere Woningverbetering ingetrokken.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Stimuleringslening Duurzame (particuliere) Woningverbetering gemeente Middelburg”.