Regeling vervallen per 03-02-2024

Verordening voor 217a onderzoek

Geldend van 29-08-2014 t/m 02-02-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2014

Intitulé

Verordening voor 217a onderzoek

Algemene toelichting

Eén van de veranderingen die als gevolg van de Wet Dualisering zijn doorgevoerd heeft betrekking op de sturing op en het onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Artikel 217a van de Provinciewet stelt, dat Gedeputeerde Staten onderzoek moeten uitvoeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur.

Het artikel 217a luidt:

1. Gedeputeerde staten verrichten periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur. Provinciale staten stellen bij verordening regels hierover.

2. Gedeputeerde staten brengen schriftelijk verslag uit aan provinciale staten van de resultaten van het periodiek onderzoek.

3. Gedeputeerde staten stellen de rekenkamer tijdig op de hoogte van de onderzoeken die zij doen instellen en zenden haar een afschrift van een verslag als bedoeld in het tweede lid.

De regels, zoals bedoeld in het eerste lid worden vastgelegd in een verordening 217a onderzoek. Deze verordening is voor het eerst in 2004 door Provinciale Staten vastgesteld.

De provincie heeft in de visie op control aandacht besteed aan de begrippen doelmatigheid en doeltreffendheid en het waarborgen daarvan. Deze visie is nader uitgewerkt in de financiële verordening en de bijbehorende uitvoeringsregels, zoals deze in 2013 door PS, respectievelijk GS zijn vastgesteld. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 217a van de Provinciewet en analoog aan de modelverordening van de VNG, besteedt deze verordening voor 217a onderzoek aandacht aan de definitie van doelmatigheid en doeltreffendheid (artikel 1). Daarnaast besteedt de verordening aandacht aan de onderzoeksplicht van het college (artikel 2), het onderzoeksplan (artikel 3) en de rapportage betreffende de uitkomsten van het onderzoek (artikel 4).

Ook de rekenkamer van de provincie verricht onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van provinciaal handelen. Hoewel dit in de praktijk een overlap kan hebben met 217a onderzoek, neemt de rekenkamer doorgaans de kaderstellende en controlerende rol van PS als vertrekpunt van onderzoek, terwijl 217a onderzoek zich eerder richt op bestuur zoals dat door GS wordt gevoerd. Daarnaast vormt rekenkameronderzoek over het algemeen een oordeel over de doeltreffendheid, terwijl 217a onderzoek eerst en vooral haar aandacht richt op doelmatigheid.

Verordening 217a onderzoek

Artikel 1. Definities

 • 1

 • In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. Doelmatigheid: de verhouding tussen gewenste en gerealiseerde productiviteit, waarbij productiviteit de verhouding tussen output en input betreft.

 • b. Doeltreffendheid: de verhouding tussen gewenste en gerealiseerde effectproductiviteit, waarbij effectproductiviteit de verhouding tussen effect en output betreft.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie en -reikwijdte

 • 2

 • 1. Gedeputeerde Staten onderzoeken jaarlijks de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur.

 • 2. Het gevoerde bestuur betreft het gehele conversieproces, waarbij middelen door de provincie via prestaties en producten worden omgezet in effecten.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 3

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen per voorgenomen 217a onderzoek een onderzoeksplan vast.

 • 2. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten en de rekenkamer via de kerntakenbegroting op de hoogte van een voorgenomen 217a onderzoek.

 • 3. In het onderzoeksplan wordt voor een onderzoek aangegeven:

  • a.

   de doelstelling, de onderzoeksvraag en eventuele deelvragen;

  • b.

   het object van onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   de doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van uitvoering;

  • f.

   de eventueel met het onderzoek gemoeide kosten.

Artikel 4. Rapportage

 • 4

 • 1. De uitkomsten van een 217a onderzoek worden vastgelegd in een rapportage.

 • 2. De rapportage zoals bedoeld onder artikel 4, lid 1, wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

 • 3. Provinciale Staten en de rekenkamer worden via het jaarverslag op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het uitgevoerde 217a onderzoek.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2014.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: 'Verordening voor 217a onderzoek'.


Noot
1

[Toelichting: Binnen de provincie worden middelen (input) ingezet om prestaties en producten te genereren (output). Deze output zal uiteindelijk tot een beoogd effect moeten leiden. De verhouding tussen output en input is een indicator voor productiviteit. De mate waarin de gerealiseerde productiviteit overeenkomt met de gewenste productiviteit geeft dan de mate van doelmatigheid aan. Analoog aan deze benadering wordt de definitie van doeltreffendheid uitgewerkt, zij het dat hier de verhouding tussen output en effect als basis wordt genomen (effectproductiviteit).]

Noot
2

[Toelichting: In artikel 2 wordt Gedeputeerde Staten opgedragen onderzoek te doen naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. De term ‘jaarlijks' geeft aan dat onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid een continue activiteit betreft. Omdat het gevoerde bestuur betrekking heeft op het gehele conversieproces, kan ook het 217a onderzoek zich richten op het gehele proces. Op voorhand worden dus geen objecten van onderzoek uitgesloten.]

Noot
3

[Toelichting: Gedeputeerde Staten beslissen wat onderzocht wordt en hoe het 217a onderzoek wordt uitgevoerd. Daartoe stellen Gedeputeerde Staten per 217a onderzoek een onderzoeksplan vast. Na vaststelling van het onderzoeksplan en voordat het onderzoek wordt uitgevoerd, worden Provinciale Staten en de rekenkamer via de kerntakenbegroting op de hoogte gebracht. Hiertoe wordt een samenvatting van het onderzoeksplan opgenomen in de verplichte paragraaf Bedrijfsvoering, behorende bij de kerntakenbegroting. Dit is een minimumvariant. Uiteraard kunnen GS ook buiten dit moment en los van de kerntakenbegroting PS op de hoogte stellen en houden. In het derde lid wordt aangegeven waaraan het onderzoeksplan moet voldoen. In het onderzoeksplan wordt de doelstelling van het onderzoek uitgewerkt en wordt de onderzoeksvraag geformuleerd. Daarnaast worden eventuele deelvragen in het onderzoeksplan opgenomen.

Het object van onderzoek wordt dusdanig omschreven, dat duidelijk is welke objecten gehanteerd worden, waar zij uit bestaan en welke verbanden onderzocht gaan worden. Ook zal een temporele en organisatorische afbakening moeten plaatsvinden. Aangegeven moet worden, welk tijdvak wordt onderzocht en welke organisatie-onderdelen en eventuele niet-provinciale instellingen bij het onderzoek worden betrokken. Het onderzoeksplan geeft een beschrijving van de onderzoeksmethoden en -technieken welke gebruikt gaan worden tijdens het onderzoek en geeft een indicatie van de doorlooptijd van het onderzoek. Met de wijze van uitvoering wordt aangegeven of het onderzoek door externen wordt uitgevoerd of dat het onderzoek in eigen beheer wordt verricht. Het onderzoeksplan bevat een inschatting van de kosten die gemaakt worden voor het onderzoek.]

Noot
4

[Toelichting: Van ieder 217a onderzoek wordt een rapportage opgesteld. Deze rapportage bevat een verslag van het onderzoeksverloop, de feitelijke bevindingen, een analyse van deze bevindingen, de conclusies en de aanbevelingen. De rapportage wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten worden via het jaarverslag op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het uitgevoerde 217a onderzoek. Hiertoe wordt een samenvatting van de onderzoeksrapportage opgenomen in de verplichte paragraaf Bedrijfsvoering, behorende bij het jaarverslag. Dit is een minimumvariant. Uiteraard kunnen GS ook buiten dit moment en los van het jaarverslag PS op de hoogte stellen en houden.]