Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen zandvoort 2014

Geldend van 12-09-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Intitulé

De raad van de gemeente Zandvoort:gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 juli 2014, nr 2014/06/001465;gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en:

VERORDENING GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN ZANDVOORT 2014

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Burgemeester en wethouders geven, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Zandvoort.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig artikel 3.9 van de Wetbasisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wiegegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 4. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 5. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisadministratie

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze Verordening treedt in werking 1 dag na publicatie en heeft terugwerkende kracht tot 6 januari 2014.

Artikel 4 Citeertitel

Deze Verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zandvoort 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 augustus 2014.

De griffier, De voorzitter,

TOELICHTING OP DE VERORDENING

ALGEMEEN

Algemeen

De wetgever heeft met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA vervangen door de Wet basisregistratie personen (Wbrp). Dit heeft als gevolg dat het bestaande gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet en dat landelijk in de Registratie niet-ingezetenen (RNI) gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn.

Deze Verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wbrp. Met de invoering van die wet is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wgba) ingetrokken. Daardoor is bovendien de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Zandvoort 2013 van rechtswege vervallen. De mogelijkheid die de Wgba kende om regels te stellen over de verstrekking van gegevens over ingezetenen van de eigen gemeente is in de Wbrp echter overgenomen. Deze Verordening geeft daar invulling aan.

Het gaat in deze Verordening om verstrekking van gegevens uit de basisregistratie door burgemeester en wethouders over inwoners van de eigen gemeente aan:

 • *

  organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wbrp, zie artikel 1 van deze Verordening)

 • *

  derden (op grond van artikel 3.9 van de Wbrp, zie artikel 2 van deze Verordening).

Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt. De onderhavige Verordening voorziet er in dat burgemeester en wethouders nadere invulling geven aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Zandvoort.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van deze Verordening zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde voorzieningen en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Zandvoort.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente in de rol van bestuursorgaan is gebaseerd op een autorisatiebesluit op grond van artikel 3.2 Wbrp van de minister van BZK. Een autorisatiebesluit is het besluit van de minister van BZK voor de gemeente Zandvoort over de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de gemeente in zijn rol als overheidsorgaan dat gebruik maakt van persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken.

Zolang de Wbrp door de gemeente Zandvoort wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de Wgba, is er nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Zandvoort beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Zandvoort woonachtig zijn, moet de gemeente Zandvoort het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht nemen.

Artikel2 Verstrekkingen aan derden

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

 • *

  als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wbrp); of

 • *

  ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wbrp).

Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid van de Wbrp (geheimhouding). Bovendien vindt verstrekking alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan (zie het tweede lid).

De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang (bijvoorbeeld werkzaamheden op het gebied van de gezondheidszorg of de maatschappelijke dienstverlening), ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie worden door het college aangewezen (zie het derde lid).

Artikel 3 Inwerkingtreding

De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zandvoort 2014 treedt in werking op de dag dat de wet Wbrp in werking treedt. Gelet op de korte invoeringstermijn is het noodzakelijk deze Verordening met terugwerkende kracht vast te stellen. Hiermee wordt aan de verstrekkingen, gedaan in de periode tussen 6 januari 2014 en de vaststelling van deze Verordening, alsnog een adequate grondslag geboden. Terugwerkende kracht ligt hier voor de hand omdat alleen daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is. Bovendien gaat het om een korte periode en zijn de verstrekkingen een voortzetting van de bestaande praktijk zoals deze voorheen onder de Wgba plaatsvond.

Artikel 4 Citeertitel

De Verordening BRP Zandvoort 2014, waarmee deze Verordening kan worden geciteerd, treedt in werking 1 dag na publicatie en heeft terugwerkende kracht tot 6 januari 2014.

College regelt uitwerking

Het is om redenen van efficiency aan te bevelen om de verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP) binnen de eigen organisatie alsmede de verdere uitwerking van de verstrekking aan derden over te laten aan het college, binnen de door de Wbrp en door de raad in de verordening gestelde kaders.