Subsidieregeling Vogel- en Natuurbescherming

Geldend van 01-09-2014 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Vogel- en Natuurbescherming

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014;

besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling Vogel- en Natuurbescherming

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

structurele subsidie: subsidie die een doorlopend of terugkerend karakter heeft.

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van de subsidieverlening op basis van deze subsidieregeling is het in stand houden en bevorderen van flora en fauna in Etten-Leur en omgeving.

Artikel 3 Subsidievorm

Voor dit beleidsterrein kan structurele subsidie worden aangevraagd.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

De in deze subsidieregeling genoemde subsidie is bedoeld voor:

 • a.

  Het organiseren van excursies, exposities, natuurmanifestaties en museumactiviteiten;

 • b.

  Het verzorgen van natuur of milieu educatie.

Artikel 5 Nadere criteria

Bij de beoordeling van de subsidie wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

 • a.

  De organisatie houdt zich bezig met het ontwikkelen van het bewustzijn van de mens–natuur relatie; en

 • b.

  De organisatie zet zich in voor vogel- en natuurbescherming.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling wordt een subsidieplafond bekend gemaakt.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt, indien volledig, behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2. Het college kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. De Beleidsregel Subsidieverstrekking Vogel- en Natuurbescherming 2011 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2014.

 • 3. Op aanvragen om structurele subsidie tot het subsidiejaar 2015 zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Vogel- en Natuurbescherming 2011 van toepassing.

 • 4. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Vogel- en Natuurbescherming.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Etten-Leur op 26 augustus 2014,
De secretaris, De burgemeester,