Subsidieregeling Maatschappelijke Hulpverlening

Geldend van 01-09-2014 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Maatschappelijke Hulpverlening

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014;

besluit:vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling Maatschappelijke Hulpverlening

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  structurele subsidie: subsidie die een doorlopend of terugkerend karakter heeft;

 • b.

  eenmalige subsidie: subsidie met een eenmalig of experimenteel karakter.

Artikel 2 Doelstelling

De doelstelling van deze subsidieregeling is psychosociale ondersteuning bieden aan mensen die tijdelijk niet zelfredzaam zijn, teneinde de zelfredzaamheid te vergroten, door het beschikbaar stellen van professionele psychosociale hulp in de directe leef- en woonomgeving.

Artikel 3 Subsidievorm

Voor dit beleidsterrein kunnen de volgende subsidievormen worden aangevraagd:

 • 1.

  Structurele subsidie;

 • 2.

  Eenmalige subsidie.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

De activiteiten dienen een bijdrage te leveren aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstellingen.

Artikel 5 Nadere criteria

 • 1. Bij het verlenen van een subsidie kunnen de resultaten van de activiteiten zoveel als mogelijk in prestatieafspraken worden neergelegd. Deze worden SMART geformuleerd.

 • 2. Conform het bepaalde in artikel 12, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014 dient de subsidieontvanger een inhoudelijk verslag in zoals bepaald in de subsidiebeschikking.

Artikel 6 Subsidieplafond

Subsidies worden verleend indien en voor zover in de gemeentebegroting middelen voor dat doel zijn uitgetrokken.

Artikel 7 Indiening en beslissing

Een aanvraag voor eenmalige subsidie wordt, indien volledig, behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 8 Betaalbaarstelling van de middelen

 • 1. Indien een voorschot wordt verleend vindt bevoorschotting plaats tot een percentage van ten hoogste 100% van het totale subsidiebedrag;

 • 2. Een eventueel voorschot wordt betaald in 12 gelijke termijnen.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2. Het college kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. De Beleidsregel Subsidieverstrekking Maatschappelijke Hulpverlening 2011 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2014.

 • 3. Op aanvragen om eenmalige subsidie die zijn ingediend voor deze datum zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Maatschappelijke Hulpverlening 2011 van toepassing.

 • 4. Op aanvragen om structurele subsidie tot het subsidiejaar 2015 zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Maatschappelijke Hulpverlening 2011 van toepassing.

 • 5. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Maatschappelijke Hulpverlening.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Etten-Leur op 26 augustus 2014,
De secretaris, De burgemeester,