Subsidieregeling Internationale Samenwerking

Geldend van 01-09-2014 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Internationale Samenwerking

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014;

besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling Internationale Samenwerking

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  structurele subsidie: subsidie die een doorlopend of terugkerend karakter heeft;

 • b.

  eenmalige subsidie: subsidie met een eenmalig of experimenteel karakter.

Artikel 2 Doelstelling

De doelstelling van deze subsidieregeling is:

 • 1.

  Het vergroten van de bewustwording en betrokkenheid van burgers van Etten-Leur inzake de woon- en leefomstandigheden elders in de wereld;

 • 2.

  Een bijdrage leveren aan een betere verstandhouding tussen burgers van Etten-Leur en burgers elders in de wereld.

Artikel 3 Subsidievorm

Voor dit beleidsterrein kunnen de volgende subsidievormen worden aangevraagd:

 • 1.

  Structurele subsidie;

 • 2.

  Eenmalige subsidie.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • 1. De activiteiten leveren een bijdrage aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstellingen;

 • 2. De activiteiten hebben betrekking op structurele dan wel meerjarige internationale thema’s;

 • 3. De activiteiten leveren een bijdrage aan een betere samenwerking;

 • 4. De activiteiten richten zich op een zo breed mogelijk publiek.

Artikel 5 Nadere criteria

Bij de beoordeling van de subsidie wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

 • 1.

  De organisatie dient aandacht te besteden aan het thema “internationale solidariteit”;

 • 2.

  De achtergronden van woon- en leefomstandigheden van elders in de wereld moeten verduidelijkt worden in relatie tot de situatie hier in Nederland;

 • 3.

  Bij de activiteiten dienen burgers uit Etten-Leur te worden betrokken;

 • 4.

  Er dient tenminste één openbare bijeenkomst te zijn;

 • 5.

  Lokale media moeten worden benaderd.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling wordt een subsidieplafond bekend gemaakt.

 • 2. Aanvragen voor een structurele en voor eenmalige subsidie worden, indien volledig, behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2. Het college kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. De Beleidsregel Subsidieverstrekking Internationale Samenwerking 2011 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2014.

 • 3. Op aanvragen om eenmalige subsidie die zijn ingediend voor deze datum zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Internationale Samenwerking 2011 van toepassing.

 • 4. Op aanvragen om structurele subsidie tot het subsidiejaar 2015 zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Internationale Samenwerking 2011 van toepassing.

 • 5. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Internationale Samenwerking.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Etten-Leur op 26 augustus 2014,
De secretaris, De burgemeester,