Subsidieregeling Informele Zorg

Geldend van 01-09-2014 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Informele Zorg

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014;

besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling Informele Zorg

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  informele zorg: de zorg die onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht, waarbij de volgende vormen onderscheiden worden: vrijwilligerszorg, mantelzorg, vrijwillige terminale zorg en Buddyzorg;

 • b.

  structurele subsidie: subsidie die een doorlopend of terugkerend karakter heeft;

 • c.

  eenmalige subsidie: subsidie met een eenmalig of experimenteel karakter.

Artikel 2 Doelstelling

De doelstelling van deze subsidieregeling is:

 • 1.

  Het ondersteunen, stimuleren en ontlasten van de vrijwilligerszorg;

 • 2.

  Het ondersteunen, faciliteren en ontlasten van mantelzorgers.

Artikel 3 Subsidievorm

Voor dit beleidsterrein kunnen de volgende subsidievormen worden aangevraagd:

 • 1.

  Structurele subsidie;

 • 2.

  Eenmalige subsidie.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

De activiteiten dienen een bijdrage te leveren aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstellingen.

Artikel 5 Verplichtingen

 • 1. Bij het verlenen van subsidie kunnen de resultaten van de activiteiten zoveel als mogelijk in prestatieafspraken worden neergelegd. Deze worden SMART geformuleerd.

 • 2. Conform het bepaalde in artikel 12, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014 dient de subsidieontvanger een inhoudelijk verslag in zoals bepaald in de subsidiebeschikking.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1. Subsidies worden verleend indien en voor zover in de gemeentebegroting middelen voor dat doel zijn uitgetrokken.

 • 2. Een aanvraag voor eenmalige subsidie wordt, indien volledig, behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7 Betaalbaarstelling van de middelen

 • 1. Indien een voorschot wordt verleend vindt bevoorschotting plaats tot een percentage van ten hoogste 100% van het totale subsidiebedrag;

 • 2. Een eventueel voorschot wordt betaald in 4 gelijke termijnen.

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2. Het college kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1. De Beleidsregel Subsidieverstrekking Informele Zorg 2011 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2014.

 • 3. Op aanvragen om eenmalige subsidie die zijn ingediend voor deze datum zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Informele Zorg 2011 van toepassing.

 • 4. Op aanvragen om structurele subsidie tot het subsidiejaar 2015 zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Informele Zorg 2011 van toepassing.

 • 5. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Informele Zorg.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Etten-Leur op 26 augustus 2014,
De secretaris, De burgemeester,