Subsidieregeling Adviesorganen

Geldend van 01-09-2014 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Adviesorganen

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014;

besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling Adviesorganen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  adviesorgaan: organen die gevraagd en ongevraagd adviseren op bepaalde beleidsterreinen;

 • b.

  structurele subsidie: subsidie die een doorlopend of terugkerend karakter heeft.

Artikel 2 Doelstelling

De doelstelling van deze subsidieregeling is de adviesorganen financieel in staat te stellen de adviestaken zo optimaal mogelijk uit te voeren en de adviesorganen in staat te stellen de deskundigheid van de leden te bevorderen.

Artikel 3 Subsidievorm

Voor dit beleidsterrein kan structurele subsidie worden aangevraagd.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Het toekennen van een structurele subsidie is bedoeld voor het dekken van de kosten die de adviesorganen moeten maken ter realisering van in artikel 2 genoemde doelstelling.

Artikel 5 Nadere criteria

Een adviesorgaan komt in aanmerking voor een structurele subsidie voor de volgende activiteiten:

 • a.

  uitvoeren van adviestaken;

 • b.

  bevorderen van de deskundigheid van de leden.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling wordt een subsidieplafond bekend gemaakt.

 • 2. Indien het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het totaalbedrag aan subsidie voor elk adviesorgaan naar evenredigheid verlaagd.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2. Het college kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. De Beleidsregel Subsidieverstrekking adviesorganen 2011 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2014.

 • 3. Op subsidieaanvragen tot het subsidiejaar 2015 zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking adviesorganen 2011 van toepassing.

 • 4. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Adviesorganen.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Etten-Leur op 26 augustus 2014,
De secretaris, De burgemeester,