Reglement basisregistratie personen

Geldend van 28-08-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Intitulé

Reglement basisregistratie personen

REGLEMENT BRP

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem

gelet op:

 • -

  artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen

 • -

  de Verordening basisregistratie personen van gemeente Hattem

 • -

  de Wet bescherming persoonsgegevens

  Besluiten vast te stellen:

  Het Reglement voor de basisregistratie personen van de gemeente Hattem

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Hattem worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

 • 3.

  De organen van de gemeente Hattem aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij bekend is gemaakt en werkt terug tot 6 januari 2014.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement BRP.

  Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 mei 2014.

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem,

  de secretaris, de burgemeester,

  BIJLAGE 1

  Lijst van organen van de gemeente Hattem met een raadpleegmogelijkheid

  De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Hattem hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie:

Organisatieonderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset

Eenheid Ontwikkeling & Advies

Cluster Maatschappelijk

Leerplichtwet

Jeugdzorg

Gegevensset middel

Eenheid Publiek & Service

Cluster Belastingen & belastingen

Cluster Werk, Inkomen, Zorg & Welzijn

Cluster Vergunningverlening & Handhaving

Servicecentrum

Gemeentelijke belastingen

Waardering onroerende zaken

Afvalstoffenheffing

Rioolrechten

Wet BRP

Burgerlijke Stand (Burgerlijk Wetboek)

Grafrechten (Wet op de lijkbezorging

en gemeentelijke verordening)

Kieswet

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet werk en bijstand)

Gehandicaptenparkeerkaart

Huisvestingswet

Horecawetgeving

Bouwregelgeving

Milieuwetgeving

APV/Bijzondere wetten

WABO

Werkzaamheden gem. opsporings-ambtenaren

Aanschrijven inwoners in verband met huisvestingsvergunning. (Huisvestingswet)

Gegevensset lang

Gegevensset lang

Gegevensset lang

Gegevensset lang

Medewerkers van burgerzaken hebben voor hun dagelijkse

werkzaamheden inzage in de gehele persoonslijst

Gegevensset lang

Gegevensset lang

Gegevensset middel

Gegevensset middel

Gegevensset middel

Gegevensset middel

Gegevensset middel

Gegevensset middel

Gegevensset middel

Gegevensset kort

Eenheid Bedrijfsvoering

Vakgroep Kwaliteit & Control

Controle persoonsgegevens voor het versturen van nota’s.

Gegevensset middel

De betreffende gegevenssets zijn opgenomen in bijlage 1A

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle organen van de gemeente Hattem beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

BIJLAGE 1A

Gegevensset lang

Persoon

010110

A-nummer persoon

010120

BS-nummer persoon

010210

Voornamen persoon

010220

Adellijke titel / predikaat persoon

010230

Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

010240

(Geslachts)naam persoon

010310

Geboortedatum persoon

010320

Geboorteplaats persoon

010330

Geboorteland persoon

010410

Geslachtsaanduiding

016110

Aanduiding naamgebruik

Ouder 1

020110

A-nummer ouder 1

020120

BS-nummer ouder 1

020210

Voornamen ouder 1

020220

Adellijke titel/predikaat ouder 1

020230

Voorvoegsel (geslachts)naam ouder 1

020240

(Geslachts)naam ouder 1

020310

Geboortedatum ouder 1

020320

Geboorteplaats ouder 1

020330

Geboorteland ouder 1

020410

Geslacht ouder 1

Ouder 2

030110

A-nummer ouder 2

030120

BS-nummer ouder 2

030210

Voornamen ouder 2

030220

Adellijke titel/predikaat ouder 2

030230

Voorvoegsel (geslachts)naam ouder 2

030240

(Geslachts)naam ouder2

030310

Geboortedatum ouder 2

030320

Geboorteplaats ouder 2

030330

Geboorteland ouder 2

030410

Geslacht ouder 2

Nationaliteit

040510

Nationaliteit

046510

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

048510

Ingangsdatum geldigheid categorie nat.

Huwelijk / Geregistreerd Partnerschap

050110

A-nummer partner

050120

BS-nummer partner

050210

Voornamen partner

050220

Adellijke titel/predikaat partner

050230

Voorvoegsel (geslachts)naam partner

050240

(Geslachts)naam partner

050310

Geboortedatum partner

050320

Geboorteplaats partner

050330

Geboorteland partner

050410

Geslacht partner

050610

Datum sluiting/aangaan

050620

Plaats sluiting/aangaan

050630

Land sluiting/aangaan

050710

Datum ontbinding

050720

Plaats ontbinding

050730

Land ontbinding

050740

Reden ontbinding

051510

Soort verbintenis

058510

Ingangsdat. geldigheid huw/part

Overlijden

060810

Datum overlijden

060820

Plaats overlijden

060830

Land overlijden

Inschrijving

076710

Datum opschorting bijhouding

076720

Omschrijving reden opschorting bijhouding

077010

Indicatie geheim persoonsgegevens

Verblijfplaats

080910

Gemeente van inschrijving

080920

Datum inschrijving in de gemeente

081010

Funktie adres

081020

Gemeentedeel

081030

Datum aanvang adreshouding

081110

Straatnaam

081120

Huisnummer

081130

Huisletter

081140

Huisnummertoevoeging

081150

Aanduiding bij huisnummer

081160

Postcode

081210

Locatiebeschrijving

081310

Land waarnaar vertrokken

081320

Datum vertrek uit Nederland

081330

Adres buitenland 1

081340

Adres buitenland 2

081350

Adres buitenland 3

081410

Land vanwaar ingeschreven

081420

Datum vestiging in Nederland

Verblijfplaats (historisch)

580910

Gemeente van inschrijving (h)

580920

Datum inschrijving in de gemeente (h)

581010

Funktie adres (h)

581020

Gemeentedeel (h)

581030

Datum aanvang adreshouding (h)

581110

Straatnaam (h)

581120

Huisnummer (h)

581130

Huisletter (h)

581140

Huisnummertoevoeging (h)

581150

Aanduiding bij huisnummer (h)

581160

Postcode (h)

581210

Locatiebeschrijving (h)

581310

Land waarnaar vertrokken (h)

581320

Datum vertrek uit Nederland (h)

581330

Adres buitenland 1 (h)

581340

Adres buitenland 2 (h)

581350

Adres buitenland 3 (h)

581410

Land vanwaar ingeschreven (h)

581420

Datum vestiging in Nederland (h)

Kind

090110

A-nummer kind

090120

BS-nummer kind

090210

Voornamen kind

090220

Adellijke titel/predikaat kind

090230

Voorvoegsel (geslachts)naam kind

090240

(Geslachts)naam kind

090310

Geboortedatum kind

090320

Geboorteplaats kind

090330

Geboorteland kind

Verblijfstitel

103910

Aanduiding verblijfstitel

103920

Datum einde verblijfstitel

103930

Ingangsdatum verblijfstitel

108510

Ingangsdatum geldigheid cat. verblijfstitel

Gezagsverhouding

113210

Indicatie gezag minderjarige

113310

Indicatie curatele-register

118510

Ingangsdatum geldigheid cat. gezagsverh

Verwijsgegevens

210110

A-nummer uitgeschreven persoon

210120

BS-nummer uitgeschreven persoon

210210

Voornamen uitgeschreven persoon

210220

Adellijke titel/predikaat uitgeschreven persoon

210230

Voorvoegsel (geslachts)naam uitgeschr. pers.

210240

(Geslachts)naam uitgeschreven persoon

210310

Geboortedatum uitgeschreven persoon

210320

Geboorteplaats uitgeschreven persoon

210330

Geboorteland uitgeschreven persoon

210910

Gemeente waarheen uitgeschreven

210920

Datum uitschrijving

Gegevensset middel

Persoon

010110

A-nummer persoon

010120

BS-nummer persoon

010210

Voornamen persoon

010220

Adellijke titel / predikaat persoon

010230

Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

010240

(Geslachts)naam persoon

010310

Geboortedatum persoon

010320

Geboorteplaats persoon

010330

Geboorteland persoon

010410

Geslachtsaanduiding

016110

Aanduiding naamgebruik

Huwelijk / Geregistreerd Partnerschap

050110

A-nummer partner

050120

BS-nummer partner

050210

Voornamen partner

050220

Adellijke titel/predikaat partner

050230

Voorvoegsel (geslachts)naam partner

050240

(Geslachts)naam partner

050310

Geboortedatum partner

050320

Geboorteplaats partner

050330

Geboorteland partner

050610

Datum sluiting/aangaan

050620

Plaats sluiting/aangaan

050630

Land sluiting/aangaan

050710

Datum ontbinding

050720

Plaats ontbinding

050730

Land ontbinding

050740

Reden ontbinding

Overlijden

060810

Datum overlijden

060820

Plaats overlijden

060830

Land overlijden

Inschrijving

077010

Indicatie geheim persoonsgegevens

Verblijfplaats

080910

Gemeente van inschrijving

081020

Gemeentedeel

081030

Datum aanvang adreshouding

081110

Straatnaam

081120

Huisnummer

081130

Huisletter

081140

Huisnummertoevoeging

081150

Aanduiding bij huisnummer

081160

Postcode

081210

Locatiebeschrijving

081310

Land waarnaar vertrokken

081320

Datum vertrek uit Nederland

081330

Adres buitenland 1

081340

Adres buitenland 2

081350

Adres buitenland 3

081410

Land vanwaar ingeschreven

081420

Datum vestiging in Nederland

Verwijsgegevens

210110

A-nummer uitgeschreven persoon

210120

BS-nummer uitgeschreven persoon

210210

Voornamen uitgeschreven persoon

210220

Adellijke titel/predikaat uitgeschreven persoon

210230

Voorvoegsel (geslachts)naam uitgeschr. pers.

210240

(Geslachts)naam uitgeschreven persoon

210310

Geboortedatum uitgeschreven persoon

210320

Geboorteplaats uitgeschreven persoon

210330

Geboorteland uitgeschreven persoon

210910

Gemeente waarheen uitgeschreven

210920

Datum uitschrijving

Gegevensset kort

Persoon

010110

A-nummer persoon

010120

BS-nummer persoon

010210

Voornamen persoon

010220

Adellijke titel / predikaat persoon

010230

Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

010240

(Geslachts)naam persoon

010310

Geboortedatum persoon

010410

Geslachtsaanduiding

016110

Aanduiding naamgebruik

Overlijden

060810

Datum overlijden

060820

Plaats overlijden

060830

Land overlijden

Inschrijving

077010

Indicatie geheim persoonsgegevens

Verblijfplaats

080910

Gemeente van inschrijving

080920

Datum inschrijving in de gemeente

081010

Funktie adres

081020

Gemeentedeel

081030

Datum aanvang adreshouding

081110

Straatnaam

081120

Huisnummer

081130

Huisletter

081140

Huisnummertoevoeging

081150

Aanduiding bij huisnummer

081160

Postcode

081210

Locatiebeschrijving

081310

Land waarnaar vertrokken

081320

Datum vertrek uit Nederland

081420

Datum vestiging in Nederland

Verwijsgegevens

210110

A-nummer uitgeschreven persoon

210120

BS-nummer uitgeschreven persoon

210210

Voornamen uitgeschreven persoon

210220

Adellijke titel/predikaat uitgeschreven persoon

210230

Voorvoegsel (geslachts)naam uitgeschr. pers.

210240

(Geslachts)naam uitgeschreven persoon

210310

Geboortedatum uitgeschreven persoon

210320

Geboorteplaats uitgeschreven persoon

210330

Geboorteland uitgeschreven persoon

210910

Gemeente waarheen uitgeschreven

210920

Datum uitschrijving

BIJLAGE 1 B

Lijst van organen van de gemeente Hattem waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de BRP

Organisatieonderdeel

Waarvoor

Gegevensset

Cluster Werk, Inkomen, Zorg & Welzijn

WMO (o.a. gehandicaptenparkeerkaart)

NAW gegevens (wekelijks)

Cluster Werk, Inkomen, Zorg & Welzijn

Inburgering

NAW gegevens

Personen niet-Nederlandse nationaliteit. (wekelijks)

Cluster Servicecentrum

Controle woonvergunningen

NAW gegevens (maandelijks)

BIJLAGE 1C

Lijst van organen van de gemeente Hattem, waar aan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

Registratie

Waarvoor

Gegevensset

CMG (Civision Makelaar Gegevens)

Diverse gemeentelijke taken

Alle gegevens die zij ter uitvoering van hun publiekrechterlijke taak nodig hebben. In zijn algemeenheid wordt hierbij aansluiting gezocht bij de autorisatietabel zoals die is vastgesteld door de minister van BZK voor de afnemer Hattem.