Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Zundert 2014

Geldend van 30-08-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Zundert 2014

De raad van de gemeente Zundert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10-06-2014;

gehoord het advies van de Ronde Hal d.d. 01-07-2014;

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen:

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Zundert 2014.

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: de Wet basisregistratie personen (Wbrp);

 • b.

  Basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 Wbrp;

 • c.

  Overheidsorgaan: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • d.

  Ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie personen is opgenomen;

 • e.

  Derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • f.

  Persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid Wbrp over één persoon in de basisregistratie.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening regelt de verstrekking door het college van burgemeester en wethouders van gegevens uit de basisregistratie over inwoners van de eigen gemeente aan:

 • -

  organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 Wbrp) en

 • -

  derden (op grond van artikel 3.9 Wbrp).

Hoofdstuk 2 Inhoudelijke bepalingen

Artikel 3 Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 4 Verstrekking aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   De derde voorafgaande schriftelijk toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   De verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt;

  • b.

   De categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 06-01-2014.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Zundert 2014.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 26 augustus 2014.
De raad voornoemd.
De griffier,
drs. J.J. Rochat
De voorzitter,
L.C. Poppe-de Looff