Verordening werkgeverscommissie griffie

Geldend van 21-08-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie griffie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op het voorstel 2014-113 2;

Gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 149 en artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gehoord de beraadslagingen;

BESLUIT

Vast te stellen de Verordening Werkgeverscommissie griffie.

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd.

 • 2. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit de fractievoorzitters. De werkgeverscommissie kiest uit zijn midden een voorzitter.

 • 2. De werkgeverscommissie bestaande uit de fractievoorzitters worden door de raad benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger fractievoorzitter bekend is en door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als fractievoorzitter.

 • 4. De voorzitter van de raad kan op uitnodiging van de werkgeverscommissie deelnemen aan sollicitatiegesprekken en kan op uitnodiging van de werkgeverscommissie deelnemen aan de overige vergaderingen van de werkgeverscommissie met uitzondering van de functionerings- en beoordelingsgesprekken. De voorzitter kan vooraf de werkgeverscommissie informeren op uitnodiging.

Artikel 3. Taken voorzitter

 • 1. De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

  a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

  b. het leiden van de vergaderingen;

  c. het doen naleven van deze verordening;

  d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

  e. het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

 • 2. De werkgeverscommissie voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De griffier staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat. De werkgeverscommissie kan de afdeling Pen O uitnodigen voor advisering arbeidsvoorwaarden.

Artikel 5. Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.

 • 2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6. Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan het presidium van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie bij meerderheid van stemmen

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie griffie'.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 8 juli 2014
de griffier, de voorzitter,