Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Veldhoven

Geldend van 12-06-2008 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 20-05-2008

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Veldhoven

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet: Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2: Aanwijzing gebieden

Als gebieden als bedoeld in artikel 6 van de Wet worden aangewezen de volgende gebieden:

 • a.

  Invloedsgebied van de industrieterreinen in de gemeente Veldhoven, te weten De Run en Habraken.

Artikel 3: Andere waarden voor de geurbelasting of afstanden

 • a.

  In gebied A als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde:

  op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor geurgevoelige objecten in het gebied zich bevinden binnen de bebouwde kom: 14 ou/m3.

 • b.

  Voor maneges (SBI 9261.2 volgens Bedrijven en milieuzonering 2007) geldt op grond van artikel 6 lid 3 van de Wet een afstand van 50 meter tot geurgevoelige objecten gelegen binnen de bebouwde kom.

Artikel 4: Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Veldhoven”.