Controleverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Geldend van 13-02-2013 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2013

Intitulé

Controleverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Besluit tot vaststelling van de Controleverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe;

Op het voorstel van de voorbereidingscommissie van Waterschap Vallei en Veluwe van 11 december 2012;

Gelet op artikel 109 van de Waterschapswet en hoofdstuk 5 van het Waterschapsbesluit;

b e s l u i t:

Vast te stellen de volgende Controleverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013:

Gelet op artikel 109 van de Waterschapswet en hoofdstuk 5 van het Waterschapsbesluit;

b e s l u i t:

Vast te stellen de volgende Controleverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013:

Artikel 1 (definities)

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  accountantscontrole: de in artikel 109 van de Waterschapswet bedoelde controle uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant van:

  • §

   het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten alsmede grootte en samenstelling van het vermogen;

  • §

   de rechtmatigheid van de totstandkoming van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties;

  • §

   het in overeenstemming zijn van de door het college van dijkgraaf en heemraden opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 98a van de Waterschapswet;

  • §

   het verenigbaar zijn van het jaarverslag met de jaarrekening;

  • §

   de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

waarbij de nadere regels in hoofdstuk 5 van het Waterschapsbesluit in acht worden genomen;

 • a.

  accountant: de door het algemeen bestuur benoemde accountant die voldoet aan het in artikel 109, tweede lid van de Waterschapswet opgenomen criterium en die is belast met de zojuist onder a omschreven accountantscontrole;

 • b.

  administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens alsmede het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van het waterschap en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd;

 • c.

  financieel beheer: het totaal van de activiteiten die er voor zorgen dat de uitvoering van het in de begroting opgenomen, vastgestelde beleid volgens de gestelde plannen en doelen en binnen de gestelde kaders plaatsvindt en dat de financiële positie daarmee in overeenstemming is;

 • d.

  rechtmatigheid: de mate waarin in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, waaronder waterschapsverordeningen alsmede besluiten van algemeen bestuur en college van dijkgraaf en heemraden, wordt gehandeld;

 • e.

  rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole (synoniem: financiële rechtmatigheid): de mate waarin het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan en voor zover deze beheershandelingen leiden tot baten, lasten en balansmutaties die in de jaarrekening worden verantwoord in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Waterschapsbesluit;

 • f.

  deelverantwoording: een in opdracht van het algemeen bestuur opgestelde verantwoording van een deel van de organisatie van het waterschap.

Artikel 2 (verbijzonderde interne controle)

 • 1. Het college van dijkgraaf en heemraden zorgt er voor dat ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de daarin opgenomen baten, lasten en balansmutaties een jaarlijkse interne toetsing plaatsvindt.

 • 2. Bij afwijkingen die tijdens de in het eerste lid bedoelde toetsing worden gevonden neemt het college van dijkgraaf en heemraden tijdig maatregelen tot herstel.

 • 3. Het college van dijkgraaf en heemraden zorgt er voor dat de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen, schulden en het vermogen van het waterschap systematisch worden gecontroleerd, met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de (debiteuren-)vorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen leningen en de (crediteuren-)schulden jaarlijks worden gecontroleerd en registergoederen en bedrijfsmiddelen tenminste eenmaal in de vier jaar.

 • 4. Bij afwijkingen in de registratie zoals bedoeld in het derde lid neemt het college van dijkgraaf en heemraden tijdig maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.

 • 5. De resultaten van de controle en eventuele maatregelen tot herstel zoals bedoeld in het voorgaande deel van dit artikel worden ter kennisneming aan het algemeen bestuur aangeboden.

Artikel 3 (aanbesteding accountantscontrole)

 • 1. De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur te benoemen accountant.

 • 2. Het algemeen bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. In het programma van eisen worden voor de jaarlijkse accountantscontrole opgenomen:

  • a.

   de toe te passen goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties) bij de controle van de jaarrekening;

  • b.

   de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases en goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties);

  • c.

   de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

  • d.

   de eventueel aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;

  • e.

   de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering.

 • 3. In geval van aanbesteding van de accountantscontrole op grond van Europese of Nederlandse wetgeving stelt het algemeen bestuur voor de selectie van de accountant de selectiecriteria en per selectiecriterium de bijbehorende weging vast.

Artikel 4 (protocol accountantscontrole)

 • 1. Voorafgaande aan de accountantscontrole van de jaarrekening legt het algemeen bestuur in het ‘controleprotocol’ in ieder geval vast wat de reikwijdte van het interne rechtmatigheidtraject is en wat de rol van de accountant ten aanzien van rechtmatigheid is.

 • 2. In het eerste lid bedoelde protocol wordt in ieder geval ingegaan op:

  • b.

   de regelgeving die in het kader van het rechtmatigheidtraject in beschouwing moet worden genomen (het normenkader);

  • c.

   de rechtmatigheidcriteria die in beschouwing worden genomen;

  • d.

   de aspecten die binnen het voorwaardencriterium in beschouwing worden genomen;

  • e.

   de goedkeuringstoleranties die worden gehanteerd;

  • f.

   de rapporteringstoleranties die worden gehanteerd;

  • g.

   de looptijd van het controleprotocol;

  • h.

   de eventuele posten van de jaarrekening, posten van deelverantwoordingen en programma’s, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden.

 • 3. Het college van dijkgraaf en heemraden stelt de regelgeving die in het kader van het rechtmatigheidtraject in beschouwing moet worden genomen (het normenkader) vast, indien het ‘controleprotocol’ voor het overige niet wordt gewijzigd.

Artikel 5 (informatieverstrekking door het college van dijkgraaf en heemraden)

 • 1. Het college van dijkgraaf en heemraden is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2. Het college van dijkgraaf en heemraden zorgt er voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota’s, besluiten, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen en dergelijke voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3. Het college van dijkgraaf en heemraden overlegt de gecontroleerde jaarrekening aan het algemeen bestuur.

 • 4. Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het college van dijkgraaf en heemraden aan het algemeen bestuur en de accountant gemeld.

 • 5. Bij de jaarrekening bevestigt het college van dijkgraaf en heemraden schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

Artikel 6 (toegang tot informatie)

 • 1. De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het college van dijkgraaf en heemraden zorgt er voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van het waterschap.

 • 2. De accountant is bevoegd om van alle bestuurders en ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het college van dijkgraaf en heemraden zorgt er voor dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

Artikel 7 (overige controles en opdrachten)

 • 1. Het college van dijkgraaf en heemraden kan de door het algemeen bestuur benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt.

 • 2. Het college van dijkgraaf en heemraden is voor de controle van de rechtmatige besteding van subsidies bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van het waterschap is.

 • 3. Indien een deel van de eisen die gelden voor de controle van de verantwoording aan derden moet worden uitgevoerd door een accountant, is het college van dijkgraaf en heemraden bevoegd hiervoor de opdracht verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van het waterschap is.

Artikel 8 (rapportering)

 • 1. Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het college van dijkgraaf en heemraden en vraagt hij het college van dijkgraaf en heemraden daarop te reageren. Indien de accountant na het overleg met het college van dijkgraaf en heemraden daarover de mening blijft toegedaan dat de geconstateerde afwijkingen leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij dit aan het algemeen bestuur en vermeldt hij daarbij de reactie van het college van dijkgraaf en heemraden.

 • 2. In aanvulling op het in de Waterschapswet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit aan de directie over zijn bevindingen die niet van bestuurlijk belang zijn.

 • 3. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het algemeen bestuur door de accountant aan het college van dijkgraaf en heemraden voorgelegd, waarbij het college van dijkgraaf en heemraden de mogelijkheid heeft om op deze stukken te reageren.

 • 4. De accountant zendt zijn verklaring bij de jaarrekening en zijn verslag van bevindingen aan het algemeen bestuur.

Artikel 9 (inwerkingtreding)

 • 1. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van het begrotingsjaar 2013.

 • 2. De ‘Controleverordening Waterschap Veluwe 2012’, die is vastgesteld bij besluit van 29 september 2011 vervalt, met dien verstande dat zij van kracht blijft ten aanzien van de begrotingsjaren tot en met 2012.

 • 3. De ‘Controleverordening Waterschap Vallei & Eem 2012’, die is vastgesteld bij besluit van 28 september 2011 vervalt, met dien verstande dat zij van kracht blijft ten aanzien van de begrotingsjaren tot en met 2012.

Artikel 10 (citeertitel)

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Controleverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 2 januari 2013
mr. G.P. Dalhuisen ir. G. Verwolf
secretaris dijkgraaf