Gewijzigde subsidieregeling voor onderhoud-instandhouding van beschermde gemeentelijke Monumenten Asten 2009

Geldend van 13-06-2014 t/m heden

Intitulé

Gewijzigde subsidieregeling voor onderhoud-instandhouding van beschermde gemeentelijke Monumenten Asten 2009

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 februari 2014;

gehoord het advies van de commissie RUIMTE d.d. 13 mei 2014;

b e s l u i t:

vaststellen van de gewijzigde subsidieregeling voor onderhoud-instandhouding van beschermde gemeentelijke Monumenten Asten 2009.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Monumenten

Objecten die op grond van de ”Monumentenverordening Asten 2008” (monumenten) zijn aangewezen tot beschermd gemeentelijk monument en op de lijst van beschermde gemeentelijke monumenten zijn geplaatst;

Eigenaar/ zakelijk gerechtigde

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die in de kadastrale registers als eigenaar of zakelijk gerechtigde is vermeld; onder eigenaar wordt mede verstaan de houder van een appartementsrecht;

Onderhouds-/Instandhoudingskosten

Hieronder worden verstaan: kosten van schilderwerk en kosten van het bijwerken van voegwerk, herstel van glas in loodbeglazing, reparatie/vervanging van ornamenten, schoorstenen, kozijnen, ramen, dak, dakgoten, hemelwaterafvoeren, stoepen en andere elementen;

Onderhouds- instandhoudingsfonds

Het fonds waaruit subsidies kunnen worden verleend;

Subsidie

Een bijdrage in de kosten van onderhoud-instandhouding van een monument.

Artikel 2 Subsidie

Burgemeester en wethouders kunnen een stimuleringssubsidie verlenen in onderhouds-instandhoudingskosten, die noodzakelijk zijn om het exterieur van een monument in stand te kunnen houden dan wel specifieke kenmerken daarvan te kunnen handhaven of verbeteren. Het college is eveneens bevoegd een subsidie te wijzigen of in te trekken alsmede tot het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van subsidiegelden. Indien het college hiertoe besluit wordt dit schriftelijk en met redenen omkleed aan aanvrager medegedeeld.

Artikel 3 Onderhouds-/instandhoudingsfonds. Reservering.

 • 1.

  Jaarlijks wordt met ingang van het jaar 2010 door de gemeenteraad een bedrag gestort in een door burgemeester en wethouders te beheren onderhouds-instandhoudingsfonds dat groot genoeg is om de hierna onder 2 genoemde reserveringen te kunnen doen.

 • 2.

  Per monument wordt hiervan jaarlijks een bedrag van € 247,50 gereserveerd in een fonds per monument; voor monumenten van de overheid vindt geen reservering en subsidietoekenning plaats.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders houden een lijst aan waarop per monument staat aangegeven hoe groot het voor dat monument (overgebleven) gereserveerde bedrag is.

 • 4.

  Indien een in een bepaald jaar gereserveerd bedrag, binnen 10 jaar na dat jaar, niet is opgevraagd kan hierop geen aanspraak meer worden gedaan.

Artikel 4 Maximaal subsidie

De subsidie aan de eigenaar van een monument bedraagt nooit meer dan het bedrag dat in het fonds voor het betreffende monument is gereserveerd, met een maximum derhalve van

€ 3.587,50.

Artikel 5 Aanvraag/voorlopige toekenning subsidie

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt door de eigenaar bij burgemeester en wethouders ingediend met gebruikmaking van het daarvoor bij de gemeente verkrijgbare formulier en onder overlegging van de daarbij gevraagde gegevens.

 • 2.

  Een aanvraag moet worden ingediend uiterlijk drie maanden voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders beslissen op de aanvraag om subsidie en stellen het bedrag hiervan voorlopig vast. Het college kan hierbij aanwijzingen geven met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 4.

  Met het uitvoeren van werkzaamheden mag niet voor aanvang van deze voorlopige toekenning van de subsidie worden begonnen.

Artikel 6 Subsidievoorschriften

De subsidie wordt verleend onder de volgende voorschriften:

 • 1.

  De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een tevoren aan de gemeente te melden bedrijf en wel binnen een jaar na de voorlopige toekenning.

 • 2.

  Aan door burgemeester en wethouders met controle belaste personen moet op verzoek:

  • a.

   toegang worden verleend tot het monument en de daarbij behorende grond;

  • b.

   inzage worden verleend van de op het treffen van de uitvoeringswerkzaamheden betrekking hebbende bescheiden/tekeningen.

Artikel 7 Gereedmelding en uitbetaling subsidie

 • 1.

  Binnen 3 maanden na het uitvoeren van de onderhouds-/ instandhoudingswerkzaamheden dient bij burgemeester en wethouders een afrekening, voorzien van de nodige betalingsbewijzen, te worden ingediend. De indiening van deze stukken houdt in een verzoek om de subsidie definitief vast te stellen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen hierna de subsidie definitief vast en gaan zo spoedig mogelijk over tot uitbetaling van de subsidie.

Artikel 8 Bijzondere gevallen

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen afwijken van deze verordening.

Artikel 9 Titel

Deze verordening kan worden aangehaald als ”gewijzigde subsidieregeling voor onderhoud-instandhouding van beschermde gemeentelijke monumenten Asten 2009.”

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 27 mei 2014.
De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
voorzitter,
mr. H.G. Vos