Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening behandeling van bezwaarschriften Grave 2014

Geldend van 01-07-2014 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening behandeling van bezwaarschriften Grave 2014

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Grave;

Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet;

besluiten:

Vast te stellen de navolgende

Verordening behandeling van bezwaarschriften Grave 2014

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  bezwaarschrift: een bezwaar als bedoeld in artikel 1:5, eerste lid van de wet;

 • c.

  verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • d.

  commissie: de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

 • e.

  ambtelijk horen: het horen van belanghebbenden als bedoeld in artikel 7:5 Algemene wet bestuursrecht en adviseren omtrent een beslissing op bezwaar;

 • f.

  pre-mediation: een informele werkwijze waarin wordt onderzocht of een oplossing kan worden gevonden voor het aan het bezwaar ten grondslag liggende probleem.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten betreffende een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken.

 • 3. De commissie kan kamers instellen.

 • 4. Naast het horen en adviseren omtrent een bezwaar door de commissie kan, met betrekking tot door het verwerend orgaan bij afzonderlijk besluit daartoe aangewezen categorieën van bezwaarschriften, het horen ambtelijk plaatsvinden.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie en de door haar ingestelde kamers bestaan uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2. De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4 Zittingsduur van de commissie

 • 1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar.

 • 2. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen maximaal één keer herbenoemd worden.

 • 3. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 • 4. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 5 Secretaris

 • 1. De commissie wordt ambtelijk bijgestaan door een secretaris.

 • 2. De secretaris is een door het college aangewezen ambtenaar.

 • 3. Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7 Bemiddeling/pre-mediation

 • 1. Voordat de commissie het bezwaarschrift in behandeling neemt onderzoekt zij of het zich leent voor het toepassen van pre-mediation.

 • 2. Indien dit het geval blijkt te zijn en de bezwaarmaker stemt toe in pre-mediation, dan wordt de procedure stilgelegd en wordt de termijn genoemd in artikel 7:10 van de wet opgeschort.

 • 3. De commissie kan bepalen dat een van haar leden of een ambtenaar pre-mediation uitvoert.

 • 4. Leidt pre-mediation tot een oplossing, dan wordt de procedure beëindigd.

 • 5. Leidt pre-mediation niet tot een oplossing, dan wordt de zaak door de commissie in behandeling genomen.

 • 6. Het lid dat pre-mediation heeft uitgevoerd neemt niet deel aan de advisering over het bezwaarschrift.

Artikel 8 Schriftelijke reactie

Ter voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift wordt door of namens het verwerend orgaan tijdig een schriftelijke reactie op het bezwaarschrift aangeleverd.

Artikel 9 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Algemene wet bestuursrecht worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 10 Vooronderzoek

 • 1. De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 11 Hoorzitting

 • 1. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

 • 3. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 12 Uitnodiging zitting

 • 1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste drie weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2. Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 13 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 14 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 15 Openbaarheid hoorzitting

 • 1. De hoorzitting van de commissie is openbaar.

 • 2. De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de hoorzitting verzetten, vindt de hoorzitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 16 Schriftelijke verslaglegging

 • 1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 17 Nader onderzoek

 • 1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3. De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op een dergelijk verzoek.

 • 4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18 Raadkamer en advies

 • 1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2. a. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

  • b.

   Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

  • c.

   Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 3. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 19 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1. Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 16 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 20 Toezending afschrift beslissing

Het verwerend orgaan doet de commissie een afschrift toekomen van zijn beslissing op het bezwaarschrift.

Artikel 21 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks voor 1 juli aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 22 Intrekking oude regeling

 • 1. De “Verordening commissie bezwaarschriften”, zoals vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft op 4 mei 2010 en de gemeenteraad op 29 juni 2010 wordt ingetrokken.

 • 2. De “Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg”, zoals vastgesteld op 18 februari 2014 en het op grond van artikel 2, lid 3 van deze verordening vastgestelde aanwijzingsbesluit wordt ingetrokken.

Artikel 23 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2014.

Artikel 24 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ”Verordening commissie bezwaarschriften Grave 2014”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergadering van 18 juni 2014
De griffier, De voorzitter,
J.A. Roelofs, A.M.H. Roolvink.
Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders op 29 april 2014,
De secretaris, De burgemeester,
J.Heerkens A.M.H. Roolvink.
Aldus besloten door de burgemeester op 29 april 2014,
De burgemeester,
A.M.H. Roolvink.