Reglement politieke markt Apeldoorn

Geldend van 31-03-2021 t/m 25-05-2022

Intitulé

Reglement politieke markt Apeldoorn

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 13 februari 2014, inzake “optimalisering Politieke Markt Apeldoorn ’;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen het navolgende Reglement Politieke Markt Apeldoorn.

Tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn het ‘Reglement van Orde van de raad’ en de ‘Verordening op het presidium van de raad’ van toepassing.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a. politieke markt: bijeenkomsten ter voorbereiding van de besluitvorming van de raad;

 • b. raad: de raad van de gemeente Apeldoorn;

 • c. college: het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

 • d. fractie: een fractie als bedoeld in het Reglement van Orde van de raad van de gemeente Apeldoorn;

 • e. fractievertegenwoordiger: een lijstopvolger van een fractie die door de raad aangewezen is als vertegenwoordiger van die fractie;

 • f. presidium: het presidium van de raad;

 • g. voorzitter: de door het presidium aangewezen voorzitter van een activiteit in de Politieke Markt;

 • h. raadsinformatiesysteem: het digitale bestand van agenda’s met bijbehorende stukken voor raadsvergaderingen en de Politieke Markt.

 • i. wet: Gemeentewet

Artikel 2 Politieke Markt

 • 1. De Politieke Markt vindt om de week op donderdagavond plaats.

 • 2. Jaarlijks wordt een vergaderschema voor de Politieke Markt opgesteld.

 • 3. De Politieke Markt vindt plaats in het Stadhuis, vangt in de regel om 19.00 uur aan en eindigt om 22.15 uur.

 • 4. Het presidium kan in bijzondere gevallen een ander tijdstip bepalen.

 • 5. Bij aankomst in het Stadhuis, op het tijdstip dat een bijeenkomst van de Politieke Markt begint, tekent een fractievertegenwoordiger die deelneemt aan één van de bijeenkomsten de presentielijst.

Artikel 3 Doelstelling Politieke Markt

 • 1. De Politieke markt heeft tot doel het bij de leden van de raad en fractievertegenwoordigers laten vormen van een (inhoudelijk) oordeel over allerhande, de raad aangaande activiteiten.

 • 2. Een Politieke Markt is gericht op actieve deelname door een lid van de raad of een fractievertegenwoordiger, of op het door hen kennis kunnen nemen van hetgeen door anderen wordt gepresenteerd.

Artikel 4 Openbaarheid

 • 1. De bijeenkomsten van de Politieke Markt zijn openbaar.

 • 2. In bijzondere gevallen kan het presidium besluiten dat een bijeenkomst in beslotenheid plaatsvindt.

Artikel 5 Vaststelling Politieke Markt bijeenkomsten

 • 1. De bijeenkomsten van de Politieke Markt worden vastgesteld door het presidium.

 • 2. De bijeenkomsten kunnen bestaan uit:

  • a.

   technische informatie dan wel technisch overleg;

  • b.

   raadsonderwerpen (kaderstellingen e.d.);

  • c.

   raadsvoorstellen/initiatiefvoorstellen;

  • d.

   overleg met de portefeuillehouder/collegeverzoek om consultatie;

  • e.

   presentaties, indien deze direct, ook in tijd zijn gekoppeld aan een inhoudelijk onderwerp.

 • 3. Een raadslid kan het presidium verzoeken een onderwerp op de agenda van de Politieke Markt te plaatsen.

 • 4. Het college kan het presidium verzoeken een onderwerp op de agenda van de Politieke Markt te plaatsen.

 • 5. Het presidium stelt twee weken van tevoren de agenda van de Politieke Markt vast en wijst per vastgestelde bijeenkomst een voorzitter aan.

 • 6. De voorzitters van de bijeenkomsten zijn in beginsel fractievoorzitters, die zitting hebben in het presidium. Het presidium kan ook anderen met het voorzitterschap van een bijeenkomst belasten.

 • 7. De agenda van de Politieke Markt wordt tenminste zeven werkdagen vóór de Politieke Markt aan het college, de leden van de raad, fractievertegenwoordigers en andere belanghebbenden toegezonden.

 • 8. Voordat een onderwerp geagendeerd wordt voor de Politieke Markt kan het presidium het college verzoeken een startnotitie op te stellen, waarin het proces en de maatschappelijke opgaven die gerealiseerd moeten worden, centraal staan. Het college kan op eigen initiatief een startnotitie opstellen. Het presidium kan het college ook verzoeken om scenario’s te formuleren en aan de raad voor te leggen.

Artikel 6 Deelname aan de Politieke Markt door wethouders, leden van de raad en fractie-vertegenwoordigers

 • 1. Wethouders kunnen, al dan niet op uitnodiging van het presidium, deel nemen aan de Politieke Markt bijeenkomsten. Zij kunnen zich daarbij laten ondersteunen door een of meer ambtenaren.

 • 2. In de bijeenkomsten, genoemd onder artikel 5, lid 2, onder a, kan een wethouder zich laten vertegenwoordigen door een door hem aan te wijzen ambtenaar.

 • 3. Een fractie kan zich bij een bijeenkomst laten vertegenwoordigen door een fractievertegenwoordiger. Het aantal fractievertegenwoordigers wordt per raadsperiode aan het begin van de raadsperiode door de raad vastgesteld.

 • 4. De artikelen 10, 13 en 15 van de wet met betrekking tot de benoemingsvereisten, de onverenigbare betrekkingen en de verboden handelingen voor de raadsleden, alsmede de door de raad voor zijn leden vastgestelde gedragscode, zijn van overeenkomstige toepassing op de door de raad aangewezen fractievertegenwoordigers.

 • 5. De door de raad aangewezen fractievertegenwoordigers zijn verplicht tot geheimhouding bij de uitoefening van hun taak, indien en voor zover geheimhouding is opgelegd als bedoeld in artikel 25, tweede lid van de wet.

 • 6. Leden van de raad en fractievertegenwoordigers kunnen zelf bepalen aan welke bijeenkomst zij wensen deel te nemen.

 • 7. Zij maken deelname aan een of meer bijeenkomsten kenbaar door inschrijving op een daartoe aanwezige inschrijflijst.

Artikel 7 Deelname aan de Politieke Markt en “in gesprek met de raad” door burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven

 • 1. Burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven kunnen onder de lid 2 en 3 vermelde voorwaarden deelnemen aan de Politieke Markt bijeenkomsten.

 • 2. Tot aan het begin van de Politieke Markt kunnen burgers en/of vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en bedrijven melden dat zij bij een geagendeerde bijeenkomst willen inspreken.

 • 3. Inspreken gebeurt in beginsel maximaal 5 minuten per spreker met een totale inspreektijd van maximaal 20 minuten per uur. De voorzitter is bevoegd de spreektijd aan te passen.

 • 4. Van het inspreekrecht zijn uitgesloten:

  • a.

   raadsleden van de gemeente Apeldoorn; voor zover zij hiervan in het kader van hun taakuitoefening gebruik willen maken.

  • b.

   fractievertegenwoordigers als bedoeld in het Reglement politieke markt; voor zover zij hiervan in het kader van hun taakuitoefening gebruik willen maken.

  • c.

   fractie-assistenten als bedoeld in de Verordening fractieassistentie; voor zover zij hiervan in het kader van hun taakuitoefening gebruik willen maken.

 • 5. “In gesprek met de raad” is een georganiseerde vergadering, niet zijnde een Politieke Markt bijeenkomst, die burgers, maatschappelijke instellingen, bedrijven raadsleden en ambtenaren de mogelijkheid geeft om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die de raad aangaan.

 • 6. De vormvereisten voor “in gesprek met de raad” worden door het presidium bepaald.

Artikel 8 Werkwijze

 • 1. De voorzitters leiden de hen door het presidium toegewezen bijeenkomsten en dragen zorg voor een goed verloop daarvan.

 • 2. Van iedere bijeenkomst wordt een samenvattend verslag of een lijst van concrete uitkomsten gemaakt.

 • 3. De verslagen van de bijeenkomsten worden door het presidium geaccordeerd en toegezonden aan de leden van de raad en de fractievertegenwoordigers, voorzover deze stukken niet uitsluitend digitaal beschikbaar worden gesteld in het raadsinformatiesysteem op de internetsite van de gemeente.

 • 4. Van een fractie kan per bijeenkomst slechts één lid of fractievertegenwoordiger woordvoerder zijn, tenzij het presidium anders bepaalt.

 • 5. De orde gedurende een bijeenkomst wordt bepaald door de voorzitter.

 • 6. De orde is mede afhankelijk van de aard van de bijeenkomst en geldt voor zowel de leden van de raad, de fractievertegenwoordigers als derden.

 • 7. Derden – niet zijnde leden van de raad of fractievertegenwoordigers – mogen uitsluitend op aangeven van de voorzitter deelnemen aan een bijeenkomst.

Artikel 9 Uitkomst van een Politieke Markt bijeenkomst

 • 1. Aan het eind van de door hem voorgezeten bijeenkomst vat de voorzitter de concrete uitkomst van de bijeenkomst samen. Hij formuleert een eindconclusie, op basis van het gestelde in het tweede lid.

 • 2. Conclusies aan het einde van bijeenkomsten vinden plaats op basis van het gewicht van de fracties in raadszetels.

 • 3. Elke bijeenkomst leidt tot een concrete uitkomst, waarbij eveneens over de verdere stappen wordt geadviseerd aan het presidium (besluitrijp, debatrijp, of terugkeer in de Politieke Markt voor overleg met het college, een gesprek met bewoners, een werkbezoek of dergelijke).

 • 4. Als de uitkomst van een bijeenkomst daartoe aanleiding geeft, heeft de voorzitter de bevoegdheid, middels tussenkomst van de voorzitter van het presidium, de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering dan wel Politieke Markt aan te passen.

 • 5. Indien een bijeenkomst is gericht op besluitvorming door de raad kan, overeenkomstig artikel 28, lid 2, van het Reglement van orde van de raad van de gemeente Apeldoorn, het voorstel worden geamendeerd. Eveneens kan, overeenkomstig artikel 29, lid 1, van voornoemd reglement, een motie worden ingediend. Amendementen en moties dienen bij voorkeur te worden aangekondigd en besproken in de Politieke Markt.

 • 6. Aan het slot van een bijeenkomst kan de indiener (of kunnen de indieners) bepalen of de motie of het amendement wordt gehandhaafd voor het moment van debat en/of besluitvorming in de eerstvolgende raadsvergadering.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het presidium.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag, volgend op die van de vaststelling en vervangt het Reglement van de activiteitencarrousel van de raad van de gemeente Apeldoorn, vastgesteld op 16 februari 2006 en laatstelijk gewijzigd d.d. 14 april 2011.

Artikel 12 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement Politieke Markt Apeldoorn’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 6 maart 2014

Gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad d.d. 26 maart 2014

Inwerking getreden d.d. 7 maart 2014

Ondertekening

Gewijzigd bij besluit d.d. 28 november 2019 (artikel 1, 5, 6, 7, 8 en 12)

Inwerking getreden op de dag na elektronische bekendmaking

TOELICHTING REGLEMENT POLITIEKE MARKT APELDOORN

ALGEMEEN

In 2004 is de Politieke Markt ingevoerd in Apeldoorn. Aan de omvorming van de toenmalige vergaderwijze van de gemeenteraad van Apeldoorn bestaande uit commissies en raadsvergaderingen, lag een aantal uitgangspunten ten grondslag. De kaders die de raad destijds opstelde voor het vergadersysteem van de politieke markt, betroffen:

7. de raadsactiviteiten worden geconcentreerd op één avond in de week, waardoor de snelheid van besluitvorming beter aansluit op de snelheid van de omgeving, de herkenbaarheid van de raad wordt vergroot en andere avonden voor het raadslid/-fractie vrij beschikbaar zijn;

8. de raadsactiviteiten moeten naar hun vorm meer recht doen aan de vraag (verkenning vraag en politieke standpunten, plenair debat over politieke standpunten en besluitvorming), waardoor een grotere doelgerichtheid en verdieping kan worden bereikt

9. de raad gaat meer ruimte bieden voor ontmoeting met de burger

In de notitie Optimalisering Politieke Markt Apeldoorn 2013 is door de raad uitgesproken dat deze uitgangspunten nog onverkort gelden, zij het dat de omloopsnelheid van de besluitvorming wat minder belangrijk gevonden wordt. Vanaf maart 2013 is een aantal veranderingen in de bestaande vergaderstructuur doorgevoerd: een tweewekelijkse Politieke Markt met de andere week de raadsvergadering voorafgegaan door “In gesprek met de Raad”. Het raadspresidium is belast met de aansturing van de Politieke Markt.

ARTIKELGEWIJS

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikelen 2 en 3 Wekelijkse Politieke Markt en doelstelling

Om de week op donderdag, tussen 19.00 en uiterlijk 22.15 uur, zijn maximaal vier bijeenkomsten tegelijkertijd aan de gang in de Politieke Markt. Tijdens het reces van de raad vindt er geen Politieke Markt plaats. Ook bij onvoldoende agendapunten kan het presidium besluiten de Politieke Markt niet door te laten gaan.

Het raadswerk bestaat voor een groot deel uit ‘onderzoek en voorbereiding’. Daarmee wordt bedoeld onderzoeken van politiek-bestuurlijke vraagstukken en voorbereiden van vraagstukken voor het politieke debat en voor definitieve besluitvorming. De werkzaamheden kunnen bestaan uit het lezen van stukken en uit het bevragen van portefeuillehouders, ambtenaren, externe deskundigen, bewoners en maatschappelijke instanties e.d.

Dat ‘onderzoeken’ vraagt doorlopend andere vormen, afhankelijk van onderwerp en gesprekspartners. De Politieke Markt is dus elke week anders van inhoud, vorm en soort bijeenkomst.

De nieuwe werkwijze van de raad maakt nieuwe werkvormen mogelijk, waardoor de raad tot kaderstelling kan komen, haar volksvertegenwoordigende rol kan invullen en het college kan controleren.

Voor aanvang van een bijeenkomst dient het raadslid of de fractievertegenwoordiger een helder antwoord te vinden op vragen als:

• Wat is nu precies de vraag aan de raad, die op dit moment voorligt?

• Welke belangen zijn hierbij in het geding?

• Wat moet het inhoudelijk resultaat van de bijeenkomst zijn?

• Hoe moet het proces verder gaan: in de Politieke Markt, het raadsdebat of de besluitvorming?

• Hoe kan dat worden bereikt binnen de korte tijd die voor de bijeenkomst beschikbaar is?

Voor de beantwoording van de vragen zal het raadslid of de fractievertegenwoordiger in de regel zowel naar inhoud als naar proces mandaat van de fractie nodig hebben.

Fracties zijn minder gedwongen om in één keer op basis van soms onvolledige informatie tot een standpunt te komen, maar kunnen het proces meer stapsgewijs voorbereiden. De periode tussen behandeling in de Politieke Markt, het raadsdebat en de besluitvorming geeft fracties ook meer mogelijkheden om in onderling overleg/onderhandeling politiek draagvlak voor alternatieven/varianten in de vorm van amendementen te onderzoeken.

Artikel 4 Openbaarheid

De Politieke Markt is in principe openbaar.

In bijzondere gevallen kan het presidium besluiten dat een bijeenkomst in beslotenheid plaatsvindt. Het kan namelijk zijn, dat de raad in beslotenheid een onderwerp wil bespreken, bijvoorbeeld ten behoeve van een mogelijke kaderstelling of raadsopdracht. Ook is het mogelijk dat het college over een bepaald onderwerp in een zeer vroeg stadium met de raad wil overleggen, bijvoorbeeld over een mogelijk te ontwikkelen stedenbouwkundig project. Tenslotte vinden de vergaderingen van de rekenkamercommissie in beslotenheid plaats.

De onderzoeksbijeenkomsten van de rekenkamercommissie maken weliswaar deel uit van de Politieke Markt, doch zij zijn niet openbaar. Ze vinden achter gesloten deuren plaats. Stukken voor deze bijeenkomsten worden afzonderlijk van de raadsstukken verspreid.

Het resultaat van het rekenkameronderzoek is wel openbaar. Het wordt in een openbare Politieke Markt bijeenkomst behandeld en vervolgens aangeboden aan de raad.

Artikel 5 Vaststelling activiteiten

Bij ‘technische informatie dan wel technisch overleg’ kunnen de fracties opmerkingen maken bij de meest recente besluitenlijsten en verslagen van de Politieke Markt.. Deze opmerkingen worden voorgelegd aan het presidium ten behoeve van de vaststelling van de besluitenlijsten en de verslagen. Daarnaast komen hier onderwerpen aan de orde, waarvan het presidium verwacht dat – na technische verduidelijking door de steller van het voorstel – besluitvorming als hamerstuk in de eerstvolgende raad mogelijk is. Mondelinge beantwoording van technische vragen verbetert de afstemming op de bij de fracties levende vragen en de behandelingstermijn.

Ter beperking van het tijdsbeslag verdient het voorkeur, meer eenvoudige vragen zo mogelijk vooraf te stellen (telefonisch of per e-mail).

Het presidium kan besluiten om in uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld bij zeer uitgebreide onderwerpen als de begroting) de behandeling in de Politieke Markt voor te bereiden middels een schriftelijke vragenronde.

De bespreking van een ‘raadsonderwerp’ heeft tot doel onderzoek te doen naar een bepaald onderwerp, op verzoek van de raad of fracties. Een verzoek van de raad zal vaak naar voren komen bij de vaststelling van de Termijnagenda.

De bijeenkomsten van de raadswerkgroepen ter voorbereiding van een raadsopdracht (actieve kaderstelling door de raad) kunnen deel uitmaken van de Politieke Markt; de laatste werkgroep-bijeenkomst maakt in ieder geval deel uit van de Politieke Markt en betreft de bespreking van de concept-raadsopdracht, waarbij de voorzitter van een bijeenkomst kan concluderen tot doorgeleiding naar debat of besluitvorming.

Op verzoek van fracties geven de indieners van het agendapunt een toelichting. De eventueel uitgenodigde maatschappelijke instanties bespreken de huidige stand van zaken rond het onderwerp en raadsleden stellen vragen aan maatschappelijke instanties, van waaruit de discussie wordt gevoerd. Aan het einde van de bespreking trekt de voorzitter de conclusie over een eventueel gewenst vervolg (in de Politieke Markt, een raadsdebat of besluitvorming in de vorm van een motie o.i.d.).

De behandeling van een ‘raadsvoorstel/initiatiefvoorstel’ heeft als doel de voorbereiding van besluitvorming. Van de kant van de fracties gaat het om het onderzoeken van het vraagstuk en de voorgestelde oplossing, evenals de uitwisseling van voorlopige opvattingen over de voorgestelde oplossing, bijvoorbeeld door de aankondiging van amendementen en/of moties. De indiener van het voorstel (college/initiatiefnemer) kan hierop zijn reactie (antwoorden/commentaar) geven. Aan het eind van de behandeling concludeert de voorzitter of het voorstel opnieuw in de Politieke Markt aan de orde komt, wordt doorgeleid naar het raadsdebat of doorgeleid naar de besluitvorming.

Raadsopdrachten op voorstel van het college (zgn. passieve kaderstelling) worden op dezelfde wijze behandeld als raadsvoorstellen.

Bij ‘overleg met de portefeuillehouder’ nodigt de raad de portefeuillehouder uit voor een gesprek over de uitoefening van een collegebevoegdheid, bijvoorbeeld vragen over de uitvoering van beleid (controlerende rol), wenselijkheid van een corrigerende rol, uitleg over een communicatietraject. Afhankelijk van het verloop van het gesprek kan er een vervolgactiviteit plaatsvinden in de Politieke Markt (o.a. vervolgoverleg), raadsdebat of besluitvorming over een motie.

Bij ‘collegeverzoek om consultatie’ vindt consultatie van de fracties plaats over de uitoefening van een collegebevoegdheid.

‘Presentaties’, indien deze direct, ook in tijd zijn gekoppeld aan een inhoudelijk onderwerp zijn bedoeld om de raad te informeren over een bepaald onderwerp.

Het college kan het presidium verzoeken tot het houden van een presentatie door eenheden; daarnaast kunnen ook maatschappelijke instellingen en bewonersgroepen daartoe een verzoek doen.

Per bijeenkomst wordt vooraf door het presidium aangegeven wat de aanvangs- en eindtijd is, wat het eindresultaat kan zijn, wie de bijeenkomst leidt en welke faciliteiten nodig zijn (zoals notulist en audiovisuele ondersteuning). Het vooraf aangeven van het aanvangstijdstip vergroot de aantrekkelijkheid van raadsactiviteiten voor bezoekers, die nu het exacte tijdstip kunnen weten waarop voor hen belangrijke onderwerpen aan de orde komen. De begrenzing van de tijdsduur draagt bij aan een efficiënte en doelgerichte behandeling van onderwerpen.

In principe zijn de leden van het presidium de voorzitters van de Politieke Markt bijeenkomsten. Voor presentaties e.d. wordt geen voorzitter aangewezen.

De bijeenkomsten van de rekenkamercommissie worden voorgezeten door de (externe) voorzitter van deze commissie.

Als het presidium bepaalt dat presidiumleden geen voorzittersrol hebben, wijst hij bij de bijeenkomst iemand aan die het voortouw neemt. Dit zal o.a. het geval zijn bij de behandeling van raadsonderwerpen waar – met het oog op de procesvoortgang in de diverse bijeenkomsten – één raadslid (of bij zware onderwerpen, zoals de Heroverwegingsnota, meerdere raadsleden) optreedt (optreden) als procesregisseur(s).

Het presidium kan ervoor kiezen om het college om een startnotitie te vragen voordat het geagendeerd wordt voor de Politieke Markt (achtste lid), bijvoorbeeld als een onderwerp op de Strategische termijnagenda staat. Het college kan ook op eigen initiatief een startnotitie opstellen. De startnotitie gaat vooraf aan de kadernota waarin bestuurlijke maatregelen en de monitoring (controle) op de uitvoering ervan centraal staan. De kadernota wordt door de raad vastgesteld.

De startnotitie is daarentegen een discussiestuk om de politieke sturing door de raad aan de voorkant mogelijk te maken. Het proces en de maatschappelijke opgaven staan hierin centraal.

Door een startnotitie gevolgd door een kadernota ontstaat er een uniforme structuur en is verzekerd dat de door de raad gewenste informatie in de tekst komt te staan.

Tenslotte kan het presidium het college ook vragen om bij beleidsvoorstellen scenario’s te formuleren om een goede politieke afweging te kunnen maken en een goed debat te kunnen voeren.

Artikel 6 Deelname aan activiteiten door wethouders, leden van de raad en fractievertegenwoordigers

Wethouders, raadsleden en fractievertegenwoordigers (lijstopvolgers) bedenken van tevoren waar ze bij aanwezig willen of moeten zijn. Alles volgen is niet mogelijk; de fracties zijn vrij om te besluiten aan bepaalde bijeenkomsten niet deel te nemen.

Fractievertegenwoordigers zijn vooral voor kleine fracties onmisbaar. Toch zal het ook vaak zo zijn, dat raadsleden tijdens een deel van de Politieke Markt geen actieve rol hebben. Deze tijd kan benut worden om bepaalde bijeenkomsten als toehoorder bij te wonen, informeel overleg te voeren met andere raadsleden/fracties, collegeleden, ambtenaren en bezoekers, en stukken te lezen in de lees-/fractiekamer e.d.

Een fractie kan zich bij een bijeenkomst laten vertegenwoordigen door een fractievertegenwoordiger. Het aantal fractievertegenwoordigers wordt per raadsperiode aan het begin van de raadsperiode door de raad vastgesteld. De artikelen 10, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op deze fractievertegenwoordigers. De door de raad in 2003 vastgestelde Gedragscode bestuurlijke integriteit geldt uiteraard ook voor deze fractievertegenwoordigers. Ingevolge artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding worden opgelegd door het college, de burgemeester en een commissie, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de raad of leden van de raad overleggen. Het kan gebeuren dat er stukken ten aanzien waarvan geheimhouding is of wordt opgelegd worden overgelegd in of ten behoeve van een bepaalde bijeenkomst. Duidelijk is dat deze geheimhoudingsplicht dan ook dient te gelden voor de fractievertegenwoordigers.

Artikel 7 Deelname aan de Politieke Markt en “in gesprek met de raad” door burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven

Voor onderwerpen die voor de Politieke Markt staan geagendeerd wordt het publiek aan het begin van de bijeenkomsten tot meespreken uitgenodigd. Bij de tijdsplanning van de bijeenkomst wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal meesprekers. Hiervoor geldt een richtlijn voor de spreektijd per meespreker van maximaal 5 minuten met een totale inspreektijd van 20 minuten per uur. Het uur vóór de raadsvergadering wordt gebruikt voor verschillende soorten bijeenkomsten, niet zijnde Politieke Markt bijeenkomsten. Het gaat hier om bijeenkomsten gericht op de burgers om “in gesprek met de raad” te komen. Het uur kan ook gebruikt worden voor presentaties vanuit de eenheden.

Artikel 8 Werkwijze van een Politieke Markt bijeenkomst

Om in kleine groepen doelmatig te kunnen werken heeft iedere fractie per bijeenkomst maar één woordvoerder. De woordvoerder mag per bijeenkomst één keer wisselen met een ander fractielid of fractievertegenwoordiger. Fracties zullen daar intern afspraken over moeten maken.

Van gesprekken met het college, maatschappelijke instellingen en bewonersgroepen en van de bijeenkomsten over raads- en initiatiefvoorstellen worden samenvattende verslagen gemaakt door een notulist. Van presentaties vindt geen verslaglegging plaats.

Raadsleden kunnen individueel niet alle bijeenkomsten in de Politieke Markt volgen. Een snelle informatievoorziening van datgene wat zich in de Politieke Markt heeft afgespeeld is daarom essentieel. Concept-besluitenlijsten en beknopte verslagen worden wekelijks op het Raadsinformatiesysteem geplaatst.

Artikel 9 Uitkomst van een Politieke Markt bijeenkomst

In dit artikel wordt geregeld hoe om te gaan met de uitkomst van een bijeenkomst.

De voorzitter formuleert aan het einde van de bijeenkomst de eindconclusie op basis van

het gewicht van de fracties in raadzetels. In deze eindconclusie wordt ook ingegaan op de te

nemen vervolgstappen. Hierover wordt advies uitgebracht aan het presidium. Aan dit advies

wordt een groot gewicht toegekend. Het presidium wijkt niet af van dit advies dan na

overleg met de voorzitter van de betreffende bijeenkomst.

In bijv. spoedgevallen of in niet door het presidium voorziene gevallen heeft de voorzitter van

de betreffende bijeenkomst op grond van het vierde lid de mogelijkheid de agenda van de eerstvolgende bijeenkomst, die dus reeds door het presidium is vastgesteld,

door tussenkomst van de voorzitter van het presidium aan te passen aan de uitkomst van de

bijeenkomst. Hetzelfde geldt voor de conceptagenda van de raadsvergadering van de eerstvolgende raadsvergadering. Uiteraard besluit de raad aan het begin van zijn vergadering of de agenda daadwerkelijk wordt aangepast. De vaststelling van de agenda van de Politieke Markt is een bevoegdheid van het presidium.

Als voorbeelden voor de toepassing van het vierde lid kunnen worden genoemd:

1. Wanneer een PMA-bijeenkomst, die gepland was voor overleg met de wethouder, door het grote aantal insprekers alleen gebruikt is als hoorzitting, kan de voorzitter van de PMA-bijeenkomst, met gebruikmaking van dit artikel, deze bijeenkomst opnieuw (doen) plaatsen op de agenda voor de daaropvolgende Politieke Markt.

2. Wanneer de uitkomst van een PMA-bijeenkomst is, dat het onderwerp onverwacht snel voor besluitvorming gereed is, of dat de besluitvorming of een raadsdebat hierover zeer

spoedeisend is, kan de voorzitter, met gebruikmaking van dit artikel, dat onderwerp op

de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering te plaatsen.

Artikelen 10 t/m 12 Onvoorziene gevallen, inwerkingtreding en citeertitel

Deze artikelen spreken voor zich.