Verordening burgerinitiatief gemeente Voorst 2011

Geldend van 01-10-2011 t/m heden

Intitulé

Verordening burgerinitiatief gemeente Voorst 2011

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatief: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp of een voorstel op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Artikel 2

 • 1. De raad plaatst een burgerinitiatief op de agenda van zijn vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2. Een verzoek is geldig, mits:

  • a.

   het door ten minste 25 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;

  • b.

   het geen onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat of

  • c.

   het voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3

 • 1. Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, alsmede ingezetenen van de gemeente van zestien jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad.

 • 2. Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4

Een burgerinitiatief houdt niet in:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 • b.

  een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • c.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • d.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Awb tegen een besluit van het gemeentebestuur of

 • e.

  een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode waarin indiening van het voorstel plaatsvindt door de raad een besluit is genomen.

Artikel 5

 • 1. Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad.

 • 2. Het verzoek bevat tenminste:

  • a.

   het onderwerp van het burgerinitiatief;

  • b.

   een toelichting op het burgerinititatief;

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger en

  • d.

   een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het burgerinitiatief ondersteunen.

Artikel 6

 • 1. Het presidium beoordeelt in zijn eerstvolgende vergadering na indiening van het verzoek of het verzoek kan worden toegewezen.

 • 2. Indien het verzoek naar het oordeel van het presidium kan worden toegewezen, beslist het presidium daartoe en stelt het burgerinitiatief in handen van het college van burgemeester en wethouders voor nader advies.

 • 3. Het presidium stelt het college een redelijke adviestermijn.

 • 4. Nadat het advies van het college van burgemeester en wethouders is ontvangen, plaatst het presidium het burgerinitiatief zo spoedig mogelijk op de agenda van de raad.

 • 5. Indien het verzoek naar het oordeel van het presidium niet kan worden toegewezen wegens strijd met artikel 4 doet het de gemeenteraad een voorstel tot afwijzing van het verzoek. De gemeenteraad beslist hierover zo spoedig mogelijk.

Artikel 7

Indien het presidium het verzoek toewijst plaatst het presidium het burgerinitiatief op de agenda van het eerstvolgende ronde-tafelgesprek, met als doel dat dit kan worden toegelicht door de initiatiefnemers.

Artikel 8

Indien de raad het verzoek afwijst wegens strijd met artikel 4, onder a., kan de raad het burgerinitiatief voor afhandeling doorzenden naar het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 9

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2011.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening burgerinitiatief gemeente Voorst 2011.

 • 3. De Verordening burgerinitiatief gemeente Voorst zoals vastgesteld op 27 mei 2002 vervalt op 1 oktober 2011.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Voorst op 19 september 2011
drs. S.J. Peet
griffier
drs. J.T.H.M. Penninx
voorzitter