Mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel Brummen 2014

Geldend van 03-07-2014 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel Brummen 2014

Burgemeester en wethouders van Brummen hebben besloten om het mandaat- en machtigingenbesluit en het daarbij behorende mandaat- en machtigingenregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel vast te stellen, voor zover het de bevoegdheden van het college betreft.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen;

 • 2. De directeur : de directeur van de Omgevingsdienst, bedoeld in artikel 1, onder e, van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel;

 • 3. gemeente: de gemeente Brummen;

 • 4. Omgevingsdienst OVIJ: het openbaar lichaam Omgevingsdienst Veluwe IJssel, als bedoeld in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

Artikel 2 Mandaat

 • 1. Aan de directeur wordt voor zover het bevoegdheden van het college betreft mandaat verleend overeenkomstig het bij dit besluit behorende mandaat- en machtigingregister met dien verstande dat

 • 2. De bevoegdheden bedoeld in het eerste lid behelzen niet de bevoegdheid te besluiten tot het gedogen van een geconstateerde overtreding van een wettelijke bepaling.

 • 3. De directeur neemt bij de aan hem in mandaat opgedragen bevoegdheden de algemene instructies en de instructies per geval van het college in acht, als bedoeld in artikel 10:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1. De directeur kan de aan hem gemandateerde bevoegdheden in ondermandaat opdragen aan de onder hem ressorterende leidinggevenden.

 • 2. Ondermandaat is gekoppeld aan de functie.

 • 3. Artikel 2, tweede tot en met vierde lid, en de artikelen 4 tot en met 7 zijn van overeenkomstige toepassing op de uitoefening van bevoegdheden in ondermandaat.

Artikel 4 Kaders uitoefening bevoegdheden

 • 1. De directeur neemt bij de uitoefening van de bevoegdheden het beleid van het college ter zake alsmede de door de gemeenteraad van de gemeente vastgestelde kaders in acht.

 • 2. Als de directeur in afwijking van het bepaalde in het eerste lid wenst te besluiten, treedt hij hierover voorafgaande aan de besluitvorming in overleg met het college.

Artikel 5 Informatieplicht

 • 1. Een ieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat of ondermandaat is verleend informeert het college bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden. Van zwaarwegende omstandigheden is in ieder geval sprake:

  • a.

   als bij het college het voornemen bestaat tot aanvulling of wijziging van het tot dan gevoerde beleid of tot vaststelling van nieuw beleid;

  • b.

   als niet begrote financiële of andere belangrijke consequenties zijn te verwachten of anderszins een aanmerkelijk beslag op de financiële middelen is te verwachten;

  • c.

   als de schijn van vooringenomenheid kan worden gewekt.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid heeft de directeur een aan de uitoefening van de bevoegdheid voorafgaande informatieplicht en een signaleringsplicht jegens het college als de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid voor het college naar verwachting politieke of maatschappelijke gevolgen kan hebben of als een besluit tot consequentie kan hebben dat de gemeente aansprakelijk zal worden gesteld of anderszins aangesproken zal worden. De directeur verschaft hierbij alle benodigde informatie en voert overleg met het college alvorens de bevoegdheden bedoeld in artikel 2 uit te oefenen. In dit overleg wordt in ieder geval bepaald wie het besluit neemt.

 • 3. De directeur en het college overleggen regelmatig over de kwaliteit van de te nemen en reeds genomen besluiten door de directeur namens het college.

Artikel 6 Inhoud mandaat

Een gemandateerde beslissingsbevoegdheid houdt tevens de bevoegdheid in tot het ondertekenen van het besluit, het voeren van de bijbehorende correspondentie en het doen van de benodigde voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

Artikel 7 Ondertekening

In de krachtens mandaatverlening genomen besluiten wordt tot uitdrukking gebracht dat zij namens het college zijn genomen.

Artikel 8 Machtiging

 • 1. Op machtiging tot het verrichten van handelingen, die geen besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, is dit besluit van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Op machtiging tot het verrichten van handelingen, die geen besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, is dit besluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Slotbepalingen

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel Brummen 2014.

Artikel 11

Het mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Brummen vervalt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 10 juni 2014
gemeentesecretaris, E.V. Schmitz
wnd. burgemeester, A.J. van Hedel

Bijlage Mandaat- en machtigingsregister Omgevingdienst Veluwe IJssel

Mandaat-/machtigingsregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel