Verordening gemeentelijke onderscheidingen

Geldend van 16-01-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2013

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2008, nummer 2008-4847;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het wenselijk is de bestaande gemeentelijke regelingen voor het toekennen van onderscheidingen te bundelen en de bevoegdheden daarin aan te passen overeenkomstig de systematiek voortvloeiend uit de Wet dualisering gemeentebestuur;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende Verordening gemeentelijke onderscheidingen.

Artikel 1 Gemeentelijke onderscheidingen

Ingesteld worden de volgende gemeentelijke onderscheidingen:

 • a.

  Erepenning Voorst;

 • b.

  Ereblijk "'t Formulier";

 • c.

  Gulden Keper.

Artikel 2 Erepenning Voorst

 • 1. De Erepenning Voorst wordt uitsluitend in zilver geslagen en heeft een middellijn van 50 mm en vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Voorst met de woorden "Gemeente Voorst" en draagt aan de achterzijde een inscriptie.

 • 2. De Erepenning Voorst wordt in zeer bijzondere gevallen als blijk van grote waardering en erkentelijkheid toegekend aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente Voorst, die zich in enig opzicht jegens de gemeente Voorst of haar ingezetenen zeer langdurig en uitzonderlijk verdienstelijk maken of hebben gemaakt.

Artikel 3 Ereblijk "'t Formulier"

 • 1. Het Ereblijk "'t Formulier" is een bronzen miniatuur van het beeld "'t Formulier" met een inscriptie in de voet.

 • 2. Het Ereblijk "'t Formulier" wordt in bijzondere gevallen als blijk van waardering en erkentelijkheid toegekend aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente Voorst, die zich in enig opzicht jegens de gemeente Voorst of haar ingezetenen langdurig of bij een zeer bijzondere gebeurtenis meer dan gewoon verdienstelijk maken of hebben gemaakt.

 • 3. Het Ereblijk “’t Formulier” wordt toegekend aan groepen, die een zeer bijzondere prestatie hebben verricht dan wel zich buitengewoon langdurig verdienstelijk maken of hebben gemaakt voor het culturele leven, de sportbeoefening of andere algemene maatschappelijke activiteiten in de gemeente Voorst.

Artikel 4 Gulden Keper

 • 1. De Gulden Keper is een sculptuur van brons en gaat vergezeld van een blijk van geldelijke waardering.

 • 2 De Gulden Keper wordt toegekend aan personen of groepen die zich langdurig verdienstelijk maken of hebben gemaakt dan wel een bijzondere prestatie hebben verricht voor het culturele leven, de sportbeoefening of andere algemeen maatschappelijke activiteiten in de

  gemeente Voorst.

Artikel 5 Toekennen en uitreiken onderscheidingen

 • 1. Toekenning van de Erepenning Voorst geschiedt door de raad.

 • 2. Toekenning van het Ereblijk "'t Formulier" en de Gulden Keper geschiedt door het college.

 • 3. Een besluit tot toekenning van het Ereblijk "'t Formulier" wordt niet eerder genomen dan nadat de raad zijn wensen en bedenkingen ter zake ter kennis van het college heeft kunnen brengen.

 • 4. De uitreiking van een gemeentelijke onderscheiding geschiedt door de burgemeester, uitgezonderd de Gulden Keper, waarvan de uitreiking geschiedt door het lid van het college belast met de desbetreffende portefeuille.

 • 5. Van elke toekenning houdt het college aantekening in een register.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van het "Gemeenteblad", waarin zij is geplaatst.

 • 2.

  De Verordening betreffende het toekennen van erepenningen der gemeente Voorst vastgesteld bij besluit van de raad van 21 juli 1969, de Verordening betreffende het toekennen van een ereblijk der gemeente Voorst vastgesteld bij besluit van de raad van 1 juli 1985 en het Reglement behorend bij de Gemeentelijke Culturele Prijs "De Gulden Keper"vastgesteld bij besluit van de raad van 29 september 1997, worden ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke onderscheidingen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Voorst in zijn openbare vergadering van 22 december 2008.
drs. S.J. Peet
griffier
drs. J.T.H.M. Penninx
voorzitter