Beleid tijdelijke aankondigingen gemeente Heusden

Geldend van 25-07-2014 t/m heden

Intitulé

Beleid tijdelijke aankondigingen gemeente Heusden

Het college van de gemeente Heusden;

gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Heusden 2014;

besluit:

vast te stellen het navolgende Beleid tijdelijke aankondigingen gemeente Heusden”.

Het beleid treedt een dag na bekendmaking in werking.

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Heusden, op 22 juli 2014,

de secretaris, de burgemeester,

mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming

Beleid tijdelijke aankondigingen gemeente Heusden

Inleiding

Om een evenement of activiteit publiekelijk aan te kondigen worden in de gemeente Heusden diverse borden en spandoeken geplaatst op de openbare weg (hierna: aankondigingen).

Het beleid is opgesteld om een einde te maken aan een wildgroei aan aankondigingen en duidelijkheid te scheppen over de regelgeving. Bij het ontbreken van duidelijke regelgeving kan het plaatsen van aankondigingen namelijk leiden tot verkeersonveilige situaties, hinder voor omwonenden en aantasting van het straatbeeld.

Het beleid beperkt zich tot de tijdelijke aankondigingen van evenementen of activiteiten in de openbare ruimte. Voor het plaatsen van aankondigingen of handelsreclame op eigen terrein zijn de regels uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Heusden 2014 van toepassing. Voor het plaatsen van aankondigingen bij verkiezingen zijn de beleidsregels voor verkiezingsreclame van toepassing.

In dit beleid wordt de vaste handelswijze bij het verlenen van de vergunningen voor aankondigingen verduidelijkt en vastgelegd.

Regelgeving

Voor het plaatsen van aankondigingen op of aan de openbare weg is op grond van artikel 2:10 van de APV gemeente Heusden 2014 een vergunning nodig van het college.

Het is verboden zonder vergunning de weg of een weggedeelte te gebruiken anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. Bij de aanvraag voor een vergunning wordt getoetst of:

 • -

  het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 • -

  het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

 • -

  dit leidt tot overlast voor gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

Toepassingsgebied

Er wordt uitsluitend vergunning verleend voor het plaatsen van aankondigingen voor:

 • -

  lokale activiteiten, al dan niet met een commercieel belang;

 • -

  lokale evenementen, al dan niet met een commercieel belang;

 • -

  regionale evenementen, mits er een duidelijk verband is met de Heusdense samenleving;

 • -

  goede doelen en voorlichtingscampagnes,

van incidentele en tijdelijke aard.

Vanwege de verkeersveiligheid (smalle straten) en het historische karakter wordt geen vergunning verleend voor het plaatsen van aankondigingen in de vesting Heusden.

Straatbeeld

Ter bescherming van het straatbeeld en om verommeling te voorkomen kan in de vergunning het aantal aankondigingen worden beperkt en/of een beperkt aantal locaties worden aangewezen waar de aankondigingen mogen staan. Dit kan zich voordoen als in een bepaalde periode op één of meerdere locaties het aantal aankondigingen te groot is. Als dit geen oplossing biedt kan een vergunning worden geweigerd.

Voorschriften

Wanneer de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, dan kan met in achtneming van onderstaande voorschriften vergunning worden verleend:

 • 1.

  De vergunning wordt verleend voor maximaal 25 aankondigingen.

 • 2.

  Het plaatsen van aankondigingen is niet toegestaan binnen 10 meter van kruispunten, rotondes, oversteekplaatsen, in- en uitritten en overige splitsingen van wegen.

 • 3.

  Het plaatsen van aankondigingen is niet toegestaan langs de snelweg A-59.

 • 4.

  De aankondigingen mogen het zicht van alle deelnemers aan het verkeer niet belemmeren en geen hinder veroorzaken voor omwonenden of andere gebruikers van een onroerende zaak.

 • 5.

  De aankondigingen moeten stevig worden bevestigd om omvallen te voorkomen.

 • 6.

  Aankondigingen mogen uitsluitend op de grond worden geplaatst (uitgezonderd spandoeken). Het boven elkaar plaatsen van aankondigingen is tevens niet toegestaan.

 • 7.

  De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de aankondigingen. Kapotte aankondigingen moeten worden vervangen of verwijderd.

 • 8.

  De aankondigingen mogen niet eerder worden geplaatst dan 10 dagen vóór het evenement of activiteit en moeten uiterlijk één dag na het evenement of activiteit weer worden weggehaald.

 • 9.

  Het is niet toegestaan aankondigingen te plaatsen in de vestingstad Heusden. Dit in het belang van de verkeersveiligheid (smalle straten) en ter bescherming van het historische karakter.

 • 10.

  Borden mogen maximaal 1 meter hoog en 75 cm breed zijn.

 • 11.

  Bij spandoeken over de weg geldt een minimale doorrijhoogte van 4.20 meter.

 • 12.

  Spandoeken mogen worden geplaatst of opgehangen rondom/aan bomen en/of lichtmasten, mits deze daardoor niet worden beschadigd.

 • 13.

  De aankondigingen mogen geen aanstootgevende teksten of afbeeldingen bevatten.

 • 14.

  De aankondigingen mogen geen schade veroorzaken aan gemeentelijke eigendommen of eigendommen van derden.

Inwerkingtreding en citeertitel

Het beleid treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking daarvan en kan worden aangehaald als: Beleid tijdelijke aankondigingen gemeente Heusden.