2014-17 Verordening Maassluise Onderwijs Raad 2014

Geldend van 22-07-2014 t/m 05-12-2019

Intitulé

2014-17 Verordening Maassluise Onderwijs Raad 2014

Verordening Maassluise Onderwijs Raad 2014

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder onderwijs:

het openbaar en bijzonder primair, speciaal basis, en voortgezet onderwijs in Maassluis.

Artikel 2 Taak van de Maassluise Onderwijs Raad

 • 1. De Maassluise Onderwijs Raad adviseert de gemeenteraad van Maassluis ten aanzien van de huidige en toekomstige ontwikkeling van het lokale onderwijsbeleid, alsmede ten aanzien van de uitvoering daarvan.

 • 2. De Maassluise Onderwijs Raad stelt elk jaar voor 1 april een verslag op van zijn werkzaamheden over het voorgaande jaar.

Artikel 3 Benoeming en samenstelling Maassluise Onderwijs Raad

1) In de Maassluise Onderwijs Raad hebben zitting:

 • a.

  een schooldirecteur namens het openbaar primair onderwijs;

 • b.

  een schooldirecteur namens het christelijk primair onderwijs;

 • a.

  een schooldirecteur namens het rooms-katholiek primair onderwijs;

 • b.

  een schooldirecteur namens het Montessori primair onderwijs;

 • e.

  een schooldirecteur namens het voortgezet onderwijs;

 • f.

  een schooldirecteur/locatieleider namens het Albeda College Maassluis (Interconfessioneel ROC voor educatie en beroepsonderwijs);

 • g.

  een directeur namens de kinderopvang;

 • h.

  een onafhankelijk voorzitter.

2) Leden en steunleden van de gemeenteraad maken geen deel uit van de Maassluise Onderwijs Raad.

3) De leden genoemd onder 1 a t/m g worden door de gemeenteraad benoemd, op voordracht van de door hen vertegenwoordigde organisatie.

4) De onafhankelijk voorzitter wordt benoemd door de gemeenteraad, op voordracht van de leden genoemd onder 1 a t/m g.

5) De leden genoemd onder 1 a t/m g kunnen bij langdurige afwezigheid wegens ziekte of andere redenen tijdelijk vervangen worden door een waarnemer, voorgedragen door de betreffende

vertegenwoordigde organisatie.

Artikel 4 Einde van het lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van de Maassluise Onderwijs Raad eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   indien het lid genoemd in artikel 3, lid 1, sub a t/m g, niet meer de functie vervult op grond waarvan zitting in de Maassluise Onderwijs Raad is genomen;

  • c.

   indien de Maassluise Onderwijs Raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is om de functie van lid van deze raad te vervullen; 10 juni 2014

  • d.

   bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Maassluise Onderwijs Raad;

  • e.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • f.

   wanneer het lid door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is om de functie te vervullen.

  • g.

   op het moment waarop de lopende zittingsperiode van de gemeenteraad eindigt; het lidkan door de raad worden herbenoemd voor een aansluitende raadsperiode.

2.De gemeenteraad kan de benoeming van een lid intrekken wanneer dit lid, naar het oordeel van de gemeenteraad, door handelen of nalaten het aanzien van de Maassluise Onderwijs Raad heeft geschaad of schaadt.

Artikel 5 Vergoeding leden Maassluise Onderwijs Raad

 • 1. De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 173,85 per vergadering (prijspeil 2013). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en per 1 januari van elk jaar herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid.

 • 2. De werkelijk gemaakte kosten ter zake van werkzaamheden of bemoeiingen ten behoeve van de Maassluise Onderwijs Raad, worden vergoed.

Artikel 6 Openbaarheid

De vergaderingen van de Maassluise Onderwijs Raad zijn openbaar.

Artikel 7 Budget Maassluise Onderwijs Raad

De gemeenteraad stelt de nodige middelen ter beschikking voor een goede uitoefening van de werkzaamheden.

Artikel 8 Advisering

De Maassluise Onderwijs Raad voorziet de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies ten aanzien van de huidige en toekomstige ontwikkeling van het lokale onderwijsbeleid, alsmede ten aanzien van de uitvoering daarvan. Dit alles voor zover de gemeenteraad bevoegdheden toekomen in het kader van de:

 • a.

  kaderstellende taken;

 • b.

  controlerende taken;

 • c.

  wetgevende taken.

Artikel 9 Vergaderfrequentie

 • 1. De Maassluise Onderwijs Raad vergadert op de door hem te bepalen dagen en uren.

 • 2. In bijzondere gevallen belegt de voorzitter in afwijking van die regel een vergadering. Hij gaat daartoe in elk geval over wanneer ten minste twee leden hem dat onder opgaaf van de redenen hebben gevraagd.

Artikel 10 Agenda

 • 1. De voorzitter roept de leden schriftelijk in vergadering bijeen, onder opgaaf van de punten die behandeld zullen worden.

 • 2. Hij/zij zorgt dat stukken die op de agenda betrekking hebben tijdig aan de leden worden toegezonden.

 • 3. De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast.

 • 4. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het bepaalde in de vorige leden afwijken.

Artikel 11 Vergaderquorum, stemmingsquorum

 • 1. De Maassluise Onderwijs Raad vergadert niet als behalve de voorzitter niet de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 2. De Maassluise Onderwijs Raad beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. Een stemming is slechts geldig als daaraan tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden -de voorzitter daarbij niet inbegrepen- heeft deelgenomen.

Artikel 12 Ondersteuning

Bij de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen wordt door de raadsgriffie ondersteuning verleend.

Artikel 13 Voorziening

In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist de gemeenteraad.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de Maassluise Onderwijs Raad 2014.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt .

Vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis

d.d. 8 juli 2014.

de griffier,

mr. R. van der Hoek

de voorzitter,

drs. J.A. Karssen