Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland 2014 (Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland 2014)

Geldend van 30-09-2016 t/m heden

Intitulé

Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland 2014 (Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland 2014)

Gedeputeerde Staten

Gelet op:

- artikel 82 Provinciewet, in verbinding met artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen het "Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland 2014"

 

1 Hoofdstuk Begripsbepalingen 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

-bestuursorgaan: (de vertegenwoordiging van) het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeftgenomen;

-commissie: commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften;

-secretaris: secretaris van de commissie;

-verenigingen van ambtenaren: de rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen die op grond vanartikel 3 van de Overlegverordening recht op vertegenwoordiging in de algemene commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken is toegekend.

  •  

Hoofdstuk 2 De commissie

Artikel 2  De Commissie

1. Er is een commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften, gericht tegen besluiten van Gedeputeerde Staten.

2. Op verzoek van Provinciale Staten en van de commissaris van de Koning, adviseert de commissie over bezwaarschriften, gericht tegen hun besluiten.

3. De commissie adviseert niet over bezwaarschriften gericht tegen besluiten inzake provinciale belastingen op grond van hoofdstuk XV van de Provinciewet.  

Artikel 3 Samenstelling van de commissie 

1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste 15 leden.

2. De leden van de commissie worden benoemd door Gedeputeerde Staten, met dien verstande dat de helft van de commissieleden belast met de behandeling van bezwaarschriften gericht tegen rechtspositionele besluiten, worden benoemd op voordracht van de verenigingen van ambtenaren.

3. Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en diens plaatsvervangers.

4. Gedeputeerde Staten kunnen leden van de commissie schorsen en ontslaan. Gedeputeerde Staten kunnen de voorzitter schorsen en ontslaan.

5. Leden van Provinciale Staten, leden van Gedeputeerde Staten en personen werkzaam onder hun verantwoordelijkheid zijn geen lid van de commissie. Voornoemde personen zijn evenmin lid van de commissie indien nog geen vier jaren zijn verstreken na het einde van hun benoeming in die hoedanigheid of functie.

6. Evenmin lid van de commissie zijn leden van bestuursorganen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht binnen de provincie Zuid-Holland.

7. Bij het aanvaarden van een benoeming als lid van een van de bestuursorganen genoemd in het vijfde en zesde lid of werkzaam onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten vervalt het lidmaatschap van de commissie van rechtswege.  

Artikel 4 Instellen kamers 

1. Gedeputeerde Staten kunnen de commissie verdelen in kamers, die belast worden met de behandeling van bezwaarschriften.

2. Gedeputeerde Staten bepalen op voordracht van de secretaris het aantal kamers en regelen de verdeling van de bezwaarschriften over de kamers.  

Artikel 5 Secretaris 

1. De secretaris van de commissie is een door Gedeputeerde Staten aangewezen ambtenaar. Gedeputeerde Staten wijzen tevens een of meer plaatsvervangende secretarissen aan.

2. De secretaris van de commissie ondersteunt de commissie bij haar werkzaamheden en heeft bij de beraadslaging een adviserende rol.  

Artikel 6 Zittingsduur 

1. De voorzitter en leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van Provinciale Staten. Zij kunnen één keer herbenoemd worden. Gedeputeerde Staten kunnen in voorkomende gevallen hiervan afwijken.

2. De aftredende voorzitter en leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

3. De voorzitter en leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen.  

Artikel 7 Integriteits- en geheimhoudingsbepaling 

1. De voorzitter en leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij sprake kan zijn van de schijn van belangenverstrengeling.

2. De voorzitter en leden van de commissie nemen geheimhouding in acht te opzichte van de inhoud van bezwaarschriften en daarop betrekking hebbende documenten.  

Artikel 8 Verslag werkzaamheden 

De commissie brengt jaarlijks voor 1 juli aan Gedeputeerde Staten verslag uit over haar werkzaamheden.  

Artikel 9 Vergoeding 

1. De voorzitter en leden van de commissie ontvangen een vergoeding van 2,5 keer het bedrag genoemd in artikel 13 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden.

2. De voorzitter en leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten op basis van de afstand tussen de zittingslocatie en hun woonadres op grond van de Reisregeling binnenland.  

Hoofdstuk 3 Behandeling van bezwaarschriften 

Artikel 10 Zitting 

1. De secretaris bepaalt plaats en tijdstip van de zitting, waarin de commissie de belanghebbenden en het bestuursorgaan hoort.

2.De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Algemene wet bestuursrecht.  

Artikel 11 Uitnodiging zitting 

1.De secretaris nodigt de bezwaarmaker en het bestuursorgaan en eventuele belanghebbenden voor de zitting schriftelijk uit.

2. Binnen zeven dagen na verzending van de uitnodiging kunnen bezwaarmaker of het bestuursorgaan onder opgaaf van redenen de secretaris verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

3. De secretaris beslist op het verzoek als bedoeld in het tweede lid.  

Artikel 12 Quorum 

Voor een zitting van de commissie is vereist dat minimaal twee leden, waaronder de voorzitter, aanwezig zijn.  

Artikel 13 Openbaarheid zitting 

1. De zitting van de commissie is openbaar.

2. De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

3. De commissie beslist op het verzoek als bedoeld in het tweede lid.

4. In afwijking van het eerste lid, zijn de zittingen van de commissie waar bezwaarschriften worden behandeld die zijn gericht tegen rechtpositionele besluiten niet openbaar.  

Artikel 14 Deskundigen en getuigen 

1. De secretaris kan, al dan niet op verzoek van de commissie, advies of inlichtingen inwinnen bij deskundigen en getuigen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de zitting te verschijnen.

2. De commissie kan deskundigen en getuigen horen.

3. Indien deskundigen en getuigen op uitnodiging door of vanwege de commissie ter zitting verschijnen, ontvangen zij desgevraagd een vergoeding conform de Reisregeling binnenland.  

Artikel 15 Verslaglegging 

1. Het verslag van de zitting is een zakelijke weergave van wat ter zitting is verhandeld.

2. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvindt, of indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

3. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden toegevoegd.

4. Het verslag wordt na akkoord van de voorzitter ondertekend door de secretaris.  

Artikel 16 Advies 

1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies. Het advies wordt uitgebracht door drie leden van de commissie, waaronder de voorzitter.

2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

3. Het advies wordt na akkoord van de voorzitter ondertekend door de secretaris.  

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 17 Intrekking 

Het Reglement behandeling bezwaarschriften en klachten Zuid-Holland (Provinciaal blad, 2010, nr. 87), gewijzigd bij besluit van 28 september 2010 (Provinciaal blad, 2010, nr. 127), wordt ingetrokken.  

Artikel 18 Overgangsbepaling 

1. De voorzitter en leden die bij inwerkingtreding van dit Reglement lid zijn van de commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten worden aangemerkt als voorzitteren leden van de commissie bedoeld in artikel 2.

2. De indeling van de kamers zoals die bij inwerkingtreding van dit Reglement geldt, blijft gehandhaafd.  

Artikel 19 Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014. Indien het Provinciaal Blad, waarin dit reglement wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2014, treedt het reglement in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad, waarin het reglement wordt geplaatst, en werkt het reglement terug tot en met 1 juli 2014.

Artikel 20 Citeertitel 

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland 2014  

Ondertekening

Den Haag, 20 mei 2014
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
drs. J. SMIT, voorzitter
drs. J.A.M. HILGERSOM, secretaris

Toelichting

De reden voor deze wijziging is het splitsen van het Reglement behandeling bezwaarschriften en klachten 2010 in een Reglement behandeling bezwaarschriften en een Reglement behandeling klachten. In de Algemene wet bestuursrecht is sprake van twee aparte procedures die zijn beschreven in verschillende hoofdstukken. Daarbij is de bezwarenprocedure met veel meer eisen omkleed. De splitsing is tevens aangegrepen om redactionele wijzigingen door te voeren. Dit Reglement geeft een uitwerking van de behandeling van bezwaarschriften door een adviescommissie. Om een volledig beeld te krijgen van de procedure die moet worden gevolgd bij de behandeling van een bezwaarschrift is het noodzakelijk om de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht en het Reglement naast elkaar te plaatsen.  

Algemeen

Waar in het Reglement wordt gesproken over de voorzitter, worden tevens de plaatsvervangendvoorzitters bedoeld.  

Artikel 1

Als begripsbepalingen zijn alleen die begrippen opgenomen die niet in de Algemene wet bestuursrechtstaan.  

Artikel 2

In de huidige situatie (2014) zijn er zes leden van de commissie belast met de behandeling van bezwaarschriften gericht tegen rechtspositionele besluiten. Van deze zes leden zijn drie leden benoemd op voordracht van de verenigingen van ambtenaren.  

Artikel 3

Sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 19 maart 2003, LJN AF6023. is duidelijk dat de bezwaarschriftencommissie niet alleen een adviescommissie is maar ook een bestuursorgaan. In het kader van de onafhankelijkheid van de commissie is in artikel 3, zesde lid, bepaald dat geen lid mogen zijn van de commissie diegene die lid zijn van een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht binnen de provincie Zuid-Holland. Met dit artikel zijn bedoeld bestuursorganen inde traditionele zin, te weten gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders, burgemeester e.d. Met dit artikel zijn niet bedoeld de (advies)commissies zoals deze kunnen worden ingesteld door bestuursorganen en waarvan met de bovengenoemde uitspraak is bepaald dat deze tevens zijn aan te merken als bestuursorgaan. Een lid van een bezwarenadviescommissie van een gemeente binnen de provincie Zuid-Holland, mag dus wel zitting nemen in de bezwarencommissie van de provincie. Indien er sprake zou zijn van enige vooringenomenheid of belangenverstrengeling op een bepaald dossier dient het lid op grond van artikel 7 af te zien van betrokkenheid bij de behandeling van het bezwaar.  

Artikel 6

Als een lid binnen vier jaar ontslag neemt dan kan hij zelf het tijdstip van dat ontslag bepalen. Ook kan een later tijdstip worden gekozen om zodoende eventueel nog bij de afhandeling van lopende zaken betrokken te kunnen zijn. De bepaling van het tweede lid is van orde. Een ontslagnemend lid kan niet gedwongen worden ook feitelijk de functie te blijven vervullen tot in opvolging is voorzien.