Nadere regels voor graven en asbezorging

Geldend van 24-07-2014 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor graven en asbezorging

Het college van de gemeente Woensdrecht, in vergadering bijeen op 15 juli 2014;

gelet op artikel 11, tweede lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Woensdrecht;

overwegende dat het wenselijk is om het mogelijk te maken dat in eigen urnengraven een extra asbus kan worden bijgezet;

b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende 1e wijziging van de Nadere regels voor graven en asbezorging gemeente Woensdrecht:

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze nadere regels worden de definities gehanteerd uit de ‘Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Woensdrecht’.

Artikel 2 Indeling en uitgifte van graven

  • 1 Algemene graven worden uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor het begraven van maximaal 1 lijk.

  • 2 Eigen graven worden uitgegeven voor de tijd van 10 jaren of de tijd van 20 jaren, met de mogelijkheid van verlenging met 5, 10 of 20 jaren, bestemd voor het begraven van maximaal 1 lijk, met daarbij eventueel het plaatsen van maximaal 1 asbus, met of zonder urn.

Artikel 3 De bezorging van as

  • 1 De algemene urnengraven worden uitgegeven voor de tijd van 10 jaren.

  • 2 De eigen urnengraven worden uitgegeven voor de tijd van 10 jaren of de tijd van 20 jaren, met de mogelijkheid van verlenging met 5, 10 of 20 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van maximaal 2 asbussen, met of zonder urn.

  • 3 Op een algemene verstrooiingsplaats wordt de gelegenheid geboden tot het verstrooien van de as van 1 lijk per verstrooiing. 

Artikel 4 Bijzondere bepalingen voor eigen en algemene graven

Indien er op een begraafplaats geen onderscheid wordt gemaakt tussen de ligging van de algemene en de eigen (urnen)graven, kunnen burgemeester en wethouders in bijzondere gevallen besluiten tot het verlenen van een uitsluitend recht op een algemeen graf. Dit mag een goede ruimtelijk ordening en een goed beheer van de begraafplaats niet in de weg staan.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na die waarop zij zijn bekendgemaakt.

Artikel 6 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels voor graven en asbezorging gemeente Woensdrecht”. 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 juli 2014,
burgemeester en wethouders van Woensdrecht,
de secretaris              de burgemeester
 
A.P.E. Baart MBA      drs. J.J.C. Adriaansen