Reglement behandeling klachten Zuid-Holland 2014 (Reglement behandeling klachten Zuid-Holland 2014)

Geldend van 01-07-2014 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 20 mei 2014 tot vaststelling van het Reglement behandeling klachten Zuid-Holland 2014 (Prov. Blad 2014, nr. 861)

Gedeputeerde Staten

Gelet op:

-  artikel 82 Provinciewet, in verbinding met hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;  

 

Besluiten:

Vast te stellen het “Reglement behandeling klachten Zuid-Holland 2014”  

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

  • - bestuursorgaan: (de vertegenwoordiging van) het bestuursorgaan binnen provincie Zuid Holland waartegen de klacht zich richt.

  • - klachtfunctionaris: persoon belast met de behandeling van en advisering over klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • - secretaris: secretaris van de klachtfunctionaris.

     

Hoofdstuk 2 De klachtfunctionaris

Artikel 2 De klachtfunctionaris

1. Er is een klachtfunctionaris voor de behandeling van en advisering over klachten betreffende gedragingen van Gedeputeerde Staten of gedragingen van personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten.

2. Op verzoek van Provinciale Staten en van de commissaris van de Koning, adviseert de klachtfunctionaris over klachten die hen aangaan.

3. De klachtfunctionaris adviseert niet over meldingen zoals bedoeld in de Regeling melding misstandprovincie Zuid-Holland 2012 of over conflicten zoals bedoeld in de Handreiking Arbeidsconflicten PZH.  

Artikel 3 Benoeming, schorsing en ontslag van de klachtfunctionaris

1. Gedeputeerde Staten benoemen de klachtfunctionaris en ten minste één plaatsvervanger.

2. Gedeputeerde Staten kunnen de klachtfunctionaris schorsen en ontslaan.

3. Leden van Provinciale Staten, leden van Gedeputeerde Staten en personen werkzaam onder hun verantwoordelijkheid worden niet benoemd als klachtfunctionaris. Voornoemde personen zijn evenmin klachtfunctionaris indien nog geen vier jaren zijn verstreken na het einde van hun benoeming in die hoedanigheid of functie.

4. Evenmin benoemd als klachtfunctionaris worden leden van bestuursorganen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht binnen de provincie Zuid-Holland.

5. Bij het aanvaarden van een benoeming als lid van een van de bestuursorganen genoemd in het derde en vierde lid of werkzaam onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten vervalt de benoeming als klachtfunctionaris van rechtswege.  

Artikel 4 Secretaris

1. De secretaris van de klachtfunctionaris is een door Gedeputeerde Staten aangewezen ambtenaar.Gedeputeerde Staten wijzen tevens een of meer plaatsvervangende secretarissen aan.

2. De secretaris ondersteunt de klachtfunctionaris bij diens werkzaamheden en heeft bij de beraadslaging een adviserende rol.  

Artikel 5 Zittingsduur

1. De klachtfunctionaris treedt af op de dag van het aftreden van Provinciale Staten en kan één keer herbenoemd worden. Gedeputeerde Staten kunnen in voorkomende gevallen hiervan afwijken.

2. De aftredende klachtfunctionaris blijft zijn functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

3. De klachtfunctionaris kan op ieder moment ontslag nemen.  

Artikel 6 Integriteits- en geheimhoudingsbepaling  

1. De klachtfunctionaris neemt geen deel aan de behandeling van een klacht, indien daarbij sprake kan zijn van de schijn van belangenverstrengeling.

2. De klachtfunctionaris neemt geheimhouding in acht ten opzichte van de inhoud van klachten en daarop betrekking hebbende documenten.  

Artikel 7 Verslag werkzaamheden

De klachtfunctionaris brengt op verzoek aan Gedeputeerde Staten verslag uit over zijn werkzaamheden.  

Artikel 8 Vergoeding

1. De klachtfunctionaris ontvangt per dagdeel een vergoeding van 1,5 keer het bedrag genoemd in artikel 13 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden.

2. De klachtfunctionaris ontvangt een vergoeding voor reis- en verblijfkosten op basis van de afstand tussen de zittingslocatie en hun woonadres op grond van de Reisregeling binnenland.  

Hoofdstuk 3 Behandeling van klachten 

Artikel 9 Zitting

De secretaris bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting, waarin de klachtfunctionaris de klager, het bestuursorgaan en eventuele belanghebbenden hoort.  

Artikel 10 Uitnodiging zitting

1. De secretaris nodigt de klager, het bestuursorgaan en eventuele belanghebbenden uit voor de zitting.

2. Binnen zeven dagen na verzending van de uitnodiging kunnen de klager of het bestuursorgaan onder opgaaf van redenen de secretaris verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

3. De secretaris beslist op het verzoek als bedoeld in het tweede lid.  

Artikel 11 Openbaarheid zitting 

De zittingen van de klachtfunctionaris zijn niet openbaar.  

Artikel 12 Deskundigen en getuigen

1. De secretaris kan, al dan niet op verzoek van de klachtfunctionaris, advies of inlichtingen inwinnen bij deskundigen en getuigen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de zitting te verschijnen.

2. De klachtfunctionaris kan deskundigen en getuigen horen.

3. Indien deskundigen en getuigen op uitnodiging door of vanwege de klachtfunctionaris ter zitting verschijnen, ontvangen zij desgevraagd een vergoeding conform de Reisregeling binnenland.  

Artikel 13 Verslaglegging

1. Het verslag van de zitting is een zakelijke weergave van wat ter zitting is verhandeld.

2. Indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

3. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden toegevoegd.  

Artikel 14 Rapport van bevindingen

1. Het rapport van bevindingen wordt uitgebracht aan het bestuursorgaan door de klachtfunctionaris.

2. Het rapport van bevindingen wordt na akkoord van de klachtfunctionaris ondertekend door de secretaris.

3. De secretaris bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting, waarin de klachtfunctionaris de klager, het bestuursorgaan en eventuele belanghebbenden hoort.  

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen  

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014. Indien het Provinciaal Blad, waarin dit reglement wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2014, treedt het reglement in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad, waarin het reglement wordt geplaatst, en werkt hetreglement terug tot en met 1 juli 2014.  

Artikel 16 Overgangsbepaling  

De (plaatsvervangend) secretaris die bij inwerkingtreding van dit Reglement is aangewezen als (plaatsvervangend) secretaris op grond van het Reglement behandeling bezwaarschriften en klachten 2010, wordt aangemerkt als (plaatsvervangend) secretaris van de klachtfunctionaris bedoeld in artikel4.  

Artikel 17 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement behandeling klachten Zuid-Holland 2014  

Ondertekening

Den Haag, 20 mei 2014
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
drs. J. SMIT, voorzitter
drs. J.A.M. HILGERSOM, secretaris