Regeling vervallen per 15-01-2019

Beleidsnotitie Magazijnverkoop op bedrijventerrein Mijdrecht

Geldend van 01-03-2007 t/m 14-01-2019

Intitulé

Beleidsnotitie Magazijnverkoop op bedrijventerrein Mijdrecht

Inleiding

Bij de gemeente zijn in de afgelopen jaren enkele aanvragen binnengekomen voor een eenmalige verkoop van restpartijen aan particulieren (magazijnverkoop). Dit betreft detailhandel en is in strijd met de bestemmingsplannen die op het bedrijventerrein rusten en dus niet toegestaan. Op grond van de Winkeltijdenwet is in het verleden echter wel enkele malen door de afdeling Communicatie, Integrale Veiligheid en Bestuurszaken (CIB) een vergunning afgegeven.

Dit is formeel onjuist, het bestemmingsplan is bij het ontbreken van nadere regels de toetsingsgrond. Op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) kan permanente vrijstelling (artikel 19 WRO) of een tijdelijke vrijstelling voor maximaal vijf jaar (artikel 17 WRO) verleend worden. De procedures die gevolgd moeten worden voor dergelijke vrijstellingen zijn langdurig en kostbaar.

Een aparte regeling voor magazijnverkoop in het bestemmingsplan opnemen is niet aan de orde. Deze regeling is ruimtelijk niet relevant en hoort niet in het bestemmingsplan. Pas wanneer sprake is van méér verkoop dan incidenteel, dus een bedrijf gaat detailhandel uitoefenen naast zijn reguliere bedrijfsactiviteiten, moet dit in een bestemmingsplan geregeld zijn. Maar één of twee keer per jaar een magazijnverkoop moet niet geregeld worden via een bestemmingsplan.

Om het overzicht op deze activiteiten te bewaren en hier structuur in aan te brengen is het goed om regels op te stellen waaraan aanvragen voor magazijnverkoop getoetst kunnen worden. In deze notitie wordt eerst een afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen van magazijnverkoop. Daarna worden de randvoorwaarden opgesomd waaraan een aanvraag moet voldoen. Tenslotte wordt de procedure uiteen gezet.

Voor- en nadelen

 • ·

  Ruimte voor ondernemerschap De gemeente is gebaat bij een bloeiende economie met voldoende werkgelegenheid voor haar inwoners. Eén van de zaken die bij kan dragen aan een bloeiende economie is ruimte voor ondernemers om hun activiteiten uit te oefenen. Aan de incidentele verkoopactiviteiten kunnen duidelijke voorwaarden worden verbonden zodat eventuele overlast geminimaliseerd wordt. Met een minimale inspanning wordt tegemoet gekomen aan de vraag uit het bedrijfsleven.

 • ·

  Aantrekken bestedingen uit de regio Op relatief grote schaal wordt vaak op diverse plaatsen en via verschillende middelen (huis-aan-huisbladen, internet, aanplakbiljetten enz.) geadverteerd voor een magazijnverkoop. De kans dat er ook mensen van buiten De Ronde Venen op een magazijnverkoop afkomen is vrij groot. Naast de bestedingen ter plaatse kan dit ook bestedingen in de omgeving teweeg brengen (o.a. horeca, detailhandel).

 • ·

  Aanvulling op het reguliere aanbod Consumenten in De Ronde Venen krijgen de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief goederen aan te schaffen welke normaal niet verkocht worden door deze bedrijven. Dit vormt een aanvulling op het reguliere aanbod. Hierbij moet een kanttekening gemaakt worden dat de meeste goederen ook verkrijgbaar zijn bij reguliere winkels in De Ronde Venen.

 • ·

  Belangen reguliere winkeliers De reguliere winkeliers in de centra van De Ronde Venen mogen niet onevenredig geschaad worden door detailhandelsactiviteiten op bedrijventerreinen. Op een bedrijventerrein heeft men immers lagere kosten qua huisvesting, waardoor oneerlijke concurrentie zou ontstaan. Door de bijzondere ligging van bedrijventerrein Mijdrecht is het mogelijk dat er bestedingen uit het centrum van Mijdrecht wegvloeien. Het is het echter ook mogelijk dat er extra bestedingen gegenereerd worden voor het centrum van Mijdrecht doordat er mensen uit een andere regio naar De Ronde Venen komen. Door een strikte invulling te geven aan de randvoorwaarden is de verwachting dat deze effecten beperkt zullen blijven en dat de reguliere winkeliers niet onevenredig geschaad worden.

 • ·

  Overlast voor de omgeving Een magazijnverkoop kan overlast geven voor de omgeving, bijvoorbeeld verkeers-, parkeer- of geluidsoverlast. Door het stellen van randvoorwaarden wordt deze overlast beperkt.

Randvoorwaarden

Het is belangrijk dat de verkoop een incidenteel karakter behoudt om de eventuele overlast voor reguliere winkeliers en de omgeving tot een minimum te beperken. De gemeente stelt een aantal belangrijke randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat er overgegaan kan worden tot verlenen van een vergunning. Het college behoudt zich het recht voor om aanvragen af te wijzen, ook als aan alle voorwaarden is voldaan.

 • ·

  Het bedrijf moet gevestigd zijn op bedrijventerrein Mijdrecht.

 • ·

  Het betreft de verkoop van goederen welke tot de normale bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf behoren.

 • ·

  Per bedrijf wordt maximaal één vergunning verleend, welke recht geeft op één magazijnverkoop van één dag per kalenderjaar.

 • ·

  Voor magazijnverkoop van niet-volumineuze detailhandel worden maximaal vier vergunningen verleend.

 • ·

  Voor magazijnverkoop van volumineuze detailhandel worden maximaal twee vergunningen verleend.

 • ·

  Er moet voldoende parkeergelegenheid aanwezig zijn op het eigen perceel. Indien gebruik gemaakt wordt van nabij gelegen percelen moet de eigenaar van de betreffende percelen hiervoor toestemming verlenen.

 • ·

  Er mogen geen ernstige nadelige gevolgen voor de verkeersafwikkeling plaatsvinden.

 • ·

  Verkoop wordt alleen op zaterdag toegestaan met inachtneming van de Verordening Winkeltijden De Ronde Venen.

Deze voorwaarden zorgen ervoor dat het voordeel van de eenmalige verkoop ten goede komt aan lokale ondernemers. Bovendien worden voorkomen dat er ondernemers zijn die tijdelijk bedrijfsruimte huren op het bedrijventerrein en dan stuntverkopen houden met restpartijen die zij opkopen elders in het land.

De overlast voor de omgeving en reguliere winkeliers wordt tot een minimum beperkt, aangezien het aantal dagen waarop verkoop is toegestaan beperkt is tot maximaal zes dagen per jaar. Bovendien worden bedrijven zo min mogelijk in hun bedrijfsvoering gehinderd aangezien de verkoop alleen op zaterdag is toegestaan.

Procedure vergunningverlening

Vergunningen voor magazijnverkoop worden verleend op grond van artikel 19 lid 3 WRO. Een aanvrager doorloopt dan één keer de procedure voor een aanvraag in het kader van artikel 19 lid 3 WRO en ontvangt een vergunning waarmee één dag per kalenderjaar een magazijnverkoop mag worden georganiseerd. Deze vergunning wordt uitgeschreven op naam van het bedrijf en het perceel waar het bedrijf gehuisvest is. Als een bedrijf verhuisd, moet deze procedure opnieuw doorlopen worden. De aanvraag moet tijdig worden aangeleverd in verband met de procedure die doorlopen moet worden. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als de zes mogelijke vergunningen verleend zijn, kan men zich inschrijven op een wachtlijst.