Verordening participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente De Wolden

Geldend van 28-02-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Intitulé

Verordening participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente De Wolden

De raad van de gemeente De Wolden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden d.d. 10 februari 2012;

gelet op artikel 147, eerste lid, Gemeentewet, en artikel 8, eerste lid onderdeel g van de Wet werk en bijstand,

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente De Wolden

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1. In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Laag inkomen: een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

b. Maatschappelijke participatie: het deelnemen aan activiteiten met een sportief, educatief, sociaal dan wel cultureel karakter door schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen;

c. Schoolgaand kind: ten laste komend kind van een ouder met een laag inkomen, voor wie de leer- of kwalificatieplicht, bedoeld in artikel 4 van de Leerplichtwet geldt;

d. Voorziening: een vorm van financiële ondersteuning of ondersteuning in natura, gericht op de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen ter bevordering van de maatschappelijke participatie;

e. Wet: de Wet werk en bijstand;

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. De gemeenteraad beschouwt het als zijn taak om de maatschappelijke participatie te bevorderen en het aantal schoolgaande kinderen dat belemmeringen ondervindt in die participatie door de financiële positie van hun ouders, terug te dringen.

2. Deze verordening stelt regels over de wijze waarop de in het eerste lid genoemde taak door het college wordt uitgevoerd, met inbegrip van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het begrip maatschappelijke participatie.

Hoofdstuk 2 Beleid met betrekking tot maatschappelijke participatie

Artikel 3 Verantwoordelijkheid college

1. Het college biedt voorzieningen aan, die gericht zijn op maatschappelijke participatie.

2. Indien een voorziening, bedoeld in het eerste lid, het rechtskarakter heeft van categoriale bijzondere bijstand, bedoeld in artikel 35, vijfde lid, van de wet, draagt het college er zorg voor dat deze bijstand uitsluitend wordt verstrekt aan een belanghebbende met een inkomen tot 110% van de op hem van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Artikel 4 Beleid en voorzieningen

1. Het college geeft uitvoering aan het volgende beleid ter bevordering van de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen:

a. Categoriale bijzondere bijstand ten behoeve van de bekostiging van extra schooluitgaven zoals schoolactiviteiten, schoolreisjes en schoolbenodigdheden. Deze bijstand is bestemd voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, en heeft de vorm van een financiële tegemoetkoming;

b. Categoriale bijzondere bijstand ten behoeve van de bekostiging van de kosten van een PC inclusief printer. Deze bijstand is bestemd voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar en heeft de vorm van een financiële tegemoetkoming;

c. Categoriale bijzondere bijstand ten behoeve van de kosten van gebruik van een PC. Deze bijstand is bestemd voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar en heeft de vorm van een financiële tegemoetkoming.

2. De bijstand zoals bedoeld in lid 1 onder a bedraagt per schooljaar:

- voor het kind dat voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat € 376

- voor het kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat € 154

- voor het kind dat naar het middelbaar/hoger onderwijs gaat € 308

3. De bijstand zoals bedoeld in lid 1 onder b bedraagt per schooljaar:

- voor de aanschaf van een PC (incl. printer) € 545

4. De bijstand zoals bedoeld in lid 1 onder c bedraagt per maand:

- voor het gebruik van een PC € 21

5. De aanpassing van de bedragen zoals genoemd in de leden 2, 3 en 4 vindt plaats via het beleidsuitvoeringsplan.

6. Het college stelt in het Beleidsuitvoeringsplan regels voor de wijze van aanvraag of verstrekking, de hoogte en de betaling van de financiële tegemoetkomingen zoals vermeld in lid 1.

Artikel 5 Maatschappelijke participatie in andere gemeentelijke

1. Voorzover in een andere gemeentelijke regeling reeds is voorzien in een wettelijke grondslag voor ondersteuning van de maatschappelijke participatie, wordt die regeling geacht mede uitvoering te geven aan de opdracht, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel g, van de wet.

2. De regelingen als bedoeld in het eerste lid zijn:

a. Verordening sociaal participatiefonds

b. Kinderen doen mee!

Artikel 6 Vorm van een voorziening

1. De vorm van een voorziening betreft een financiële tegemoetkoming of anderszins.

2. Tenzij de gemeenteraad anders heeft bepaald, stelt het college de vorm van een voorziening vast.

3. Bij het bepalen van de vorm van een voorziening kiest het college voor de vorm die naar zijn oordeel het meest doeltreffend is om de maatschappelijke participatie te bevorderen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 7 Inwerkingtreding

Door of namens het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende worden afgeweken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2012.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening participatie schoolgaande kinderen 2012

Ondertekening

Zuidwolde, 23 februari 2012
De raad voornoemd,
griffier,                                          voorzitter,
drs. I.J. Gehrke                          J.G. Vlietstra

Toelichting 1