Peilbesluit Zuid-Beveland-Oost

Geldend van 05-07-2014 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Zuid-Beveland-Oost

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van woensdag 4 juni 2014, nr. 2014014279;

Gelet op artikel 5.6 van de waterverordening Zeeland.

besluit:

het peilbesluit Zuid-Beveland-Oost (nr. 2014014618) vast te stellen.

Tekst van de regeling

Artikel 1. Gebied

Het gebied waarop dit peilbesluit betrekking heeft, ligt in de provincie Zeeland binnen het grondgebied van de gemeente Reimerswaal en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart “Peilenkaart Zuid-Beveland-Oost” d.d. 2 mei 2014 (2014014589). Op deze kaart zijn de coderingen van de peilgebieden en waterpeilen aangegeven.

Artikel 2. Peilen

De na te streven waterpeilen in de volgende peilgebieden zijn:

Peilgebied

Winterpeil (cm NAP)

Zomerpeil (cm NAP)

GJP495 *

-215

-215

GJP496

-240

-240

GJP497

-150

-150

GJP498

-250

-220

GJP499

-255

-255

GJP500

-195

-195

GJP501

-130

-130

GJP502

-200

-195

GJP503

-170

-170

GJP504

-170

-170

GJP505

-230

-230

GJP506

-150

-140

GJP507

-105

-90

GJP508

-70

-70

GJP509 *

-145

-145

GJP510

-150

-150

GJP511

-120

-110

GJP512

-185

-185

GJP513

-230

-210

GJP514

-210

-205

GJP515

-100

-100

GJP516

-40

-40

GJP517

-130

-130

GJP520

-130

-110

GJP521

-140

-110

GJP522

-90

-90

GJP523 *

-100

-100

GJP524

-60

-60

GJP525

-15

10

GJP526

-85

-65

GJP518

-190

-160

GJP519

-200

-190

GJP527

-20

20

GJP528

-25

15

GJP529

-55

20

GJP530

-40

-25

GJP531

-50

-50

GJP532

-70

20

GJP533

-80

20

GJP534

-50

-50

GJP535

-55

-45

GJP536

-40

-20

GJP537

-45

10

GJP538

-95

-95

GJP616

-95

20

GJP539

-40

-20

GJP540

90

60

GJP541

-55

-30

GJP542

-70

-70

GJP543

-60

-10

GJP544

-60

-40

GJP545

-20

20

GJP546

-80

-45

GJP547

-30

20

GJP548

-30

-10

GJP549

-15

20

GJP550

-30

-10

GJP551 *

80

80

GJP552

-30

10

GJP553

-30

-15

GJP554

-35

-15

GJP555

xxx

xxx

*Vast kunstwerk, niet regelbaar, vaste hoogte kunstwerk i.p.v. waterpeil.

xxx: geen peilvaststelling.

Artikel 3. Toelichting

De toelichting op het peilbesluit "Toelichting peilbesluit Zuid-Beveland-Oost" d.d. 2 mei 2014 (docnr. 2014014628) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

Artikel 5. Peilhandhaving

De streefpeilen zijn de te handhaven waterpeilen bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, gemaal, sluis of duiker) van het peilgebied. In verband met de sturing van de kunstwerken is een bandbreedte rondom het streefpeil nodig. Deze bandbreedte is afhankelijk van het type kunstwerk en de hydrologische omstandigheden. Het streefpeil komt overeen met de gemiddelde waterstanden die optreden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de zomer- en winterperiode. De overgang van winterpeil naar zomerpeil en v.v. zal trapsgewijs plaatsvinden. Met de overgang wordt flexibel omgegaan, rekening houdend met hydrologische omstandigheden. Er zijn omstandigheden die kunnen leiden tot een legitieme afwijking van de streefpeilen in het 3 peilbesluit. Genoemde aspecten van het peilbeheer worden nader beschreven in de toelichting op dit peilbesluit.

Artikel 6. Intrekken peilbesluiten

De volgende peilbesluiten worden ingetrokken:

 • 1.

  “Peilbesluit Noord- en Zuid-Beveland” vastgesteld op 25 augustus 1982;

 • 2.

  “Peilbesluit Sluis Bath” (nr: 1832/92) vastgesteld op 25 juni 1992;

 • 3.

  “Peilbesluit Bath-Oost en Hogerwaardpolder” vastgesteld op 26 februari 2002;

 • 4.

  “Peilbesluit ruilverkaveling Inkel” vastgesteld op 1 juli 1997.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: Peilbesluit Zuid-Beveland-Oost.

aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van 3 juli 2014,

mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter,

mr. drs. J. de Visser, secretaris-algemeen directeur.

Bijlage 1 Peilenkaart Zuid-Beveland-Oost

Peilenkaart Zuid-Beveland-Oost

Peilenkaart Zuid-Beveland-Oost

Bijlage 2 Toelichting peilbesluit Zuid-Beveland-Oost

Toelichting Peilbesluit Zuid-Beveland-Oost (1)

Toelichting peilbesluit Zuid-Beveland-Oost (1)

Toelichting peilbesluit Zuid-Beveland-Oost (2)

Toelichting peilbesluit Zuid-Beveland-Oost (3)

Bijlage 3 Antwoordnota zienswijze ontwerp peilbesluit Zuid-Beveland-Oost

Antwoordnota zienswijze ontwerp peilbesluit Zuid-Beveland-Oost

Antwoordnota zienswijze ontwerp peilbesluit Zuid-Beveland-Oost