Verordening Wsw-raad

Geldend van 03-08-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2008

Intitulé

Verordening Wsw-raad

Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

 

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 24-06-2008, gelet op artikel 2 lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);

Gehoord de Landelijke Cliëntenraad;

Overwegende dat het noodzakelijk is te regelen de wijze waarop personen bedoeld in artikel 2 lid 3 van de Wsw, worden betrokken bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening;

 

 

BESLUIT:

Vast te stellen de:

Verordening Wsw-raad

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);

 • 2. Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant;

 • 3. Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant;

 • 4. Geïndiceerde: de persoon zoals vermeld in artikel 2 lid 3 van de Wsw;

 • 5. Vertegenwoordigers: vertegenwoordigers van een voor de direct belanghebbende opkomende belangenorganisatie.

Artikel 2 Instelling Wsw-raad

Door het Dagelijks Bestuur wordt een Wsw-raad ingesteld die het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over het beleid terzake van de uitvoering van de Wsw in de regio Brabant Noordoost.

Artikel 3 Doelstelling en taakveld

 • 1. De Wsw-raad adviseert met als doel geïndiceerden invloed te kunnen laten uitoefenen op het beleid van de Wsw in de regio Brabant Noordoost;

 • 2. Het Dagelijks Bestuur dan wel het Algemeen Bestuur zal op een dusdanig tijdstip advies vragen dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming van de betreffende voorstellen;

 • 3. Wanneer het Dagelijks Bestuur of het Algemeen Bestuur afwijkt van het advies van de Wsw-raad worden de redenen daarvan schriftelijk meegedeeld aan de Wsw-raad;

 • 4. Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant verstrekt aan de Wsw-raad tijdig en desgevraagd schriftelijk, met inachtneming van de wettelijke beperkingen, alle inlichtingen en gegevens die de Wsw-raad voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft;

 • 5. De Wsw-raad houdt zich niet bezig met:

  • -

   individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken die een individueel karakter dragen, dan wel betrekking hebben op individuele geïndiceerden.

  • -

   verplichte uitvoering van wettelijke voorschriften voor zover bij de uitvoering geen ruimte is voor eigen beleid van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant aanwezig is.

  • -

   taken en bevoegdheden die op grond van de Wet op de ondernemingsraden zijn voorbehouden aan de ondernemingsraad van de IBN-groep.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1. De Wsw-raad wordt samengesteld uit een combinatie van geïndiceerden en vertegenwoordigers;

 • 2. De leden van de Wsw-raad worden benoemd door het Dagelijks Bestuur;

 • 3. De Wsw-raad bestaat uit:

  • a.

   een onafhankelijk voorzitter

  • b.

   4 geïndiceerden en

  • c.

   4 vertegenwoordigers;

 • 4. Leden van het Algemeen Bestuur, leden van het Dagelijks Bestuur en personen in dienst van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, dan wel een van de aan het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant deelnemende gemeenten of werkzaam bij de IBN-groep, m.u.v. werknemers werkzaam in het kader van de Wsw, kunnen geen lid zijn van de Wsw-raad.

 • 5. De voorzitter van de Wsw-raad ontvangt voor zijn werkzaamheden een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen vergoeding. Alle overige leden ontvangen een vergoeding voor de in het belang van een goede uitvoering van hun werkzaamheden noodzakelijk gemaakte kosten. Het Dagelijks Bestuur bepaalt in hoeverre kosten noodzakelijk zijn gemaakt in het belang van een goede uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 5 Lidmaatschap

 • 1. De voorzitter en de leden worden voor een periode van 4 jaar benoemd en kunnen voor eenmaal een periode van 4 jaar worden herbenoemd;

 • 2. Het lidmaatschap van de leden bedoeld in lid 3 sub b en sub c van het vorige artikel eindigt indien een lid geen geïndiceerde of vertegenwoordiger meer is;

 • 3. Aftredende leden blijven hun functie waarnemen totdat een nieuwe benoeming heeft plaatsgevonden. De benoeming van de nieuwe leden geschiedt binnen drie maanden na het aftreden van de voorgaande leden.

Artikel 6 De voorzitter

Tot de taak van de voorzitter behoort

 • a.

  het vaststellen van de agenda;

 • b.

  het bepalen van het tijdstip en de dag van de vergadering;

 • c.

  het leiden van de vergadering;

 • d.

  het vertegenwoordigen van de Wsw-raad.

Artikel 7 Vergadering en werkwijze

 • 1. De Wsw-raad vergadert ten minste twee keer per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter of ten minste eenderde van de leden dat nodig oordeelt;

 • 2. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda’s worden vooraf voor eenieder ter inzage gelegd;

 • 3. Een vergadering vindt geen doorgang indien niet ten minste de helft van het aantal zittende leden aanwezig is;

 • 4. De adviezen van de Wsw-raad aan het Dagelijks Bestuur en/of het Algemeen Bestuur worden gegeven in overeenstemming met de mening van de meerderheid van de Wsw-raad;

 • 5. In de vergadering is aanwezig een vertegenwoordiger van de IBN-groep voor het geven van een toelichting, advies of algemene informatie;

 • 6. De voorzitter en de Wsw-raad laten zich ambtelijk ondersteunen door de secretaris van het Werkvoorzieningschap Noordoost-brabant; De secretaris zorgt voor:

  • a.

   het schriftelijk oproepen van de leden en het toesturen van de agenda met bijbehorende stukken;

  • b.

   de verslaglegging van de vergaderingen;

  • c.

   het verzenden van de verslagen aan het Dagelijks Bestuur.

Artikel 8 Rechtsbescherming

 • 1. Het lidmaatschap van de Wsw-raad is van geen enkele invloed op de behandeling van de geïndiceerde van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant;

 • 2. Klachten over een behandeling in strijd met het eerste lid worden rechtstreeks aan de secretaris van de Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant gedaan.

Artikel 9 Financiën

Voorzover het Algemeen Bestuur daarvoor in de begroting middelen beschikbaar stelt, verstrekt het Dagelijks Bestuur, met inachtneming van de daarvoor geldende regels, aan de Wsw-raad een tegemoetkoming in de noodzakelijk te maken onkosten.

Artikel 10 Evaluatie

Na verloop van twee jaar na inwerkingtreding wordt deze verordening geëvalueerd.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met ingang van 1 juli 2008 in werking en kan worden aangehaald als Verordening Wsw-raad.

Ondertekening

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur van
het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant in de openbare vergadering van 24 juni 2008

Toelichting

Op 1 januari 2008 is de herziene Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden.

Deze wet bevordert dat Wsw-geïndiceerden meer in een reguliere werkomgeving gaan werken. Om deze doelstelling te verwezenlijken zijn in de herziene wet enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn regie en sturing op de Wsw nadrukkelijker in handen gelegd van gemeenten. Gemeenten worden hiermee gestimuleerd een visie te ontwikkelen op welke wijze zij het doel van de wet, het realiseren van aangepaste arbeid die aansluit bij de capaciteiten en mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde, het beste kunnen verwezenlijken. Een tweede verandering heeft betrekking op het geven van meer rechten aan Wsw-geïndiceerden.

In dat verband is in artikel 2 lid 3 van de herziene Wsw geregeld dat Wsw-geïndiceerden ook bij de uitvoering van de wet worden betrokken. Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant dient een verordening op te stellen waarin aangegeven is hoe de doelgroep van de Wsw of hun vertegenwoordigers hierbij worden betrokken. In deze verordening wordt geregeld op welke wijze periodiek met deze personen overleg plaatsvindt en op welke wijze ze worden voorzien van informatie die ze nodig hebben om adequaat aan het overleg te kunnen deelnemen.