Winkeltijdenverordening gemeente Vaals 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Winkeltijdenverordening gemeente Vaals 2014

Winkeltijdenverordening gemeente Vaals 2014

De raad van de gemeente Vaals;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders van 12 november 2013;

gelet op het bepaalde in de Winkeltijdenwet;

BESLUIT:

De Winkeltijdenverordening gemeente Vaals 2014 vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in de wet;

 • c.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders

 • e.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag

Artikel 2. Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

 • 1. De verboden zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet gelden niet op zon- en feestdagen, als bedoeld in artikel 1 sub c van de verordening, tussen 6.00 uur en 22.00 uur.

 • 2. De vrijstelling geldt niet voor Goede Vrijdag, 24 december en 4 mei na 19.00 uur.

Artikel 3. Vrijstelling bepaalde winkels

De verboden die staan in artikel 2, eerste lid, van de wet gelden niet voor:

 • a.

  Musea;

 • b.

  Winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  Winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

 • d.

  Winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • e.

  Winkels in of op het terrein van bejaardenoorden en verzorgingshuizen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

Artikel 4. Individuele ontheffingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

 • 3. het college kan nadere voorschriften en beperkingen aan de ontheffing verbinden.

Artikel 5. Openstelling op werkdagen voor 6.00 uur en na 22.00 uur

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden vervat in artikel 2, eerste lid aanhef en onder c. van de wet, voor zover deze betrekking hebben maandagen tot en met vrijdagen tussen 22.00 uur en 6.00 uur en op zaterdagen tussen 22.00 uur en 0.00 uur.

 • 2. Het college kan de ontheffing voor ten hoogste 1 winkel verlenen.

 • 3. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie en/of openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

 • 4. Het college kan nadere voorschriften en beperkingen aan de ontheffing verbinden, doch in ieder geval:

  • a.

   er dienen hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet en;

  • b.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 06.00 - 22.00 uur.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om een ontheffing wordt schriftelijk ingediend bij het college:

 • 2. De aanvraag wordt ondertekend en bevat ten minste:

  • a.

   Naam en adres van de aanvrager;

  • b.

   Naam, adres en KVK-nummer van de locatie van aanvraag;

  • c.

   De dagtekening;

  • d.

   Aanduiding van de ontheffing die wordt aangevraagd;

  • e.

   Uitwerkingen om overlast voor omwonenden te beperken.

Artikel 7. Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 8. Overdracht van de ontheffing

 • 1. Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 9. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 10. Intrekking voorgaande regeling

De Verordening winkeltijden gemeente Vaals 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Winkeltijdenverordening gemeente Vaals 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2013
mr. B. Hoevenagel Drs. R.L.T. van Loo
Griffier Voorzitter
Bekendgemaakt door: I. Lemmens
* Publicatie in Vaalser Weekblad d.d. 27.12.2013
* Publicatie op website van de gemeente Vaals d.d. 23.12.2013
* Inwerking getreden d.d.: 01.01.2014