Regeling gegevensvertrekking basisregistratie personen 2014 Leudal (Regeling BRP 2014)

Geldend van 23-11-2019 t/m heden

Intitulé

Regeling gegevensvertrekking basisregistratie personen 2014 Leudal (Regeling BRP 2014)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal

Gelet op:

 • ·

  De artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (Wbpr)

 • ·

  De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

 • ·

  Artikel 156 Gemeentewet

 • ·

  De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leudal 2014 (Verordening BRP 2014).

BESLUIT:

Vast te stellen de:

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Leudal 2014(Regeling BRP 2014)

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1. Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Leudal worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken;

 • 2. De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

 • 3. De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Leudal en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Leudal was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2. Over een ingezetene van de gemeente Leudal kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3. De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van deze regeling;

 • 2. Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2 van deze regeling.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensvertrekking basisregistratie personen 2014 Leudal (Regeling BRP 2014).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juli 2014. Onder voorbehoud van vaststelling van de “Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leudal 2014” (Verordening BRP 2014) door de gemeenteraad op 9 september 2014.
De burgemeester, De secretaris,
A.H.M. Verhoeven A.J.A. Rikken

Bijlage 1

    

Bijlage 1 behorend bij artikel 1 Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Leudal 2014

Deze bijlage bevat een opgave van de organisatieonderdelen en de taken die deze uitvoeren waarvoor gegevens uit de BRP kunnen worden verstrekt.

De kolommen 6 t/m 8 bevatten de wijze waarop gegevens kunnen worden verstrekt.

Tabel 1: Overzicht van de verbanden tussen de Brp en andere binnengemeentelijke registraties

Organisatieonderdeel

Taak

Doelomschrijving

Categorie(ën) van betrokkenen

Rechtmatige grondslag

Ad hocvragen

Mutatieberichten

Selectieverstrekking

1

2

3

4

5

6

7

8

Makelaarsuite

(Lokale BRP)

Gegevensmagazijn gemeente Leudal

Ter uitvoering van diverse wettelijke en gemeentelijke taken

Alle in de Brp voorkomende personen

 

 

X

 

Team Beheer en Ondersteuning

Kabinet, communicatie en secretariaat

Jubileaoverzichten: 50, 60, 65 en 70 jarige huwelijken 100, 100+ jarigen

Felicitaties van burgemeester via brief of persoonlijk bezoek

Personen die aan een van deze jubilea criteria voldoen

Lokale taak

 

 

X

Alle medewerkers gemeente Leudal

Uitvoering opgedragen taken

Uitvoering opgedragen

taken, verplicht gebruik BRP gegevens

Algemeen profiel (NAW- gegevens)

Uitvoering wetgeving/lokale taken

X

 

 

Loket BBP

medewerkers BBP,1e lijn,

senior medewerker BBP, 1e lijn medewerkers BBP, burgerzaken

 

Uitvoering Wbrp/Kieswet/beheer registratie burgerlijke stand, Rijkswet op het Nederlanderschap. Paspoortwet(PUN), Wegenverkeersreglement (RR)

Ter uitvoering van alle wettelijke taken

Alle in de Brp voorkomende personen

Uitvoering wetgeving

X

 

 

Domein Samenleving

Sociale Zaken

Uitvoering van de WMO/Participatie wet/ WIOAW/IOAZ,gehandicapten parkeerkaart.

Jeugdwet

Afhandelen/behandelen van aanvragen uitkeringen/toeslagen.

 

Gegevensset

zie tabel 2

Uitvoering wetgeving

X

X

 

Domein Samenleving

Sociale Zaken

Uitvoering WSNP -gemeentelijke schuldhulpverlening

Afhandelen/behandelen van aanvragen schuldhulpverlening

Opvragen uittreksel via intranet aan BBP 1e lijn

Uitvoering wetgeving

X

 

 

Domein Ruimte

Toezicht en handhaving

 

Toezicht en handhaving van Wet en regelgeving.

Opmaken proces-verbaal.

Ter uitvoering van de wettelijke taken

Gegevensset

zie tabel 2

Uitvoering wetgeving

X

 

 

Loket BBP

APV/Bijzondere wetten

Uitvoering Drank en Horeca wetgeving/APV Bijzondere wetten/WABO

 

Ter uitvoering van alle wettelijke taken

Gegevensset

zie tabel 2

Uitvoering wetgeving

X

 

 

Domein Samenleving

Leerplichtwet/regeling

Uitvoering Leerplichtwet/ Leerplichtregeling

Handhaving leerplicht en voorkoming vroegtijdige schoolverlating

Gegevensset

zie tabel 2

Uitvoering wetgeving

X

X

 

Tabel 2 bevat een overzicht van de gegevens die verstrekt kunnen worden voor de uitvoering van de taken zoals die genoemd zijn in tabel 1.

Categorie gegevens

Gegeven

1. Algemeen Profiel Gegevensmakelaar

2. Domein Ruimte Toezicht en handhaving

3. Loket  BBP APV/Bijzondere wetten

4. Domein Samenleving Sociale Zaken

5. Domein Samenleving Leerplichtwet/regeling

6. Loket BBP medewerkers KCC, 1e lijn,medewerkers KCC, burgerzaken en senior medewerker KCC, 1e lijn

Gegevens over de burgerlijke staat

Geslachtsnaam

X

X

X

X

X

X

 

Voornamen

X

X

X

X

X

X

 

Adellijke titel of predikaat

X

X

X

X

X

X

 

Geboortedatum

X

X

X

X

X

X

 

Geboorteplaats

 

X

X

X

X

X

 

Geboorteland of - gebied

 

X

X

X

X

X

 

Geslacht

X

X

X

X

X

X

 

Gesl naam ouders

 

X

 

X

X

X

 

Voornaam ouders

 

X

 

X

X

X

 

Adellijke titel of predikaat ouders

 

X

 

X

X

X

 

Geslacht ouders

 

X

 

X

X

X

 

Geb datum ouders

 

X

 

X

X

X

 

Geb plaats ouders

 

X

 

X

X

X

 

Aanduiding huwelijk/GP

 

X

 

X

X

X

 

Geb land of -gebied ouders

 

X

 

X

X

X

 

Datum huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

X

X

X

X

X

 

Plaats huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

X

X

X

X

X

 

Land of gebied huwelijk of gereg partnerschap

 

X

X

X

X

X

 

Huwelijksontbinding of ontbinding geregistreerd partnerschap en reden daarvan, dan wel nietigverklaring huwelijk of gereg partnerschap

 

X

X

X

X

X

 

Datum ontbinding / nietigverklaring huwelijk of gereg partnerschap

 

X

X

X

X

X

 

Plaats ontbinding / nietigverklaring huwelijk of gereg partnerschap

 

X

X

X

X

X

 

Land of gebied ontbinding/ nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

X

X

X

X

X

 

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

 

X

X

X

X

X

 

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

 

X

X

X

X

X

 

Adellijke titel of predikaat echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

 

X

X

X

X

X

 

Geslacht echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

 

X

X

X

X

X

 

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

 

X

X

X

X

X

 

Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

 

X

X

X

X

X

 

Geboorteland of -gebied echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

 

X

X

X

X

X

 

Geslachtsnaam kinderen

 

X

 

X

X

X

 

Voornamen kinderen

 

X

 

X

X

X

 

Adellijke titel of predikaat kinderen

 

X

 

X

X

X

 

Geboortedatum kinderen

 

X

 

X

X

X

 

Geboorteplaats kinderen

 

X

 

X

X

X

 

Geboorteland of-gebied kinderen

 

X

 

X

X

X

 

Overlijdensdatum

 

X

 

X

X

X

 

Plaats overlijden

 

X

 

X

X

X

 

Land of gebied overlijden

 

X

 

X

X

X

 

Datum ingang rechtsgeldigheid gegevens

 

X

 

X

X

X

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid gegevens

 

X

 

X

X

X

Gegevens over curatele

Curatele

 

 

 

 

 

X

 

Datum ingang rechtsgeldigheid curatele

 

 

 

 

 

X

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid curatele

 

 

 

 

 

X

Gegevens over het gezag dat over de minderjarige wordt uitgeoefend

Gezag door 1 ouder

 

 

 

 

 

X

 

Gezag door 2 ouder

 

 

 

 

 

X

 

Gezag door een derde

 

 

 

 

 

X

 

1 of 2 derden, dan wel tijdelijke of voorlopige voogdij

 

 

 

 

 

X

 

Geslachtsnaam, voornamen, adellijke titel of predikaat en het BSN van de ouder of ouders die gezag uitoefenen

 

 

 

 

 

X

 

Datum ingang rechtsgeldigheid

 

 

 

 

 

X

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid

 

 

 

 

 

X

Gegevens over de nationaliteit

Nationaliteit of nationaliteiten, dan wel een aanduiding dat de betrokkene geen nationaliteit bezig, of een aanduiding dat de nationaliteit van de betrokkene niet kan worden vastgesteld

 

X

 

X

 

X

 

De aantekening dat op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap is vastgesteld dat de betrokkene niet de Nederlandse nationaliteit bezit

 

 

 

 

 

X

 

De aantekening dat de betrokkene op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander behandeld wordt

 

 

 

 

 

X

 

Datum ingang rechtsgeldigheid

 

 

 

 

 

X

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid

 

 

 

 

 

X

Gegevens in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling

De aantekening in verband met het verblijfsrecht

 

 

 

 

 

x

 

Datum ingang verblijfsrecht

 

 

 

 

 

X

 

Datum beëindiging verblijfsrecht

 

 

 

 

 

X

 

Datum mededeling gegeven

 

 

 

 

 

X

Gegevens over de bijhoudingsgemeente en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland

Bijhoudingsgemeente

 

 

 

 

 

X

 

Datum aanvang adreshouding in de gemeente

X

X

X

X

X

X

 

Functie van het adres

X

X

X

X

X

X

 

Straatnaam en zo nodig deel van een gemeente

X

X

X

X

X

X

 

Huisnummer

X

X

X

X

X

X

 

Aanduiding bij huisnummer

X

X

X

X

X

X

 

Letter bij huisnummer

X

X

X

X

X

X

 

Toevoeging bij huisnummer

X

X

X

X

X

X

 

Lokatiebeschrijving en zonodig deel van een gemeente

X

X

X

X

X

X

 

Postcode

X

X

X

X

X

X

 

Datum aanvang adreshouding

X

X

X

X

X

X

 

Datum aanvang verblijf in Nederland

X

X

X

X

X

X

 

Vorig land of gebied van verblijf

X

X

X

X

X

X

 

Datum vertrek uit Nederland

X

X

X

X

X

X

 

Volgend land of gebied van verblijf

X

X

X

X

X

X

 

Eerste adres van verblijf in het volgend land of gebied van verblijf

X

X

X

X

X

X

Gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschrevene

BSN

X

X

X

X

X

X

 

Datum van kracht worden BSN

X

X

X

X

X

X

 

Datum beëindiging BSN

X

X

X

X

X

X

Gegevens over de burger-servicenummers van de ouders, de echtgenoot van wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten of eerdere geregistreerde partners en de kinderen

BSN ouder

 

X

 

X

X

X

 

BSN echtgenoot/geregistreerd partner

 

X

X

X

X

X

 

BSN eerdere echtgenoot

 

X

X

X

X

X

 

BSN eerdere geregistreerde partner

 

X

X

X

X

X

 

BSN kind

 

X

 

X

X

X

 

Data van kracht worden BSN

 

X

X

X

X

X

 

Data beëindiging BSN

 

X

X

X

X

X

Gegevens over het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of de eerdere geregistreerde partner

Eigen geslachtsnaam (E)

X

X

X

X

X

X

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner (P)

X

X

X

X

X

X

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner vooraf aan de eigen geslachtsnaam (V)

X

X

X

X

X

X

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner volgend op de eigen geslachtsnaam (N)

X

X

X

X

X

X

 

Datum ingang van het gegeven over het naamsgebruik

 

X

X

X

X

X

 

Datum beëindiging van het gegeven over het naamsgebruik

 

X

X

X

X

X

Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Kieswet

Aanduiding omtrent het Europees kiesrecht

 

 

 

 

 

X

 

Datum verzoek of mededeling Europees kiesrecht

 

 

 

 

 

X

 

Einddatum uitsluiting Europees kiesrecht

 

 

 

 

 

X

 

Aanduiding omtrent de uitsluiting van het kiesrecht

 

 

 

 

 

X

 

Einddatum uitsluiting kiesrecht

 

 

 

 

 

X

Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Paspoortwet

Soort Nederlands reisdocument

 

 

 

 

 

X

 

Documentnr Nederlands reisdocument

 

 

 

 

 

X

 

Datum van verstrekking Nederlands reisdocument

 

 

 

 

 

X

 

Autoriteit die het Nederlands reisdocument heeft verstrekt

 

 

 

 

 

X

 

Datum einde geldigheidsduur Nederlands reisdocument

 

 

 

 

 

X

 

Datum inhouding/vermissing Nederlands reisdocument

 

 

 

 

 

X

 

Aanduiding inhouding/vermissing Nederlands reisdocument

 

 

 

 

 

X

 

Signalering mbt verstrekking of inhouding Nederlands reisdocument

 

 

 

 

 

X

 

Datum ingang rechtsgeldigheid gegeven

 

 

 

 

 

X

Bijlage 2

Bijlage 2 behorend bij artikel 3 Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Leudal 2014

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wbrp verzocht heeft om verstrekkingsbeperking (geheimhouding).

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme.

Bibliotheken.

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente.

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen.

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed.

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Maatschappelijke dienstverlening.

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van: Maatschappelijke dienstverlening.

Algemene en geestelijke gezondheidszorg.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van: Algemene en geestelijke gezondheidszorg.

Kinderopvangwerk.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van: Kinderopvangwerk.

Jeugdwelzijnswerk.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van: Jeugdwelzijnswerk.

Ouderenzorg.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van: Ouderenzorg.

Gehandicaptenzorg.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van: Gehandicaptenzorg.

Sociale werkvoorziening.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van: Sociale werkvoorziening.

Sociaal - Juridische zorgverlening.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van: Sociaal - Juridische zorgverlening.

Schuldhulpverlening.

Schuldhulpverleningsinstanties.

Migrantenhulp.

Migrantenorganisaties in de gemeente.

Onderlinge hulp patiënten.

Patiëntenverenigingen.

Bevorderen van de zelfredzaamheid.

Thuiszorgorganisaties.

Reclassering/verslaafdenzorg

Instellingen, verenigingen en /of stichtingen die werkzaamheden verrichten op het gebied van reclassering en verslaafdenzorg.

Maatschappelijke of filantropische doelen.

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen.

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude.

Woningcorporaties/Woningverenigingen/Eigenaren woningen

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg.

Ziekenhuizen.

     

Verstrekking blijft achterwege ten behoeve van:

 • *

  commerciële doelen/commerciële belangen;

 • *

  het organiseren van een reunie;

 • *

  het bijhouden van ledenadministraties / donateurs;

 • *

  opsporen familieleden; 

Indien de regeling niet voorziet kan het college uitsluitsel geven.

      

Aldus vastgesteld, Heythuysen, Heythuysen, 14 november 2019

Burgemeester en wethouders van Leudal

Namens dezen,

Afdelingshoofd Burgerbedrijvenplein

I. Hoogervorst

Bijlage 3

Applicaties gekoppeld aan de lokale BRP (Makelaar). Behorende bij de Regeling gegegevensverstrekking basisregistratie personen Leudal 2014.

Applicatie

Organisatieonderdeel beheer

Doel koppeling

Grondslag koppeling

Civision SAM

Domein Samenleving

(Sociale Zaken)

 

Beheer uitkeringenadministratie, WMO en gehandicaptenparkeerkaart

Fraude en handhaving

 

Participatiewet, Wet IOAW, Wet IOAZ, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Regeling gehandicaptenparkeerkaart

Civision SAM

Domein Samenleving

(Onderwijs)

Beheer leerplichtadministratie

Leerplichtwet

Civision Middelen (CMD)

Domein Beheer en Ondersteuning

(Financiën)

Beheer financiële administratie

 

Civision Gebouwen en Adressen (CGA)

BSGW

Beheer BAG

Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen

SBA

Domein Ruimte

Beheer omgevingsvergunningen

WABO

Decos/Join

Alle medewerkers gemeente

Zakenregistratiesysteem

 

  

Aldus vastgesteld, Heythuysen, 4 augustus 2016

Namens burgemeester en wethouders van Leudal

Afdelingshoofd dienstverlening

(bij afwezigheid)

    

M. Houba

Afdelingshoofd Co-Creatie